Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 99/2012/NĐ-CP phân công phân cấp thực hiện quyền trách nhiệm

Số hiệu: 99/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Làm rõ quyền của Thủ Tướng với Cty NN

Đối với công ty 100% vốn nhà nước, Thủ tướng chính phủ (TTCP) sẽ quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản.

Quy định trên được Chính phủ quy định rõ ràng tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP.

Theo quy định cũ tại Văn bản 86/2006/NĐ-CP thì Quyền hạn, trách nhiệm của TTCP chỉ mang tính chất chung chung như phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh..

Hiện nay, TTCP còn được Quyết định vốn điều lệ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên; phê duyệt việc thành lập công ty con 100% vốn nhà nước.

Tuy nhiên quy định này không có nghĩa doanh nghiệp trực thuộc Thủ tướng quản lý, các DN phải thay đổi để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 30/12/2012..

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện các quyn, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đu tư vào doanh nghiệp,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nhà nước đầu tư vn, tài sản vào doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực, khâu then cht, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thống nhất quản lý và thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Nghị định này quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm:

1. Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

3. Các cơ quan nhà nước, tchức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quyn, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong đó vốn góp của Nhà nước không quá 50% vốn điều lệ.

3. Vốn góp của Nhà nước là vốn được Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế được Nhà nước giao làm đại diện chủ sở hữu.

4. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

5. Công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm: Các tổng công ty nhà nước, công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

Điều 4. Phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước

1. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); phân cấp cho y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); giao cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Người đại diện thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước.

2. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển giao, có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được giao quản lý;

b) Chỉ định và đánh giá hoạt động của Người đại diện; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định mức lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện tại các doanh nghiệp được giao quản lý;

c) Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 và Khoản 4 Điều 29 Nghị định này;

d) Báo cáo để Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tổng thể sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp được giao quản lý;

đ) Báo cáo để Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

3. Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do các tổ chức khác nhau làm chủ sở hữu thì mỗi tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Chương 2.

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

MỤC 1. CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 5. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước

1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh nghiệp khác.

2. Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

3. Quyết định đầu tư vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ.

4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

5. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển.

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hp đồng vay, cho vay.

7. Quy định chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm.

8. Quy định chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng; quyết định mức lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

9. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

10. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của công ty. Đánh giá Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng công ty.

Điều 6. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản của công ty.

4. Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay của công ty.

5. Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 7. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

1. Quy định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể công ty.

2. Ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của các tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty: Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Lương thực miền Bắc, Lương thực miền Nam. Quy định Điều lệ mẫu của tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng công ty; số lượng thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) công ty.

4. Quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện.

5. Quy định chế độ tuyển dụng; chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty; tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

6. Quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

7. Quy định chế độ giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

8. Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; tiêu chí đánh giá Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng công ty.

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

1. Đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản. Phê duyệt Đán thành lập công ty con 100% vốn nhà nước. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;

b) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động;

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên;

d) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

2. Phê duyệt Đán thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

3. Phê duyệt chủ trương thành lập công ty con 100% vốn nhà nước của tổng công ty nhà nước, công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đề nghị của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (bao gồm cả Đề án của tập đoàn kinh tế nhà nước) theo đề nghị của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Quy định quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty.

Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bộ quản lý ngành là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại tập đoàn kinh tế nhà nước, có các quyền, trách nhiệm sau đây:

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;

b) Trình Chính phủ ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

c) Đnghị Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ;

d) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên;

đ) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm;

e) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành;

g) Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm và thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát;

h) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của tập đoàn kinh tế nhà nước tại các doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

i) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ tập đoàn; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của tập đoàn kinh tế nhà nước và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

k) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành, quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

l) Chấp thuận để Hội đồng thành viên phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

m) Đnghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới tập đoàn kinh tế nhà nước;

n) Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của tập đoàn kinh tế nhà nước. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn kinh tế nhà nước. Đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên ngành, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh đối với công ty quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này sau khi trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các tổng công ty nhà nước nêu tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này;

c) Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty sau khi trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể;

d) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty. Đối với công ty thuộc Bộ thì phải thỏa thuận với Bộ Tài chính;

đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên;

e) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm và thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát;

g) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

h) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của công ty và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

i) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên do mình bổ nhiệm; quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

k) Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

l) Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty.

