Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016 2017

Số hiệu: 19/2016/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020.

Trong đó, có một số giải pháp đáng chú ý như sau:

- Giảm tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016.

 - Công khai các thủ tục hành chính đã được các Bộ, cơ quan, địa phương chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia trước 30/6/2016.

- Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 03 ngày theo quy định pháp luật.

- Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết.

- Thực hiện giao dịch điện tử các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT trên toàn quốc.

- Trình Quốc hội sửa đổi Luật Cạnh tranh nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh.

- Kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP .

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19-2016/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2016 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Trên cơ sở thảo luận, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 (gọi tắt là Nghị quyết 19-2014) đề ra Mục tiêu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 trên 6 chỉ tiêu môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 (gọi tắt Nghị quyết 19-2015) đề ra Mục tiêu đến năm 2016 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên 10 chỉ tiêu.

Sau hai năm triển khai thực hiện, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta đã có bước cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, được các tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận1, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao2 và ngày càng kỳ vọng vào những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ. Một số bộ, ngành và địa phương như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đã tích cực triển khai và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nên ở lĩnh vực này, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện cả về Điểm số và thứ hạng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan và địa phương chưa tích cực triển khai và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực thi (năm 2015 chỉ có 10 Bộ, cơ quan và 15 tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo quy định). Người đứng đầu một số Bộ, ngành và địa phương còn coi Nghị quyết 19 như là phong trào, chưa nắm được cụ thể Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nên chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, phiền hà. Vì thế, môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn thấp cả về thứ hạng và Điểm số. Một số chỉ tiêu chưa đạt mức cải thiện theo yêu cầu của Nghị quyết như Cấp phép xây dựng, Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, Giao dịch thương mại qua biên giới, Giải quyết phá sản doanh nghiệp... và thấp khá xa so với trung bình của các nước ASEAN 6 và ASEAN 4.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Mục tiêu và nhiệm vụ chung phấn đấu cải thiện cả về Điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh.

1. Các chỉ tiêu vmôi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

- Bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới, củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phấn đấu nâng Điểm trên tất cả các chỉ tiêu.

- Bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về Điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, trái quy định của pháp luật. Cải cách toàn diện các quy định về Điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kim. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

- Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 03 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế;

- Rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công,...); thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu3; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 24 tháng;

- Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan.

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới).

- Chỉ số Hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu; Hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu. Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa và cạnh tranh công bằng.

- Chỉ số Bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu.

- Chỉ số Mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.

- Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

3. Mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19 trước 30 tháng 5 năm 2016, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác đnh rõ Mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi Tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành.

b) Chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng, đồng thời cung cấp thông tin để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực để xếp hạng.

c) Tập trung chỉ đạo, Điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan và cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, Điều hành phù hợp, hiệu quả.

d) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh. Rà soát, bãi bỏ các Điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành Điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền. Xây dựng và trình ban hành các Nghị định về Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính. Ban hành Danh Mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng đơn giản hóa, chi Tiết hóa, mã hóa danh Mục; quy định rõ ràng về tiêu chuẩn áp dụng, phương thức kiểm tra, thời Điểm, đơn vị và địa Điểm kiểm tra. Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành, minh bạch về cách tính chi phí, người chịu trách nhiệm trả phí và chuyển dần sang áp dụng cơ chế giá. Đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

đ) Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016. Đổi mới căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của từng doanh nghiệp; áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Rà soát danh Mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, theo đó, chỉ hàng hóa nhập khẩu trên quy mô thương mại mới thuộc diện phải kiểm tra; mã hóa chi Tiết mặt hàng cần kiểm tra. Áp dụng kiểm tra chuyên ngành theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh công nhận lẫn nhau theo thỏa thuận; chủ động công nhận chất lượng của những nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi tiếng, những hàng hóa được sản xuất tại các nước, khu vực có tiêu chuẩn chất lượng cao, tiên tiến (châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...). Chuyển thời Điểm kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng hàng hóa, hiệu sut năng lượng, an toàn thực phẩm trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan (trừ kiểm dịch đối với trường hợp mặt hàng nhập khẩu có nguy cơ cao theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đi với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước thực hin kiểm tra tại khâu sản xuất và trước khi đưa sản phẩm vào lưu thông; đối với hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thực hiện tại cơ sở sản xuất trước khi xuất hàng.

Điện tử hóa thủ tục (nộp hồ sơ, trả kết quả...) kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN để giảm thiểu giấy tờ, hướng tới Mục tiêu phi giy tờ, rút ngn thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

e) Công khai các thủ tục hành chính đã được các Bộ, cơ quan, địa phương chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30 tháng 6 năm 2016. Hoàn thành việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

g) Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ảnh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện.

h) Xây dựng năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử; triển khai xây dựng hệ thống cơ sdữ liệu quốc gia, trước hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp...

i) Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

k) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến đvà kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

l) Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quý và cả năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ.

m) Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

n) Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ lập các Đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Thông tư hướng dẫn quy chế phi hp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan phù hợp với Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Xây dựng Nghị định quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm soát Điều kiện đầu tư kinh doanh.

- Rà soát, phối hợp với Bộ Tư pháp kiến nghị bãi bỏ các quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp hoặc các quy định đã được ban hành trái thẩm quyền; thực hiện công bố đầy đủ các Điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Củng cố và cải thiện thứ hạng và Điểm số của Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ nhà đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định (sửa nhiều Nghị định) để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; thống nhất cách hiểu về “Điều kiện kinh doanh” đơn giản hóa và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2016.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng cơ chế liên thông kết nối thông tin về doanh nghiệp, tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện việc sử dụng mã số doanh nghiệp duy nhất, sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp trong tất cả các quan hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng...) và trong các hoạt động của doanh nghiệp.

- Đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp những doanh nghiệp đã và đang giải quyết thủ tục phá sản, danh sách các quản tài viên trên toàn quốc.

- Đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao vị thế năng lực cạnh tranh; trình Chính phủ trong tháng 6/2017 Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh.

- Rút ngắn thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 03 ngày theo quy định của pháp luật. Nâng cao năng lực phân tích chính sách cho khu vực tư nhân, nhất là các chính sách tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Bộ Tài chính

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế.

- Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường và các Bộ, cơ quan, địa phương khn trương ban hành văn bản thay thế Thông tư liên tịch s 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT4, tạo quy trình liên thông giữa Cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai/ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế trong năm 2016.

- ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo kết nối thông tin giữa các Bộ, cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành với Tổng cục Hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Phối hợp với các Bộ, cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành xây dựng hệ thống thông tin thống nhất.

- Chủ trì, phi hp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại địa Điểm kiểm tra tập trung ở các cửa khẩu trong thông quan.

- Hoàn thiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tập trung xử lý các thủ tục hải quan còn nhiều bất cập theo hướng thay đổi phương thức quản lý, hiện đại hóa (giám sát hàng hóa tại cảng biển; miễn thuế, hoàn thuế và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát; quản lý rủi ro và phân luồng hàng hóa; kiểm soát tại cửa khẩu; thanh Khoản tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; kiểm tra sau thông quan; kiểm tra thực tế hàng hóa,...). Công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo; công khai lý do doanh nghiệp bị phân vào luồng vàng, đỏ và hàng năm giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ. Công bố bảng mã cảng trên website. Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện hải quan tự động, bảo đảm tính thống nht trong hệ thống.

- Thực hiện kết ni, trao đi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa, container tại các cảng biển.

- Rà soát, sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trách nhiệm trả phí. Xác định rõ danh Mục kiểm tra chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp.

- Áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đi với doanh nghiệp để thống nhất thực hiện. Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế và các địa phương thống nhất về thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

5. Bộ Công Thương

- Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP , Nghị định số 26/2011/NĐ-CP trước tháng 9 năm 2016; sửa đổi Thông tư số 40/2011/TT-BCT về thủ tục khai báo hóa chất.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11039/2014/QĐ-BCT trước tháng 9 năm 2016 về danh Mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm.

- Thay đổi căn bản cách thức quản lý, kiểm tra, dán nhãn hiệu suất năng lượng, bãi bỏ các quy định không có hiệu quả thực tế, kéo dài thời gian thông quan, gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghiệp.

- Rà soát, đôn đốc các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hàng hóa thuộc Danh Mục quản lý chuyên ngành.

- Có văn bản giải thích những nội dung chưa rõ ràng của Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 về kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm trên các sản phẩm dệt may.

- Sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Tổ chức đánh giá các quy định và hiệu quả thực thi Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Hoàn thành sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BCT trước tháng 12 năm 2016 theo hướng: (i) Bỏ yêu cầu thực hiện Xác nhận phù hợp quy hoạch đối với các công trình trung áp có công suất dưới 2000 KVA; (ii) Đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp; (iii) phi hp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về ban hành quy định thời hạn giải quyết các thủ tục Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình xây dựng.

- Trình Quốc hội dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) trước tháng 12 năm 2017, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh. Giải quyết kịp thời các khiếu nại đối với các vụ việc lạm dụng vị thế độc quyền, thống lĩnh thị trường vi phạm cạnh tranh và xử lý nghiêm các vi phạm.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giải quyết các vướng mắc liên quan đến một số quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tỷ lệ lấy mẫu, cách thức lấy mẫu theo lô sản xuất để kiểm tra; thời gian giá xếp doanh nghiệp trở lại Danh sách ưu tiên kể từ ngày đánh giá lại đạt yêu cầu theo quy định; thời gian cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

- Sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định, thủ tục về kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu theo hướng áp dụng phương thức quản lý rủi ro; đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục kiểm tra, kiểm dịch; áp dụng chế độ công nhận lẫn nhau. Thực hiện kiểm tra trong quá trình sản xuất và sau thông quan thay vì kiểm tra theo lô hàng và tại thời Điểm thông quan. Sửa đổi, bổ sung các văn bản về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu theo hướng chỉ kiểm dịch khi người xuất khẩu yêu cầu. Tránh kiểm tra chồng chéo giữa các cơ quan, nhất là đối với sản phẩm lông thú, nguyên liệu ngành sữa.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ

- Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2006/NĐ-CP v nhãn hàng hóa trước tháng 9 năm 2016.

- Tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy định về việc vừa phải thực hiện chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu.

- Có cơ chế, chính sách và tạo môi trường, Điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển.

- Trình Chính phủ Đề án nâng cấp Viện Năng suất Việt Nam thành Viện Năng suất quốc gia Việt Nam trước tháng 7 năm 2016.

- Hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Hoàn thành sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản trước tháng 12 năm 2016. Thực hiện kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đề xuất giải pháp công khai hóa quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai.

- Xây dựng chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn.

9. Bộ Tư pháp

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đặc biệt là các quy định về Điều kiện đầu tư, kinh doanh.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực thi Bộ luật tố tụng dân sự 2014, Luật phá sản 2014 để đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp hp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian. Hướng dẫn thực hiện Luật thi hành án dân sự.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan tới thi hành án dân sự theo hướng bỏ quy định niêm yết tại địa Điểm của bất động sản bán đấu giá; bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đã bán đấu giá với thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án.

- Hoàn thiện các quy định về thừa phát lại để thúc đẩy phát triển mạng lưới thừa phát lại trên toàn quốc. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án và hành chính tư pháp của tòa án.

- Xây dựng các Điều kiện, tiêu chí rõ ràng, minh bạch đối với quản tài viên khi hành nghề. Phát triển đội ngũ quản tài viên cả về slượng và chất lượng; đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp thẻ quản tài viên.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện.

