Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 17/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/2004/QĐ-BCN NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số 03/HĐQT-CV-TC ngày 25 tháng 01 năm 2005) và của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam (Công văn số 26/NLTLN-CV-BĐM ngày 03 tháng 2 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 123/2004/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 107.270.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 73,28 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 12,61 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho nông dân trồng thuốc lá : 0,28 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá ra ngoài Công ty : 13,83 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.”

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 958 lao động trong Công ty là 88.888 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.666.640.000 đồng.”

“4. Ưu đãi cho người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá.”

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 04 hộ nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá bán cho Công ty là 2.980 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 89.400.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Đồng Nai,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2005/QĐ-BCN ngày 17/02/2005 để sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 điều 1 quyết định 123/2004/QĐ-BCN về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.225

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!