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Trình Chính phủ quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; chế độ báo cáo và công khai tài chính; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện.

2. Trình Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

3. Trình Chính phủ quy định chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.

4. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của tập đoàn kinh tế nhà nước; thỏa thuận về vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ đối với công ty thuộc Bộ quản lý ngành.

5. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện Kế toán trưởng.

6. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước và trả lương đối với chức danh này.

7. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao, về tình hình tài chính các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong phạm vi toàn quốc. Xem xét cụ thể báo cáo tài chính của tập đoàn kinh tế nhà nước khi được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Phối hp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

8. Căn cứ quy định và kế hoạch vay nợ nước ngoài đã được phê duyệt, thẩm định và chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài của tập đoàn kinh tế nhà nước và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác.

9. Có ý kiến đối vi các vấn đề quy định tại Điểm a, d Khoản 1, Khoản 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định này.

10. Có ý kiến với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Trình Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu (trừ quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định này), giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quy định Điều lệ mẫu của tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Trình Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với tập đoàn kinh tế nhà nước.

5. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của tập đoàn kinh tế nhà nước.

6. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong phạm vi toàn quốc. Phối hp với Bộ quản lý ngành, y ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

7. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Khoản 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định này.

8. Có ý kiến với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

Điều 12. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ

1. Trình Chính phủ quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chí đánh giá Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng công ty; số lượng thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) công ty.

2. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

3. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định này.

4. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ tại tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.

Điều 13. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trình Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng; chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty; tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Chủ tịch và thành viên Hội đng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kim soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

2. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty.

3. Có ý kiến thỏa thuận đối với vấn đề quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 9 Nghị định này; có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định này.

Điều 14. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty, có các quyền, trách nhiệm sau đây:

1. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của công ty sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm của công ty và gửi quyết định đến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước), đến Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) để tổng hợp, giám sát.

3. Đnghị cấp có thẩm quyền việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng công ty.

5. Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.

6. Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết, sau khi đề nghị và được Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương.

7. Cử Người đại diện phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác; giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của công ty quyết định các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20, Khoản 4 Điều 29 Nghị định này.

8. Quyết định hoặc ủy quyền Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản trong phạm vi thẩm quyền được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

9. Đnghị Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài.

10. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương.

11. Quy định các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

12. Quyết định lương đối với các chức danh do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm.

13. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty.

14. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty đối với công ty con 100% vốn nhà nước:

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

c) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty;

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên;

đ) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm;

e) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của công ty;

g) Phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

15. Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đán tổng thể.

16. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát trin vn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu vviệc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hp sai phạm khác.

MỤC 3. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 15. Nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ

1. Bộ Tài chính có nghĩa vụ đầu tư đvốn điều lệ sau khi cấp có thẩm quyền quyết định mức vốn điều lệ đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước và công ty thuộc Bộ quản lý ngành.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ đối với công ty thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ đối với công ty con 100% vốn do mình quyết định thành lập.

Điều 16. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định không đúng thẩm quyền.

Điều 17. Nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác

1. Chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty phải quản lý và điều hành công ty bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty.

2. Bộ quản lý ngành phải giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của tập đoàn kinh tế nhà nước và công ty thuộc Bộ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty thuộc Ủy ban nhân dân. Trường hợp phát hiện công ty gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu và chỉ đạo công ty có đề án khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ về tình hình các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khác trong phạm vi toàn quốc.

3. Khi công ty lâm vào tình trạng phá sản, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Hội đng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty thực hiện thủ tục yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều 18. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của công ty; giám sát thực hiện các quyết định và phê duyệt của mình.