10. Bộ Nội vụ

- Thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên trong năm 2016.

11. Bộ Giao thông vận tải

Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm công khai minh bạch về cước và phụ cước. Thực hiện các giải pháp kiểm soát hợp lý việc thu phụ phí của các hãng tàu, ngăn chặn việc các hãng tàu áp đặt các loại phí một cách tùy tiện

12. Bộ Xây dựng

- Cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý xây dựng công trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian trong cấp phép xây dựng.

- Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cấp phép xây dựng. Phối hợp với các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường lồng ghép thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng.

- Giải quyết các vướng mắc5 cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. Đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất hoặc đất đang sử dụng hợp pháp phù hợp với quy hoạch thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng; các khu vực không phải đất xây dựng, nhưng không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất (như đất xây dựng biển quảng cáo, trạm, cột phát sóng ngoài đô thị...) thì căn cứ văn bản chấp thuận về địa Điểm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để cấp phép xây dựng.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo Điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo dục đào tạo; tạo Điều kiện thuận lợi cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo theo cơ chế thị trường gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đầu ra.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cải cách các quy định về thị trường lao động và nâng cao hiệu quả thị trường lao động, bảo đảm tính thống nhất và linh hoạt của thị trường lao động. Tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động.

- Sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các quy trình, quy định, thủ tục thu, chi trả bảo hiểm xã hội.

- Hoàn thiện các thủ tục và Điều kiện thành lập, hoạt động đối với các tổ chức đào tạo nghề ngoài công lập; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục, Điều kiện không phù hợp; khuyến khích và tạo thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân trong nước, nước ngoài và các tổ chức xã hội tham gia đào tạo nghề.

- Đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo nghề theo hướng mở rộng quyền tự chtuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung và sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường.

16. Bộ Y tế

- Sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng áp dụng phương thức quản lý rủi ro; áp dụng chủ yếu kiểm tra an toàn thực phẩm sau khi thông quan thay vì kiểm tra tại thời Điểm thông quan; kiểm tra trong quá trình sản xuất thay vì kiểm tra theo lô hàng.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2012/TT-BYT về thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trong trường hợp sản phẩm chỉ thay đổi về kích cỡ vật liệu bao gói trước tháng 9 năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện ghi nhãn phụ, dán nhãn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp theo hướng không yêu cầu áp dụng đối với nguyên liệu, thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và nhập kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu.

- Sửa đổi, đơn giản hóa các quy trình, quy định, thtục thu, chi trả bảo hiểm y tế.

17. Bộ Ngoại giao

- Đẩy mạnh vận động chính trị, ngoại giao để thúc đẩy các đối tác sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trong các tranh chấp thương mại quốc tế.

- Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để thống nhất nhận thức và quán triệt trong thực thi.

- Nâng cao năng lực của các cơ quan liên quan trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật quốc tế về đầu tư, kinh doanh, chủ động tuân thủ, nâng cao khả năng hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế nhằm bảo vệ tối đa lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp trong nước.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, gắn việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

18. Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến Nghị quyết sâu rộng trong các ngành, các cấp. Tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết.

19. Văn phòng Chính phủ mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ.

20. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh chủ trì phối hợp với cơ quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết ni điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Quy định cụ thể về hồ sơ hoàn công, tạo Điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký tài sản hình thành từ quá trình xây dựng. Công khai hóa thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản

- Công khai hóa quy trình, thủ tục Tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch. Bãi bỏ hoặc chuyển sang hậu kiểm đối với các thủ tục Thỏa thuận vị trí cột trạm điện và hành lang lưới điện, Cấp phép thi công công trình xây dựng hoặc gộp 2 thủ tục thành một thủ tục để thực hiện đồng thời với một cơ quan đầu mối.

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí.

- Thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử kê khai, thu và chi và giải quyết chính sách bo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật phá sản 2014; và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án nhằm rút ngắn thời gian theo yêu cầu của Nghị quyết.

21. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề:

- Tiến hành khảo sát, đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ. Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tư pháp xây dựng tiêu chí, đánh giá cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành và các địa phương.

- Nâng cao chất lượng, uy tín của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương cải thiện Chỉ số PCI kết nối với việc thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 19.

- Tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tập hợp báo cáo Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan, các hiệp hội doanh nghiệp lập các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Phi hợp với các Bộ, cơ quan, các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam.

- Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và triển khai chương trình nâng cao năng lực hoạt động cho các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

22. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá định kỳ việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

23. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi Bộ luật tố tụng dân sự, Luật phá sản 2014 để các quy định này sớm áp dụng trên thực tế; đề nghị triển khai các mô hình tiếp nhận đơn khởi kiện, tống đạt, thông báo quá trình tố tụng và lịch xét xử và giải quyết phá sản trực tuyến cho các tòa án địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện NCQLKTTW, Văn phòng PTBV (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, Tổng Thư ký HĐQG về PTBV và Nâng cao NLCT, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
HĐC

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 


1 Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 (công bố tháng 9 năm 2015) của Diễn đàn kinh tế thế giới, vị thế năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2015 có sự cải thiện đáng kể so với năm 2014, tăng 12 bậc (từ vị trí 68/144 lên vị trí 56/140). Thhạng này của Việt Nam liên tục được cải thiện từ năm 2012, và năm 2015 đạt mức tăng bậc nhiều nhất. Mặc dù vậy, Khoảng cách trên hầu hết các trụ cột (ch s) của Việt Nam so với các quốc gia Đông Nam Á còn khá xa. Trong khu vực Đông Nam Á, năng lực cạnh tranh của Việt Nam hiện đứng 6 sau 5 quốc gia gồm: Singapore (thứ 2), Malaysia (thứ 18), Thái Lan (thứ 32), Indonesia (thứ 37) và Philippines (thứ 47), và thuộc nửa trên của Bảng xếp hạng.

