Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 10/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 112/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về một số chính sách hỗ trợ trọng tâm của tỉnh đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh; chính sách hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021-2025.

2. Đối tượng áp dụng

a) Áp dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định hiện hành.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhânliên quan trong việc thực hiện chính sách này.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ

1. Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tất cả học viên từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được miễn học phí tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh do tỉnh tổ chức.

b) Phương thức hỗ trợ:

Hàng năm, tỉnh tổ chức tối thiểu 10 khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới

a) Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu

- Các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đắk Lắk được miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Phương thức hỗ trợ:Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để thanh toán phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ giá cước thực hiện dịch vụ bưu chính công ích

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ 01 lần giá cước thực hiện dịch vụ bưu chính công ích (trả kết quả đến nhà hoặc trụ sở doanh nghiệp), tối đa 30.000 đồng/01 doanh nghiệp.

- Phương thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để thanh toán theo thực tế phát sinh cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 1, Điều 17 Luật này thì được:

a) Hỗ trợ tham gia gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ các tỉnh trong nước, hỗ trợ chi phí tham gia Hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại Việt Nam theo định mức quy định tại Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

b) Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước; miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% tổng kinh phí tổ chức 01 khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phần còn lại do ngân sách Trung ương hỗ trợ (bằng hình thức cấp kinh phí để tỉnh triển khai thực hiện hoặc trực tiếp tổ chức khóa đào tạo tại tỉnh) hoặc huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định.

2. Đối với hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới: Ngân sách tỉnh bố trí 100% kinh phí thực hiện.

3. Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí ngân sách tỉnh dành cho hoạt động xúc tiến thương mại.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy,HĐND tỉnh,UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109