2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty phải thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của công ty theo đúng chủ trương phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 19. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty; bảo đảm để Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) chủ động quản lý, điều hành có hiệu quả công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương 3.

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 20. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước

1. Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm vcác khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Nhà nước đã góp vào doanh nghiệp.

2. Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện.

3. Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Khoản 4 Điều này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Chủ sở hữu nhà nước giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;

c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm;

e) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

g) Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

h) Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức ctức hằng năm;

i) Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

5. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát trin vn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 21. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

Quy định các vấn đề sau làm căn cứ hướng dẫn chủ sở hữu vốn nhà nước và Người đại diện trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn vào doanh nghiệp:

1. Quy định về chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; tiêu chí đánh giá Người đại diện; đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp.

2. Quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ báo cáo và công khai tài chính của doanh nghiệp; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện.

3. Quy định chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

5. Quy định chế độ giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của doanh nghiệp.

6. Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 22. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

2. Chấp thuận để Bộ quản lý ngành giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội dung sau đối với tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa:

a) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

b) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản;

c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

3. Phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp chuyển đổi, cổ phần hóa thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 23. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bộ quản lý ngành thực hiện các quyền, trách nhiệm sau đây đối với tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa:

a) Chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện. Đánh giá đối với Người đại diện;

b) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa;

c) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội dung sau: Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản; việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thời điểm và phương thức huy động vốn, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm;

d) Chấp thuận để Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại Điểm d, e, h Khoản 4 Điều 20 Nghị định này; danh mục các dự án đu tư nhóm A, B hằng năm và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hp, giám sát; chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ tập đoàn; chủ trương vay nợ nước ngoài của tập đoàn và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định và chấp thuận;

đ) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

2. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với doanh nghiệp chuyển đổi, cổ phần hóa thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện. Đánh giá đối với Người đại diện;

b) Chấp thuận để Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này. Thông báo danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, giám sát. Chấp thuận chủ trương và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

c) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

d) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Trình Chính phủ quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; chế độ báo cáo và công khai tài chính; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện.

2. Trình Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

3. Định kỳ hằng năm tổng hp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong phạm vi toàn quốc. Phối hp với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc.

4. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

5. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cố phần đã bán của mỗi loại đối với tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

6. Đề cử người tham gia Ban Kiểm soát tại các tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

7. Căn cứ quy định và kế hoạch vay nợ nước ngoài đã được phê duyệt, thẩm định và chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo đề nghị của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định này.

9. Có ý kiến với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế và tổng công ty sau cổ phần hóa.

Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Trình Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp.

2. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm đối với tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa.

3. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của tập đoàn kinh tế và tổng công ty sau cổ phần hóa thuộc Bộ quản lý ngành. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

4. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Khoản 1, Điểm a, c Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định này.

5. Có ý kiến với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế và tổng công ty sau cổ phần hóa.

Điều 26. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ

1. Trình Chính phủ quy định về chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; tiêu chí đánh giá Người đại diện; đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hp đồng, chấm dứt hp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp.

2. Phối hp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty sau cổ phần hóa.

3. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trình Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng; thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

3. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện

Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được chủ sở hữu nhà nước giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

Chương 4.

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ KHÔNG QUÁ 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 29. Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước

1. Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Nhà nước đã góp vào doanh nghiệp.

2. Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện tại doanh nghiệp; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện.

3. Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Khoản 4 Điều này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Chủ sở hữu nhà nước giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;

c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; đề cử để bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp;

e) Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp;

h) Báo cáo tài chính hằng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm của doanh nghiệp.

5. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Chính phủ quy định chế độ quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, làm căn cứ hướng dẫn chủ sở hữu vốn nhà nước và Người đại diện trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo đề nghị của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 31. Quyền, trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định mức lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện.

2. Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định này.

3. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Điều 32. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Trình Chính phủ quy định chế độ quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc.