Về môi trường kinh doanh, thứ hạng của nước ta năm 2015 (theo Báo cáo Doing Business 2016 của Ngân hàng thế giới, công bố tháng 10 năm 2015) tăng 3 bậc, từ vị trí 93 lên vị trí 90/189 nền kinh tế, với mức cải thiện 1.75 Điểm phần trăm. So với các nước ASEAN 4, năm 2015, Việt Nam được ghi nhận nhiều ci cách hơn, nhờ đó môi trường kinh doanh tăng Điểm và thứ hạng tốt hơn (cải thiện ở 5/10 lĩnh vực); trong khi 3 nước trong khu vực Đông Nam Á gồm Malaysia, Philippines và Thái Lan xuống hạng; Singapore vẫn giữ vị trí dẫn đầu thế giới.

2 Kết quả khảo sát các Hiệp hội doanh nghiệp và Liên minh hp tác xã (Chương trình phối hợp giám sát giữa 6 bên Mặt trận tổ quốc, Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh các HTX Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Hiệp hội doanh nhân trẻ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 19 trong lĩnh vực thuế và hải quan, công bố tháng 12/2015) cho thấy 3 lĩnh vực nhận được đánh giá tích cực nhất là Thành lập doanh nghiệp (84%); Nộp thuế (75%); và Hải quan (68%).

3 Theo cách đánh giá, xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số tiếp cận tín dụng gồm các nội dung sau: Xếp hạng tín dụng quc gia; Mức độ sẵn có về dịch vụ tài chính; năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng cho khu vực tư; Mức độ tiếp cận vn của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hệ thống tài chính; Mức độ phát triển của hệ thống thông tin tín dụng.

4 Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thông tư này được xây dựng căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004. Hai văn bn này đã được thay thế bằng Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Lut Đất đai.

5 Một số vướng mắc cụ thể như: quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi Tiết xây dựng, trong khi nhìn chung các địa phương chưa có quy hoạch chi Tiết hoặc chưa có đầy đủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Yêu cầu Bản vẽ thiết kế xây dựng trong Hồ sơ cấp phép xây dựng; Phần lớn các dự án, công trình (sử dụng vn nhà nước và ngoài nhà nước) phải được Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật. Các quy định này dẫn tới kéo dài thời gian cấp phép xây dựng và làm tăng chi phí rất lớn đối với doanh nghiệp.

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No:19-2016/NQ-CP

Hanoi, April 28, 2016

 

RESOLUTION

ON MAIN DUTIES AND MEASURES FOR IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT AND ENHANCING NATIONAL COMPETITIVENESS IN 2016 - 2017 AND ORIENTATION TOWARDS 2020

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Governmental organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No.142/2016/QH13 dated April 12, 2016 on 5-year socio-economic development plan 2016 – 2020;

Pursuant to the Government’s Resolution No.19/NQ-CP dated March 18, 2014 and Resolution No.19/NQ-CP dated March 12, 2015 on main duties and measures for improving business environment and enhancing the national competitiveness;

In reference to discuss and voting by Members of the Government and the Prime Minister’s conclusion at Government regular meeting in March 2016,

HEREBY PASSES A RESOLUTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After 02 years of implementation of the Resolution No.19/NQ-CP dated March 18, 2014 ( hereinafter referred to as “Resolution 19-2014") which targeted for the ASEAN-6 average score in 6 business environment indexes and the Resolution No.19/NQ-CP dated March 12, 2015 (hereinafter referred to as “Resolution 19-2015”) which targeted for the ASEAN-4 average score in 10 indexes, Vietnam has achieved an improvement in business environment and national competitiveness recognized by international prestigious organizations 1, and enterprise communities 2.. The Government has put in a great deal of effort to improve the business environment and national competitiveness. The Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Agriculture and Rural Development, Social Security Administration of Vietnam, Vietnam Electricity, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Ho Chi Minh City's government and other local government has actively implement, supervise and inspect implementation of such Resolution which attributes to the improvement in both score and ranking.

However, several regulatory authorities has yet to devote themselves to implementing and duly complying with periodic progress reporting regime (in 2015, there were only 10 Ministries and authorities and 15 provincial governments duly complying with the stipulated reporting regime). Several heads of regulatory authorities neither thoroughly understood the targets and duties set in the Resolution 19 focused on directing, expediting, inspecting and supervising implementation nor effectively simplified administrative procedures. Therefore, the score and ranking in business environment have yet to dramatically rocket, and several indexes are still far from ASEAN- 6 and ASEAN 4 average score as targets set in the Resolution such as indexes in construction permit, property registration, cross border trade and solving solvency, etc.

II. OBJECTIVES AND MAJOR TARGETS FOR COMPETITIVENESS AND BUSINESS IMPROVEMENT

This Resolution is developed to enhance the business environment ranking and score.

1. Reach the ASEAN-4 countries’ average scores in business environment index. To be specific:

- Follow The World Bank and World Economic Forum's indicators for business environment assessment; consolidate and remain achievements in “starting a business”, “electricity”, “investor protection”, “tax payment” and “social security” indices and make effort to get higher scores in every index.

- Annul or suspend the effect of regulations on business conditions which are no longer proper or conformable to regulations of laws. Radical reform regulations on business conditions and specialized management of imported and exported goods and services in conformity with international practices, and basically focus on post-inspection. Simplify and annul improper administrative procedure, ensure to cut down at least 10% of cost of administrative procedures.

