Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn):

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ hạch toán và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

2. Tên gọi:

- Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group.

- Tên viết tắt: VNPT.

3. Trụ sở chính: đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Tập đoàn được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (Văn phòng và các bộ phận giúp việc), Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế và một bộ phận của Công ty Tài chính Bưu điện. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc Tập đoàn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

5. Vốn điều lệ của Tập đoàn: là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 trừ đi phần vốn, tài sản giao cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

6. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong nước và nước ngoài.

- Kinh doanh các dịch vụ: viễn thông đường trục, viễn thông - công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài, truyền thông, quảng cáo.

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông - công nghệ thông tin.

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn gồm:

- Hội đồng quản trị Tập đoàn là đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn, có 9 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và thẩm định của Bộ Nội vụ. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát là thành viên chuyên trách; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn không kiêm Tổng giám đốc.

- Thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Tập đoàn bổ nhiệm, có tối đa 05 người.

- Tổng giám đốc Tập đoàn do Hội đồng quản trị Tập đoàn bổ nhiệm sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản.

- Giúp việc Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Tập đoàn do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có bộ máy giúp việc là Văn phòng và các bộ phận tham mưu.

8. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn, được hình thành theo quy định của pháp luật và lộ trình quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, bao gồm:

- Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

- Các Tổng công ty Viễn thông I, II, III hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Các công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện toán và Truyền số liệu.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phần mềm và Truyền thông.

- Các công ty do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Thông tin di động.

+ Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông.

+ Công ty cổ phần Dịch vụ tài chính bưu điện.

+ Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện.

+ Công ty cổ phần Vật liệu bưu điện.

+ Công ty cổ phần In bưu điện.

+ Công ty cổ phần Thương mại bưu chính, viễn thông.

+ Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông.

+ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng bưu điện.

+ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển bưu điện.

+ Công ty cổ phần Thiết bị điện thoại.

+ Các công ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên và công ty cổ phần khác được hình thành từ việc Tập đoàn tham gia góp vốn thành lập mới hoặc cổ phần hoá doanh nghiệp, hoạt động trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.

- Các công ty do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông.

+ Công ty cổ phần Điện tử viễn thông tin học.

+ Công ty cổ phần Viễn thông tin học bưu điện.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

+ Công ty cổ phần Vật tư bưu điện.

+ Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Những trang vàng 1.

+ Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Những trang vàng 2.

+ Công ty Liên doanh Sản xuất thiết bị viễn thông.

+ Công ty Liên doanh Cáp.

+ Công ty Liên doanh Thiết bị tổng đài.

+ Công ty Liên doanh Sản xuất cáp quang và phụ kiện.

+ Công ty Liên doanh Sản xuất sợi cáp quang.

+ Công ty Liên doanh Các hệ thống viễn thông.

+ Công ty TNHH Các hệ thống viễn thông.

+ Công ty TNHH Sản xuất thiết bị viễn thông.

+ Các công ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên và công ty cổ phần khác, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài về viễn thông và công nghệ thông tin có vốn góp của Tập đoàn.

- Các đơn vị sự nghiệp:

+ Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông.

+ Bệnh viện Bưu điện I (đặt tại Hà Nội).

+ Bệnh viện Bưu điện II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

+ Bệnh viện Bưu điện III (đặt tại thành phố Đà Nẵng).

+ Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng I (đặt tại thành phố Hải Phòng).

+ Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

+ Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng III (đặt tại tỉnh Quảng Nam).

Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp nêu trên sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ trong quý I năm 2006.

2. Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính và xác định mức vốn điều lệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

3. Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; trình Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế Tài chính của Tập đoàn.

4. Bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý Tập đoàn cho đến khi Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của Tập đoàn được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng và các bộ phận giúp việc của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn cho đến khi được tổ chức lại phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

6. Trong giai đoạn hình thành đầy đủ cơ cấu Tập đoàn, các đơn vị thành viên đang hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tiếp tục hạch toán phụ thuộc Tập đoàn. Tập đoàn nắm giữ phần vốn nhà nước ở các doanh nghiệp khác hiện đang do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nắm giữ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND và UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, CN, KTTH, XDPL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 06/2006/QD-TTg

Hanoi, January 9, 2006

 

DECISION

ON FORMING THE PARENT COMPANY – VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on State Enterprises dated November 26, 2003;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 12, 1999;
Pursuant to the Ordinance on Post and Telecommunications dated May 25, 2002;
Pursuant to Decree No. 153/2004/ND-CP dated August 9, 2004 of the Government on the organization and management of the State corporations and the transformation of the State corporations and independent State companies into ones operating after the parent - subsidiary company model;
Pursuant to Decision No. 58/2005/QD-TTg dated March 23, 2005 of the Prime Minister on approving the Scheme on experimentally forming the Vietnam Post and Telecommunications Group.
At the proposal of the Minister of Post and Telematics,

DECIDES:

Article 1.

To form the parent company – Vietnam Post and Telecommunications Group (hereinafter referred to as Group):

1. The Vietnam Post and Telecommunications Group shall be a State company with its owned legal status, seal and logo, charter on organization and operation; be allowed to open its account at the State Treasury and banks in accordance with the provisions of law; carry out the accounting regime and operate according to the Law on State enterprises and have responsibility to inherit the powers, legitimate rights and obligations of the Vietnam Post and Telecommunications Corporation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The full name: Vietnam Post and Telecommunications Group.

- The international transaction name: Vietnam Post and Telecommunications Group

- The abbreviate name: VNPT.

3. The head office: in Hanoi city.

4. The Group shall be formed on the basis of re-organizing Vietnam Post and Telecommunications Corporation (Office and other assisting apparatuses), the Inter-provincial Telecommunications Company, the International Telecommunications Company and a part of the Financial Post Company. The organizational structure, functions, tasks and powers of the assisting apparatuses of the Group shall comply with the Charter on organization and operation of the Group.

5. The charter capital of the Group: shall be the capital owned by the Vietnam Post and Telecommunications Corporation at the time of January 1, 2006 deducts the capital and assets given to the Vietnam Post and Telecommunications Corporation.

6. Business lines:

- Financial investment and domestic and foreign capital trading.

- Trading in services: telecommunications line networks, domestic and foreign telecommunications–informatics technologies, communications and advertising.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Manufacturing, importing and exporting, supplying materials and informatics technology-telecommunications equipment.

- Trading in real estate and office leasing.

- Other services according to the provisions of law.

7. The operation and management organization of the Group:

- The Management Board of the Group shall be the direct representative of the State’s owner in the Group, and be composed of 9 members appointed by the Prime Minister at the proposal of the Ministry of Post and Telematics and appraised by the Minister of Home Affairs. The chairman of the Management Board, the General Director and the head of the Control Board shall be the full time members; the chairman of the Management Board of the Group cannot concurrently hold the position of the General Director.

- The members of the Control Board shall be appointed by the Management Board of the Group and shall not be over 05 persons.

- The General Director of the Group shall be appointed by the Management Board of the Group after obtaining the written approval of the Prime Minister.

- The General Director shall be assisted by the deputy general directors and the chief accountant of the Group appointed by the Management Board at the proposal of the General Director.

- The Management Board and the General Director shall also be assisted by the Office and advising apparatuses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Vietnam Post and Telecommunications Corporation.

- Telecommunications Corporations I, II and III operating after the parent company-subsidiary company model, with 100% of their charter capital being held by the Group.

- Companies with 100% of their charter capital being held by the Group, including:

+ One-member limited liability Vietnam Data Communication Company.

+ One-member limited liability Software and Communication Development Company.

- Companies with over 50% of their charter capital being held by the Group, including:

+ Vietnam Mobile Services Joint- Stock Company.

