Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Quảng Nam

Số hiệu: 192/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 5548/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đán thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Quỹ), với các nội dung chính như sau:

1. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân:

a) Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam.

b) Trụ sở của Quỹ: Đặt tại Sở Tài chính Quảng Nam (Số 102 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

c) Nguyên tắc hoạt động: Quỹ là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để giao dịch.

a) Ngân sách tỉnh cấp ban đầu 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng);

Hằng năm tùy khả năng cân đối ngân sách và hiệu quả hoạt động, HĐND tỉnh cân đối bsung vốn điều lệ cho Quỹ phù hợp.

b) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát trin các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ theo quy định việc góp vốn của các tổ chức tín dụng.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối tượng được bảo lãnh: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh có hiệu quả thuộc các lĩnh vực sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

b) Cung cấp nước; xử lý rác thải, nước thải.

4. Cơ cấu tchức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành:

a) Hội đồng quản lý gồm 05 thành viên hoạt động kiêm nhiệm: Chủ tịch hội đồng, 01 Phó Chủ tịch hội đồng kiêm giám đốc và 03 thành viên.

b) Ban Kiểm soát: 01 thành viên kiêm nhiệm.

c) Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân, kế toán trưởng và bộ phận giúp việc gồm các cán bộ của Sở Tài chính kiêm nhiệm.

d) UBND tỉnh quy định cụ thể về điều kiện được bảo lãnh tín dụng; tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành, phê duyệt Điều lệ tchức và hoạt động của Quỹ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả hoạt động của Quỹ.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH
i;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL-B
Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND,
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các Ban HĐND t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tnh;
- TT HĐND, U
BND các huyện, TX, TP;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- TTXVN tại Q.Nam;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam;
- CPVP, các phòng, CV;
- Lưu: VT, CTHĐ (Minh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60