- Reach the average score of ASEAN- 4 countries in tax administrative reform in 03 indexes: tax refund, tax inspection risk management and deadline for solving tax-related complaints;

- Reduce time for carrying out procedures for issuing construction permit and relevant formalities to not exceeding 77 days (including formalities for approval of construction design, connection and acceptance of construction works for operation, property registering after as-built phase, etc.); procedure for property registration shall be finished within 14 days; customs procedure for trading across borders shall be completed within 10 days (for exportation) and within 12 days (for importation); a contractual dispute shall be settled within 200 days (currently 400 days) and bankruptcy shall be solved within 24 months (currently 5 years; and the “credit access“index is expected to reach top 303;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Create incentives to assist start-ups and create favorable, stable and innovative business and investment environment.

2. It is expected that Vietnam will reach the ASEAN-4 countries’ average scores in some competitiveness -related indices (according to rankings of the World Economic Forum) by 2017;

- It is expected that the “competition policy effect” and “tax barrier relief” index will reach top 50 and top 40, respectively. Complete the competition policy, promote good market efficiency and ensure fair competition.

- It is expected that the “Flexibility in wage determination” and “country capacity to retain and attract talent” indexes will reach top 60 and top 40, respectively.

- It is expected that the” availability of financial services” will reach top 50.

- Strongly promote both primary and secondary land use right markets.

3. It is expected Vietnam’s business environment and competitive will reach the ASEAN -3‘s average scores in some indexes prescribed in the international practices by 2020.

It is expected that the “starting a business” index will reach top 40 ; procedure for licensing construction permit and relevant formalities shall be finished in less than 70 days; procedure for getting medium-voltage electricity shall be finished in less than 33 days; procedure for property registration shall be finished in less than 10 days; procedures for tax filing and payment of social insurance premiums shall be completed in less than 110 hours/ year and 45 hours/year, respectively ; customs procedure for trading across borders shall be completed in less than 36 hours (for exportation) and less than 41 hours (for importation); a contractual dispute shall be settled in less than 200 days and bankruptcy shall be solved within 20 months. The “protection investors” index and “and “access to credit” index are expected to reach top 30 countries.

III. RESPONSIBILITIES OF REGULATORY AUTHORITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Develop action programs and action plans for implementing the Resolution 19 before May 30, 2016; raise the officials’ awareness of the manner of serving citizens and enterprises. Determine targets, duties and progress of implementation of the Resolution, define the governing body and develop a detail plan for amendment to current regulations of laws.

b) Actively cooperate with international organizations in study on the methods of calculation and meaning of ranking indexes; punctually provide information for international organizations as the foundation for ranking.

c) Focus on giving effective and flexible directives and completing targets, measures and duties prescribed in the Resolution. Clearly define functions, duties, the power and responsibilities for implementing this Resolution of each authority and individual. Punctually take proper and flexible measures for solving arising issues, propose proper and effective directives and measures.

d) Promptly complete legislative documents on business conditions. Revise and annul improper business conditions and immediately cease ultra-vires compilation and issue of business conditions. Develop and request to issue the Decree on business conditions under the 2014 Law on Investment.

Modify or request to modify regulations on specialized management of imports and imports towards simplifying and modernizing administrative documents. Issue the nomenclature of imports and exports subject to the specialized management and inspection towards simplifying, detailing and encoding the Nomenclature; specify applicable standards, methods of inspection, inspecting authorities, date and location of inspection, Modify legislative documents on specialized inspection under the Prime Minister’s Decision No.2026/QD-TTg dated November 17, 2015 on approval for the Plan for Enhancement of the Effectiveness of Specialized Inspection of Imports and Exports. Revise regulations on specialized inspection, ensure the transparency of methods of cost calculation and fee payers, and gradually apply price mechanism. Promote the involvement of private sectors in accordance with regulations of laws and international practices.

dd) Reduce the quantity of imports undergoing specialized customs inspection to 15% to the end of 2016 inclusive (currently 30 – 35%);
reform the methods of management and specialized inspection on the basis of risk management and observation to laws by enterprise; give priority to qualified enterprises.

Review the list of goods undergoing specialized inspection and only import commercial goods subject to specialized inspection, accordingly; encode inspected articles. Carry out specialized inspection in conformity with international practices; promote mutual recognition under mutual recognition agreement; actively recognize the quality of goods from famous brands, manufacturers and goods made in developed countries (EU, America, Japan, etc.) Carry out post-customs inspections of food safety, quality and energy efficiency instead of customs inspection (except for quarantine of imports containing highly potential risks under the Ministry of Agriculture and Rural Development’s regulations). Inspect imported materials for domestic production and consumption in the process of manufacture and prior to sale on the market; inspect exports manufactured from imported materials at manufacturing facilities prior to export.

Introduce online procedures for specialized inspection; create networks for exchanging information between specialized inspection authorities, the national single-window system and ASEAN single-window system to reduce time for specialized inspection formalities.

e) Make online administrative procedures which are standardized by regulatory authorities publicly available on the national database by June 30, 2016; complete standardization of administrative procedures as stipulated in the Decision No.08/QD-TTg dated January 06, 2015, and fully and punctually publish online administrative procedures within the authority on the Internet and put up them at the headquarters of the authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Improve the capacity and apply information technology to State management. Introduce online services and e-government; create the national database; give priority to create the national database on land, population and enterprises, etc.

i) Effectively apply interconnected single-window system and the ISO quality management system to State administrative authorities.

k) Regularly inspect and supervise the progress and results of implementation of the Resolution 19 Action Plans and Programs; impose strict penalties on officials and leading persons who are irresponsible and take any act of harassment to citizens and enterprises.

l) Strictly comply with the reporting regime. Before 15th of the last month of every quarter and before 15th of December, aggregate and submit status quarterly and annual reports to the Office of the Government and the Ministry of Planning and Investment for aggregation and submission to the Prime Minister at government meetings.

m) Actively cooperate with the Vietnamese Fatherland Front and Peoples’ Organizations in supervision of implementation of the Resolution 19;
Disseminate information and mobilize enterprise communities and citizens to actively feedback and create forums to receive feedbacks from enterprises and citizens.

n) The Government and prime Minister shall set up inspection teams to inspect implementation of the Resolution 19.