3. Có ý kiến đối với vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định này.

Điều 33. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện

Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được chủ sở hữu nhà nước giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định này; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2012.

Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước, Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP và các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 35. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hằng năm báo cáo Chính phủ việc thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

3. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Các tập đoàn kinh tế nhà nước và TCTNN;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 99/2012/ND-CP

Hanoi, November 15, 2012

 

DECREE

ON THE ASSIGNMENT AND DECENTRALIZATION OF THE EXERCISE OF THE RIGHTS AND THE PERFORMANCE OF THE RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER TOWARD STATE ENTERPRISES AND STATE CAPITAL INVESTED IN ENTERPRISES

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on Enterprises;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

The Government promulgates the Decree on the assignment and decentralization of the exercise of the rights and the performance of the responsibilities and obligations of the state owner toward state enterprises and state capital invested in enterprises.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The State invests capital and assets in enterprises operating in key sectors, fields and stages, providing products and public-utility services essential for the society, national defense and security, acting as the core of the state economy to play the leading role and an important material force for the State to orientate and regulate the national economy and stabilize the macro-economy.

The Government is the highest state administrative agency uniformly managing and performing the function of the owner toward state enterprises and state capital invested in enterprises.

This Decree provides the assignment and decentralization of the exercise of the rights and the performance of the responsibilities and obligations of the state owner toward state enterprises and state capital invested in enterprises.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to:

1. Enterprises in which the State holds 100% of charter capital and appoints its authorized representatives.

2. Authorized representatives of state capital invested in:

a/ Enterprises in which the State holds over 50% of charter capital;

b/ Enterprises in which the State holds not more than 50% of charter capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms and expressions below are construed as follows:

1. State enterprises are enterprises in which the State holds over 50% of charter capital, including:

a/ Enterprises in which the State holds 100% of charter capital and which are single-member limited liability companies;

b/ Enterprises in which the State holds over 50% of charter capital and which are joint-stock companies or limited liability companies with two or more members.

2. Enterprises in which the State holds not more than 50% of charter capital, which are joint-stock companies or limited liability companies with two or more members and in which the state-contributed capital does not exceed 50% of charter capital.

3. State-contributed capital is the capital invested by the State in an enterprise and has its owner represented by a state agency or an economic organization assigned by the State.

4. Authorized representative of state capital in an enterprise (below referred to as representative) is an individual authorized in writing by the owner to exercise the rights and perform the responsibilities and obligations of the owner at the enterprise.

5. Companies under ministries or provincial-level People’s Committees include state corporations and single-member limited liability companies established under decisions of minis-tries or provincial-level People’s Committees or assigned to them for management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government directly exercises the rights and performs the responsibilities and obligations of the state owner, or assigns the Prime Minister, ministries, ministerial-level agencies or government-attached agencies (below collectively referred to as ministries), or decentralize the People’s Committees of provinces or centrally run cities (below collectively referred to as provincial-level People’s Committees), or the Members’ Councils or Presidents of companies or representatives to do so.

2. The State Capital Investment Corporation is an enterprise established under a decision of the Prime Minister, having its charter capital invested by the State and managing state capital in enterprises transferred from ministries or provincial-level People’s Committees, and having the following rights, responsibilities and obligations:

a/ To manage, effectively use, preserve and develop state-invested capital and state capital in enterprises assigned to it for management;

b/ To appoint and assess activities of representatives at enterprises assigned to it for management; to relieve from office, commend or discipline these representatives; to decide on their salary, bonus and allowance levels and other benefits;

c/ To assign the representatives to decide on contents specified in Clause 4, Article 20 and Clause 4, Article 29 of this Decree;

d/ To report the Ministry of Finance for evaluation and submission to the Prime Minister for approval the overall scheme on reorganization and renewal of enterprises assigned to it for management;

e/ To report to the Ministry of Finance for evaluation and submission to the Prime Minister for approval production and business strategies and plans and five-year development investment plans.

