Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2000/QĐ-UB-CNN về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố Cổ phần hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2000/QĐ-UB-CNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2000/QĐ-UB-CNN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CỔ PHẦN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Tiếp theo Quyết định số 4206 /QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Quyết định số 4441/1998/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố (công văn số 317/ĐMDN ngày 13 tháng 12 năm 1999 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 224/TCCQ ngày 22 tháng 12 năm 1999) và Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố (công văn số 113/TCVG-TCDN ngày 12 tháng 01 năm 2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa (được thành lập theo Quyết định số 5421/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) - sau đây gọi tắt là Hội đồng gồm các thành viên sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng :

 Ông Đinh Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá kiêm Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố.

2. Các thành viên :

2.1- Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố,

2.2- Ông Huỳnh Văn Kỉnh, Đại diện bộ phận thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố,

2.3- Đại diện có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền quản lý trực tiếp doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa (sở-ngành kinh tế-kỹ thuật, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Tổng Công ty 90),

2.4- Trưởng Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp.

3. Ngoài các thành viên chính thức nói trên, căn cứ vào tình hình tài sản trong doanh nghiệp và yêu cầu cụ thể, Chủ tịch Hội đồng được mời thêm chuyên viên của các ngành chức năng tham gia việc đánh giá chất lượng và xác định giá trị thực tế của từng loại tài sản đó.

Điều 2.- Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa thực thi nhiệm vụ có liên quan được quy định tại các điều khoản của Thông tư 104/1998/TT-BCT ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính và các văn bản chủ trương có liên quan khác của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tài chánh-Vật giá trong các văn bản thẩm định thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng.

Điều 3.- Giúp việc cho Hội đồng có Tổ nghiệp vụ đã được xác định chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đảm bảo kỹ năng nghiệp vụ nêu tại văn bản số 35/ĐMDN ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

Các chuyên viên Tổ nghiệp vụ hoạt động theo chế độ bán chuyên trách. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 5421/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa và Quyết định số 4080/QĐ-UB-KT ngày 17 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Giám đốc sở-ban-ngành có liên quan của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 90 thành phố, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng nêu tại Điều 1 và Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5
- Ban ĐMQLDN Trung ương "để b/c"
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- VPUB : CPVP, Tổ CN
- Lưu  

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Côn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2000/QĐ-UB-CNN về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố Cổ phần hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.064

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158