2. The Ministry of Planning and Investment shall:

- Promptly issue the Circular providing guidelines for implementation of the Law on Investment and Law on Enterprises, and other guidance documents, especially the Circular guiding integrated mechanism for business registration and investment registration; modify, supplement or propose to modify and supplement relevant documents in conformity with the Law on Investment and Law on Enterprises. Compile a Decree stipulating business investment conditions and control of such conditions.

- Review and cooperate with the Ministry of Justice in proposal for abrogation of provisions on business investment conditions which are no longer proper or are issued ultra-vires; make complete business investment conditions publicly available on the enterprise information national portal. Consolidate and try to get higher ranking and scores in “starting a business” and “protecting investor” indexes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and Social Security Administration of Vietnam in development of an interconnected system for exchanging enterprise information, facilitate employment and social insurance registration by enterprises under regulations of laws.

- Apply enterprise ID number and digital signature to transactions between enterprises and State management authorities such as the Ministry of Planning and Investment, tax authorities, Social Security Administration, Ministry of Construction, etc, and in transactions between enterprises.

- Publish the list of enterprises which have been undergoing bankruptcy procedures and list of asset management officers on the business registration national portal.

- Propose measures for improving the national competitiveness ranking and submit the master plan for competition policies to the Government in June 2017.

- Reduce time for business establishment to 03 days as prescribed by laws. Enhance the capacity to analyze private sector-related policies, especially policies affecting enterprises’ business.

3. The Ministry of Finance shall:

- Apply information technology to at least 95% of work related to tax declaration, tax payment and tax refund.

- Make the tax refund database publicly available, check 100% of tax refund records and punctually and duly resolve 100% taxpayers’ complaints. Transparently publish regulations of the Law on Tax Administration and procedures for tax inspection, VAT refund and dispute settlement.

- Cooperate with the Ministry of Planning and Investment in development of a system automatically granting TIN to enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Request the Government to issue a Decree on action against price transfer and tax evasion in 2016.

- Apply information technology to management of imports and exports, ensure information transfer between specialized management authorities with the General Department of Customs Decreed National Single-window Portal. Cooperate with specialized management authorities in development of information exchange systems.

- Take charge of and cooperate in relevant authorities in specialized management at designated inspection points in checkpoints in process of customs clearance.

- Complete the Automated Customs Clearance System (VNACCS/VCIS), focus on simplifying complicated customs procedures towards changing and modernizing management methods (e.g. checking goods at seaports, verifying goods in the monitoring areas; post-customs inspection, inspection of goods …) Publish the criteria for assessment, install warning systems; publish reasons for which goods are categorized into yellow and red channels and annual reduce inspection of goods in yellow and red channels. Make port ID number publicly available on the website; modify legislative documents related to automatic customs clearance and ensure the harmony of the customs system.

- Create electronic networks for exchanging information on goods stored at ports to reduce paperwork and enhance the effectiveness of state management of goods and containers at seaports.

- Review and modify regulations on specialized inspection fees towards reducing fees incurred by enterprises and clearly defining responsibilities for paying fees. Clearly define the list of goods undergoing specialized inspection for State management and goods undergoing specialized inspection upon request of enterprises.

4. The Social Security Administration of Vietnam shall:

- Review and simplify paperwork and procedures for statement of earnings and spending on social insurance and health insurance, reduce time for enterprises to complete the procedures for compulsory insurances.

- Apply information technology, create networks between social securities administration in 63 provinces, create centralized social insurance database, introduce online procedures for declaration, payment and reimbursement of social insurance and health insurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Industry and Trade shall:

- Request the Government to modify and supplement the Decree No.108/2008/ND-CP and Decree No.26/2011/ND-CP before September 2016; modify the Circular No.40/2011/TT-BCT on chemicals declaration.

- Modify and supplement the Decision No.11039/2014/QD-BCT on the list of goods undergoing quality inspection, inspection of conformity with technical regulations and food safety before September 2016.

- Basically change the ways of management, inspection and energy efficiency labeling; annul ineffective regulations which prolongs time for customs clearances, causes difficulties and incurs fees.

- Review and accelerate specialized management authorities to issue documents guiding implementation of the Decree No.187/2013/ND-CP regarding the list of goods subject to specialized inspection.

- Issue documents detailing the Circular No.37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 on inspection of the content of formaldehyde and aromatic amines in textile products.

- Simplify and propose to simplify procedures for management of the quality of domestically-manufactured steel and imported steel. Evaluate the provisions and effect of the Joint-Circular No.58/2015/TTLT-BCT-BKHCN dated December 31, 2015.

- Complete modification of the Circular No.33/2014/TT-BCT before December 2016 towards: (i) Annul requirements for certification of conformity with the planning for under 2000KVA works; (ii) simplify paperwork for connection to medium-voltage grid; (iii) cooperate with the People’s Committee of provinces in issue of regulations on deadline for completing agreement on location of electrical poles/stations and electrical grids and issue of construction permit.

- Submit the draft law on competition ( amended) to the National Assembly before December 2017, ensure fair competition, effectively control monopoly and business dominance. Punctually solve complaints about abuse of the market dominance and monopoly and take actions against violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Radically resolve difficulties arising from a number of regulations of the Circular No.48/2013/TT-BNNPTNT dated November 12, 2013 on percentage of sample and method of shipment sampling for inspection; deadline for completion of the list of prioritized enterprises from the date on which such enterprises are assessed satisfactory; deadline for re-issue of the certificate of food safety.