3. For joint-stock companies and limited liability companies with two or more members in which the State holds 100% of charter capital and which are owned by different organizations, each organization shall exercise the rights and perform the obligations of shareholders or capital contributors in proportion to its contributed capital amount in accordance with the Law on Enterprises.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. RIGHTS, RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER

Article 5. Rights and responsibilities of the state owner

1. To decide on the establishment, objectives, tasks and business lines of enterprises; to reorganize, transform ownership, dissolve and request bankruptcy of enterprises; to contribute capital to other enterprises.

2. To approve, amend and supplement the charters of enterprises.

3. To decide on charter capital investment; to adjust or transfer part or the whole of charter capital.

4. To decide on organizational structure and management apparatus of companies; to appoint, re-appoint, relieve from office, approve resignation, sign or terminate contracts with, commend or discipline chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents, Controllers or General Directors (Directors) of companies.

5. To decide on production and business strategies and plans and development investment plans.

6. To approve policies on investment in, purchase and sale of assets and lending or borrowing contracts.

7. To prescribe the financial regime and regime of profit distribution, setting up and use of funds; to approve annual financial statements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. To decide on market development, marketing and technological solutions; to stipulate a mechanism for task assignment and participation in the provision and assurance of products and public-utility services essential for the economy.

10. To supervise, examine and inspect the observance of law; to assess the achievement of assigned objectives and tasks, operation results and production and business efficiency; to manage, use, preserve and develop capital of companies. To evaluate Presidents and members of Members’ Councils, Controllers, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants of companies.

Article 6. Obligations of the state owner

1. To invest sufficient charter capital for companies.

2. To comply with the charters of companies.

3. To take responsibility for debts and other asset liabilities of companies within the limit of charter capital of companies; to identify and separate assets of the state owner from those of companies.

4. To abide by law in approving policies on investment, purchase and sale of assets and lending or borrowing contracts of companies.

5. To guarantee the right of companies to do business in accordance with law.

6. To perform other obligations prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Rights and responsibilities of the Government

1. To stipulate the establishment, reorganization, ownership transformation and dissolution of companies.

2. To promulgate, amend or supplement the charters of the following state economic groups and corporations: the State Capital Investment Corporation, Vietnam Airlines Corporation, Vietnam National Shipping Lines, Vietnam Railways Corporation, Northern Food Corporation and Southern Food Corporation. To promulgate the model charter for state corporations and enterprises in which the State holds 100% of charter capital.

3. To prescribe the appointment, reappointment, relief from office, resignation, signing and termination of contracts, commendation and disciplining of chairpersons and members of Members’ Councils, Controllers, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants; to prescribe the number of members of the Members’ Council and Deputy General Directors (Deputy Directors) of a company.

4. To stipulate the regime of financial management, profit distribution, setting up and use of funds; the regime of reporting and financial publicity of companies; the mechanism for implementation supervision and inspection.

5. To stipulate the regime of recruitment; salaries and bonuses of companies; salaries, bonuses and other benefits of chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents, Controllers, General Directors (Directors) of companies.

6. To set a mechanism for task assignment and participation in the provision and assurance of products and public-utility services essential for the economy.

7. To stipulate the regime of supervision, examination and inspection of the observance of law and the implementation of strategies, plans, objectives and assigned tasks by companies; to manage, use, preserve and develop capital.

8. To promulgate criteria for evaluating results of achievement of objectives, performance of assigned tasks, operation results and production and business efficiency of companies; and criteria for evaluating chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents, Controllers, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants of companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For state economic groups and the State Capital Investment Corporation:

a/ To decide on the establishment, objectives, tasks and business lines; to reorganize, transform ownership, dissolve, or request bankruptcy of companies. To approve schemes on establishment of wholly state-owned affiliated companies. To approve policies to establish, reorganize or dissolve branches, representative offices and other dependent accounting units;

b/ To decide on charter capital at the time of establishment and adjust charter capital in the course of operation;

c/ To decide to appoint, reappoint, relieve from office, approve the resignation of, commend or discipline chairpersons of Members’ Councils;

d/ To approve production and business strategies and plans and 5-year development investment plans.