+ Vietnam Telecom Services Joint- Stock Company.

+ Vietnam Financial Post Services Joint- Stock Company.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Vietnam Postal Materials Joint- Stock Company.

+ Vietnam Postal Printing Joint- Stock Company.

+ Vietnam Post and Telecommunications Trading Joint- Stock Company.

+ Vietnam Telecom Construction Development Joint- Stock Company.

+ Vietnam Postal Construction Materials Joint- Stock Company.

+ Vietnam Postal Investment Consulting and Development Joint- Stock Company.

+ Vietnam Telephone Equipment Joint- Stock Company.

+ Limited liability companies with at least 02 members and other joint stock companies formed through equitization or newly set up with the capital contribution by the Group, operating in the production/business lines permitted by law.

- Companies with under 50% of their charter capital being held by the Group:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The Electronics and Informatic Telecom Joint-Stock Company.

+ The Postal Informatic Telecom Joint-Stock Company.

+ The Postal Investment and Construction Joint-Stock Company.

+ The Postal Materials Joint-Stock Company.

+ Telephone Directory and Yellow Pages Joint-Stock Company 1.

+ Telephone Directory and Yellow Pages Joint-Stock Company 2.

+ The Telecom Equipment Manufacture Joint-Venture Company.

+ The Cable Joint-Venture Company.

+ The Switchboard Equipment Joint-Venture Company.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The Optical Cable Fibres Manufacture Joint-Venture Company.

+ The Telecom Systems Joint-Venture Company.

+ The Telecom Systems Limited Company.

+ The Telecom Equipment Manufacture Limited Company.

+ Limited liability companies with 02 members and joint-ventures and telecom and overseas-based informatic technology companies with their capital contributed by the Group.

- Non-business units:

+ The Post and Telecommunications Institute of Technology.

+ Postal Hospital I (located in Hanoi).

+ Postal Hospital II (located in Hochiminh city).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Sanatorium and Rehabilitation Hospital I (located in Hai Phong city).

+ Sanatorium and Rehabilitation Hospital II (located in Hochiminh city).

+ Sanatorium and Rehabilitation Hospital I (located in Quang Nam province).

The transformation of above-said non-business units into units operating under the enterprise mechanism shall be decided by the Prime Minister at the proposal of the Management Board of the Vietnam Post and Telecommunications Group.

Article 2.

Organization of implementation

1. The Ministry of Post and Telematics shall submit the decision on appointment of the president and members of the Management Board of the Vietnam Post and Telecommunications Group to the Prime Minister after obtaining the approval of the Ministry of Home Affairs in the first quarter of 2006.

2. The Ministry of Finance shall approve the Financial Regulation and determine the rate of charter capital of the Vietnam Post and Telecommunications Group at the proposal of the Group’s Management Board.

3. The Management Board the Vietnam Post and Telecommunications Group shall submit the Charter on operation and organization of the Group to the Prime Minister and the Financial Regulation of the Group to the Ministry of Finance for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Office and assisting apparatuses of the Vietnam Post and Telecommunications shall continue to carry out the function of assisting the Management Board and the General Director of the Group till being re-organized to comply with the Charter on organization and operation of the Group.

6. In the course of forming the complete structure of the Group, the member units having their cost-accounting dependent on the Vietnam Post and Telecommunications Corporation shall apply the cost-accounting dependent on the Group. The Group shall hold the state capital in other enterprises that are being held by the Vietnam Post and Telecommunications Corporation.

Article 3. 

This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

The ministers of Post and Telematics; Planning and Investment; Finance; Labor, War Invalids and Social Affairs, and Home Affairs; the heads of the concerned agencies; the Steering Committee for Enterprise Renewal and Development; and the Management Board of the Vietnam Post and Telecommunications Corporation, the Management Board of the Vietnam Post and Telecommunications Group shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 về việc thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.447

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!