- Modify or propose to modify regulations and procedures for inspection of food safety and quarantine of imports towards applying risk management methods; simplifying and introducing online inspection and quarantine procedures; applying mutual recognition mechanism. Carry out inspection in process of manufacture and post-customs inspection instead of customs inspection. Modify and supplement documents on exports quarantine towards conducting quarantine upon exporter’s request. Prevent repeated inspection, especially inspection of fur and diary raw materials.

7. The Ministry of Science and Technology shall:

- Request the Government to draft the Decree on amendment and supplement to the Decree No.89/2006/ND-CP on goods label before September 2016.

- Resolve difficulties in certification of conformity and inspection of each shipment.

- Introduce proper mechanism and policies, create favorable business environment, facilitate development of science and technology enterprises.

- Submit a Plan for upgrading the Vietnam Productivity Institute to Vietnam National productivity Institute before July 2016.

- Create and develop national innovation systems, innovation centers and technology incubators.

8. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Propose measures for declaring vacant land, land which has yet to be leased or sublet in industrial zones, industrial clusters, processing and exporting zones and economic zones, and land granted or leased from the State but has yet to be used. Facilitate access to land by enterprises, especially SMEs.

- Develop incentive policies on large-scale land assembly for agricultural purpose

9. The Ministry of Justice shall:

- Cooperate with the Ministry of Planning and Investment in review, inspection and request the prime Minister for abrogation or suspension of part or whole of legislative documents on business investment conditions issued by Ministers and Heads of Ministerial-level authorities which are in contravention with the Constitute and superior authorities’ legislative documents

- Cooperate with the Supreme People’s Court in completion to legislative documents related to enforcement of the 2014 Code of Civil Procedure and 2014 Law on Bankruptcy to accelerate settlement of contractual disputes towards simplifying procedures and record and reducing time for solving commercial disputes. Provide guidance on implementation of the Law on Enforcement of civil Judgment.

- Review, modify and supplement documents related to enforcement of civil judgment towards annulling provisions of publishing of bidding at the bidding places; supplement regulation on issue of the certificate of ownerships and right of enjoyment of bided property towards simplifying procedures and facilitate enforcement of civil judgment.

- Complete regulations on bailiff to boost the development of nationwide bailiff networks. Enhance the court’s effectiveness of judicial administration and enforcement.

- Set requirements and criteria for bailiffs. Increase the quantity and enhance qualifications of bailiffs; simplify administrative procedures for issue of bailiff cards.

- Propose the Prime Minister to issue the Decision on receipt and release of administrative paperwork via postal services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Effectively implement plans for official duty regime and administrative reforms in period of 2016 – 2020 under the Prime Minister’s Decision No.1557/QD-TTg dated October 18, 2012 and Decision No.225/QD-TTg dated February 04, 2016.

- Step up application of single-window system and interconnected system at local administrative authorities. Intensify the examination and inspection and take actions against acts of harassment related to administrative procedures.

- Request the Government to issue the Decree on evaluation and sanctions against officials directly carrying out administrative in State authorities at communal level upwards in 2016.

11. The Ministry of Transport shall:

Cooperate with the Ministry of Finance in modification and supplement to relevant legislative documents, ensure the transparency of charges and surcharges. Take measures for controlling surcharges collected by container companies; prevent illegal fees imposed by container companies.

12. The Ministry of Construction shall:

- Implement administrative reforms in issue of the construction permit and construction works management-related administrative procedures. Boost application of information technology and reduce time for licensing the construction permit.

- Simplify administrative procedures, reduce time and cost of issue of construction permit. Cooperate with the Ministry of Public Security and Ministry of Natural Resources and Environment in integration of procedures for approval for fire protection and assessment of environmental impact into the procedure for assessment of construction design.

- Resolve difficulties 5 enterprises encounter when going through procedures for licensing the construction permit as stipulated in the Government’s Decree No.59/2015/ND-CP dated June 18, 2015 on construction project management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. The State bank of Vietnam shall:

- Take measures for improvement and transparency of credit information; facilitate and promote the equality o between entities of all economic sectors in access to credit loan capital according to market-oriented mechanism.

- Develop policies on assistance in financial services.

14. The Ministry of Education and Training shall:

- Complete policies on improvement of the educational institution quality.

- Give educational institutions the financial autonomy and academic autonomy; facilitate provision of education services according to market-oriented mechanism on the basis of the strict output control.

15. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

- Revise labor market regulations, enhance the efficiency of labor market, ensure the harmony and flexibility of the labor market. Facilitate recruitment and employment.

- Modify, supplement and simplify process, regulations and procedures for collection of social insurance premiums and reimbursement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Innovate vocational training mechanism and policies towards giving the academic autonomy and financial autonomy.

16. The Ministry of Health shall:

- Modify and propose to modify regulations on food safety inspection procedure towards managing risks, carrying out post-customs inspection of food safety instead of customs inspection ; carry out inspection in process of production instead of inspection of each shipment.

- Modify and supplement the Circular No.19/2012/TT-BYT dated November 09, 2012 of the Ministry of Health, guiding the declaration of conformity and declaration of compliance to food safety regulations before September 2016 in case only the size or package of the product is changed.

- Take charge of and cooperate with relevant Ministries and authorities in supplementation and amendment to legislative documents related to additional labels, product labeling and declaration of conformity towards exempting additional labeling, labeling and declaration of conformity of imported food and materials for export, import, outward processing and inward processing.

- Modify, supplement and simplify process, regulations and procedures for collection of health insurance premiums and reimbursement.

17. The Ministry of Foreign Affairs shall:

- Step up political advocacy and diplomacy to boost the process of recognition of Vietnam’s market regulations and ease of investment and trading, and protection of Vietnamese enterprises' interests in international commercial disputes.

- Enhance the local governments and enterprises ‘capacity for international integration; disseminate information on international integration, especially commitments in new generation free-trade agreement for harmonized implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Improve the National Steering Committee’s performance in international integration, business environment and enhancement of national competitiveness.

