Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Cà Mau

Số hiệu: 24/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư s 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định s 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia;

Căn cứ Thông tư s 02/2019/TT-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyn giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao;

Xét Tờ trình s177/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra s 143/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định Nghị quyết này.

3. Phân loại dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án phù hp theo quy định tại Nghị quyết này, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư; dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án phù hp theo quy định tại Nghị quyết này, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

a) Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị quyết này;

c) Trong cùng một thời gian, nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất;

d) Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

đ) Dự án được ưu đãi và hỗ trợ đu tư là dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 2. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ

1. Miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được áp dụng theo đúng quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hỗ trợ tập trung đất đai

a) Điều kiện hỗ trợ

Khu vực tập trung đất đai phải liền thửa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt hàng năm của cp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Thời gian hợp đồng thuê đất, thuê lại quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tập trung đất đai thực hiện dự án đu tư tối thiểu là 05 năm đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tối thiểu là 07 năm đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

b) Hỗ trợ tập trung đất đai

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động;

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng cả hai hình thức quy định nêu trên thì được Nhà nước hỗ trợ bằng tổng cả hai hình thức nêu trên.

3. Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án đầu tư hoàn thành, mức hỗ trợ là chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư bằng 2%/năm, tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ;

b) Thi gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hp đồng tín dụng vi ngân hàng thương mại, đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là 08 năm; đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đu tư là 06 năm;

c) Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng

Mức hỗ trợ: 50% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ;

Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ; các bản quyền, công nghệ doanh nghiệp đề xuất mua phải phù hợp với định hướng phát trin sản xuất của doanh nghiệp đã đăng ký; trường hp đtài nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện đ tài cp tỉnh, cp bộ được nghiệm thu từ mức đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tế của doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới

Mức hỗ trợ: 70% kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và 50% kinh phí đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án;

Điều kiện hỗ trợ: Dự án sản xuất sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa có văn bản thống nhất của cơ quan quản lý khoa học thuộc cấp bộ, cấp tỉnh; nhiệm vụ đề xuất hỗ trợ có nội dung phù hp với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được hỗ trợ như sau

Mức hỗ trợ: 50% kinh phí đu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không vượt quá 02 tỷ đồng/dự án;

Điều kiện hỗ trợ: Quy mô sản xuất từ 01 triệu cây/năm trở lên.

d) Doanh nghiệp có dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt: Mức hỗ trợ 50% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tng, thiết bị và xử lý môi trường, cây giống, con giống nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.

đ) Doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án.

5. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

a) Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nghị quyết này được ngân sách Nhà nước hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức hỗ trợ 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng. Trường hp doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/nông dân tham gia liên kết được đào tạo. Thời gian hỗ trợ 03 tháng.

Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các khoản hỗ trợ nêu tại điểm a khoản này được thực hiện theo dự án đầu tư. Tổng các khoản hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường cho một dự án là 10% tổng mức đầu tư dự án và không quá 01 tỷ đồng/dự án.

6. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư: chế biến xay xát gạo; chế biến gỗ rừng trồng được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng về nhà xưởng, thiết bị, giao thông, điện, nước và xử lý chất thải trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ: 60% tổng mức đầu tư và không quá 03 tỷ đồng đối với dự án đc biệt ưu đãi đầu tư; 50% tổng mức đầu tư và không quá 02 tỷ đồng đối với dự án ưu đãi đầu tư;

b) Điều kiện hỗ trợ dự án đầu tư phải bảo đảm giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu. Công suất sử dụng nguyên liệu chế biến: xay xát gạo phải đạt tối thiểu 7.000 tấn lúa/năm; chế biến gỗ rừng trồng phải đạt 20.000 m3/năm trở lên;

c) Ngoài ra, nếu được công nhận là sản phẩm chủ lực tỉnh, thì dự án được hỗ trợ bổ sung 500 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tng.

7. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư giết mổ gia súc, gia cầm được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng về nhà xưởng, thiết bị, giao thông, điện, nước và xử lý chất thải trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ: 60% tổng mức đầu tư và không quá 03 tỷ đồng đối với dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư; 50% tổng mức đầu tư và không quá 02 tỷ đồng đối với dự án ưu đãi đu tư;

b) Điều kiện hỗ trợ dự án đu tư giết mổ gia súc, gia cầm phải đạt công suất tối thiểu: 20 con trâu bò hoặc 100 con heo hoặc 2.500 con gia cầm/ngày đêm (đối với cơ sở giết mổ hỗn hợp thì quy đổi 01 con trâu, bò tương đương 05 con heo hoặc tương đương với 125 con gia cầm).

8. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi heo tập trung

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi heo tập trung được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng về nhà xưởng, thiết bị, giao thông, điện, nước và xử lý chất thải trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ: 50% tổng mức đầu tư và không quá 02 tỷ đồng đối với dự án đặc biệt ưu đãi đu tư; 40% tng mức đầu tư và không quá 1,5 tỷ đồng đối với dự án ưu đãi đu tư;

b) Điều kiện hỗ trợ dự án đầu tư phải có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 2.000 con heo thịt trở lên; đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

9. Hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản nông sản, thủy sản

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản, thủy sản: sấy lúa; sấy sản phẩm thủy sản; sấy phụ phẩm thủy sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng về nhà xưởng, thiết bị, giao thông, điện, nước và xử lý chất thải trong hàng rào dự án. Mức htrợ: 60% tng mức đu tư và không quá 02 tỷ đồng đối với dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư; 40% tổng mức đầu tư và không quá 01 tỷ đồng đối với dự án ưu đãi đầu tư;

b) Điều kiện hỗ trợ dự án đầu tư phải có công suất thành phẩm tối thiểu: sấy lúa 50 tấn/ngày; sấy sản phẩm thủy sản 02 tn/ngày; sy phụ phm thủy sản 10 tấn/ngày.

10. Hỗ trợ đầu tư cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trên biển

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trên biển được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 m3 lồng, bè nuôi thủy sản trên biển hoặc ven hải đảo cách xa bờ từ 06 hải lý trở lên; hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100 m3 lồng, bè nuôi thủy sản trên biển cách bờ từ 06 hải lý trở xuống;

b) Điều kiện hỗ trợ dự án đầu tư phải có quy mô tối thiểu 1.000 m3 lồng, bè; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

11. Hỗ trợ đầu tư cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh và siêu thâm canh

Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh và siêu thâm canh có quy mô diện tích mặt nước nuôi tối thiểu 02 ha trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/ha để xây dựng hạ tầng, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường. Diện tích nuôi tăng lên mức hỗ trợ được tăng lên tương ứng nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án.

12. Hỗ trợ đầu tư cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn

Doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn được hỗ trợ 03 triệu đồng/m3/công suất ngày đêm cho xây dựng mới hoặc 02 triệu đồng/m3/công suất ngày đêm cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch. Ngoài ra, hỗ trợ 40% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ dân trở lên. Quy mô dự án được hỗ trợ có công suất từ 1.000m3/ngày đêm trở lên. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Hàng năm ngân sách địa phương bố trí tương ứng 5% vốn chi cho ngành nông nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Các dự án đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 chưa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ nếu phù hp với quy định tại Nghị quyết này thì được thực hiện hỗ trợ, ưu đãi theo Nghị quyết này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm
tra VPQPPL);
- B
Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hin

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!