18. The Ministry of Information and Communications, Vietnam News Agency, Voice of Vietnam and Vietnam Television shall cooperate with the Central Propaganda Department and regulatory authorities in communications, disseminate and raise people’s awareness of the Resolution. Facilitate monitoring and supervision of implementation of this Resolution by press agencies and communications agencies.

19. The Office of the Government shall create a forum for enterprises and citizens’ feedback on policies via the Government’s portal. Cooperate with the Ministry of Planning and Investment in establishment of inspection teams and report to the Government at regular meeting by the end of each quarter. The results of implementation of this Resolution may affect the assessment of operation of regulatory authorities carried out in December every year at the Government’s regular meeting.

20. Every People’s Committee of provinces shall:

- Harmoniously and fully implement reforms as stipulated in the Law on Enterprises and Decrees guiding starting a business and enterprise registration certificates. The business registration authority shall take charge of and cooperate with tax authorities, employment authority and social security administration in combination of procedures for reducing time for starting a business and business registration.

- Apply the interconnected single-window system, simplify and introduce online procedures and reduce time for licensing the construction permit and conducting relevant formalities, and property ownership registration. Clarify as-built documents and facilitate registration of property derived from construction. Make administrative procedures related to property registration publicly available.

- Make procedures for getting electricity, duration for certification of conformity with the planning and supplementation of the planning publicly available. Cease inspection of procedures for agreement on location of electrical poles and electrical grids, issue of the construction permit or integrate those two procedures into one.

- Apply the interconnected single-window system and electronic single-window system to carry out administrative procedures related to tax, fees and charges.

- Duly comply with regulations and policies on social insurance and health insurance; simplify procedures and required paperwork; introduce online procedures for declaration and payment and resolve issues related to social insurance and health insurance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Lawyers Association, Vietnam Bar Federation, enterprise associations and occupational associations shall:

- Carry out independent surveys and assessment of the efficiency of administrative procedures and give advices to the Government . Cooperate with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Justice in development of criteria for assessment of administrative reforms and make such criteria publicly available to the enterprise community and citizens.

- Improve the provincial competitiveness index; support and instruct local governments to improve provincial competitiveness index in combination with implementation of the Resolution 19.

- Collect feedbacks on administrative procedure policies and difficulties in implementing administrative procedures enterprises and investors encounter, report such difficulties to the competent authority to punctually address and make such feedbacks publicly available via means of media; aggregate and submit reports of the National Council for Sustainable Development and Competitive Improvement and Office of the Government to the Prime Minister.

- Cooperate with regulatory authorities and enterprise associations in development of enterprise incentive programs and competitive strategies, application of science and technology, Enhancement of productivity, brand building and social responsibilities for improving the business sophistication and competiveness of enterprise community.

- Cooperate with regulatory authorities and enterprise associations in assistance in development and implementation of sustainable development, competitiveness improvement and international integration of Vietnamese enterprises.

- Cooperate with regulatory authorities in development and implementation of programs for improvement of Vietnamese enterprises’ operational capacity.

22. The Advisory Board of the Prime Minister’s administrative reform ( hereinafter referred to as “advisory board”) shall take charge of and cooperate with relevant regulatory authorities, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, enterprise associations and occupational associations in establishment of criteria for assessment of administrative reform carried out by local regulatory authorities; conduct periodic assessment , surveys and researches on administrative reform carried out by local regulatory authorities, and submit reports and proposals to the Government and Prime Minister.

23. The Supreme People’s Court’s Judge Council shall issue documents guiding implementation of the Civil procedure code and 2014 Law on Bankruptcy and apply online procedures for receiving, transferring and announcing legal proceedings and solving bankruptcy to local courts./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

1 According to the 2015 – 2016 Global Competitiveness Report (released in September 2015 by the World Economic Forum), Vietnam’s competitiveness has achieved a considerable improvement compared to that in 2014, up 12 places to 56/140 from 69/140. Vietnam’s competitiveness ranking has continuously gone up since 2012 and attained the most remarkable improvement in 2015. However, Vietnam is still behind other South East Asia countries in most of pillars (indices). In the South East Asia, Vietnam has been ranked in 6th position preceded by Singapore ( 2nd position), Malaysia ( 18th position), Thailand (32nd position), Indonesia (37th position) and Philippines (47th position)

According to 2015 Doing Business Report released October 2015 by the World Bank, Vietnam’s business environment has been ranked 90 out of 189 countries, up to places from 93rd position, increased by 1.75 percentage point. In 2015, Vietnam has made the greatest improvement compared to ASEAN-4 countries which leaded to a rise in business environment score and ranking ( in 4 out of 10 sectors). Singapore still attained the first place while Malaysia, Philippines and Thailand witnessed a drop in business environment ranking.

2 The survey on Enterprise Associates and Cooperative Alliances ( the tax and custom supervision program released by December 2015 carried out by Vietnam Fatherland Front, the Ministry of Finance, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Cooperative Alliances and SME Association and Vietnam Young Entrepreneur Association ) A indicates that there are 03 highly-appreciated sectors namely " business establishment" (84%); "taxation"(75%) and "Customs "(68%).

3 According to the World Economic Forum, the “access to credit” index includes: The national credit rating, availability of financial services, ease of access to loan, soundness of bank, and innovation of credit information system.

4 Joint-Circular No.30/2005/TTLT/BTC-BTNMT dated April 18, 2005 on guideline for transfer of land users’ documents when performing land-related financial obligations is passed on the basis of the 2003 Law on Land and Decree No.181/2004/ND-CP dated October 29, 2004 which are replaced with 2013 Law on Land and Decree No.43/2014/ND-CP detailing a number of Articles of the Law on Land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.668

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!