2. To approve schemes on establishment of single-member limited liability companies under decisions of ministries or provincial-level People’s Committees.

3. To approve policies to establish wholly state-owned affiliated companies of state corporations or companies under ministries or provincial-level People’s Committees at the latter’s request.

4. To approve overall schemes on reorganization and renewal of single-member limited liability companies (including schemes of state economic groups) at the request of line ministries and provincial-level People’s Committees.

5. To promulgate the Regulation on activities of controllers of companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Line ministries are direct superiors of Members’ Councils of state economic groups and have the following rights and responsibilities:

a/ To propose the Prime Minister to decide on the establishment, objectives, tasks and business lines; to reorganize, transform ownership, dissolve, and request bankruptcy of state economic groups. To evaluate and submit to the Prime Minister for approval schemes on establishment of wholly state-owned affiliated companies; to decide to establish, reorganize or dissolve branches, representative offices and other dependent accounting units of state economic groups;

b/ To submit to the Government for promulgation charters of state economic groups and amendments and supplementations thereto;

c/ To propose the Prime Minister to decide on charter capital and adjust charter capital of state economic groups;

d/ To propose the Prime Minister to decide to appoint, reappoint, relieve from office, approve the resignation of, commend or discipline chairpersons of Members’ Councils;

e/ To propose the Prime Minister to approve production and business strategies and plans and 5-year development investment plans;

f/ To decide to appoint, reappoint, relieve from office, approve the resignation of, commend or discipline members of Members’ Councils, General Directors or specialized Controllers, and pay salaries to specialized Controllers;

g/ To approve annual lists of investment projects of groups A and B and notify them to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarization and oversight;

h/ To approve policies to contribute, hold, increase or reduce capital of state economic groups in other enterprises; to approve the admission of enterprises which voluntarily join state economic groups as affiliated or associated companies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j/ To decide on salaries of chairpersons and members of Members’ Councils, General Directors and specialized Controllers, and annual salary funds of Members’ Councils after reaching agreement with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

k/ To permit Members’ Councils to approve financial statements, distribute profits and set up and use funds;

l/ To propose the Prime Minister to approve overall schemes on reorganization and renewal of state economic groups;

m/ To regularly supervise and examine and inspect the observance of law; the management, use, preservation and development of capital; the implementation of strategies and plans; the observance of the regime of recruitment, salaries and bonuses of state economic groups. To assess the achievement of objectives, performance of assigned tasks and business lines and operation results or production and business efficiency of state economic groups. To evaluate chairpersons and members of the Members’ Councils, specialized Controllers, General Directors, Deputy General Directors and Chief Accountants in the management and direction of state economic groups.

2. Rights and responsibilities of line ministries and provincial-level People’s Committees toward their attached companies:

a/ To decide on the establishment, objectives, tasks and business lines of companies specified in Clause 2, Article 8 of this Decree after relevant schemes are submitted to and approved by the Prime Minister. To approve policies to establish, reorganize or dissolve branches, representative offices and other dependent accounting units;

b/ To approve, amend and supplement the charters of state corporations specified in Clause 2, Article 7 of this Decree before submitting them to the Prime Minister for promulgation;

c/ To reorganize and renew companies after their overall reorganization and renewal schemes are submitted to and approved by the Prime Minister;

d/ To decide on charter capital of companies upon their establishment and adjust their charter capital in the course of operation. For companies attached to ministries, agreement with the Ministry of Finance must be obtained;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To approve production and business strategies and plans and 5-year development investment plans; and annual lists of investment projects of groups A and B and notify them to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarization and oversight.

g/ To approve policies to contribute, hold, increase or reduce capital of companies in other enterprises; the admission of enterprises which voluntarily join companies as affiliated or associated companies;

h/ To approve policies to borrow, lend, purchase or sell assets valued at 50% or more of charter capital of companies or at a lower rate as stated in the charters of companies; to approve policies of companies to borrow foreign loans and request the Ministry of Finance to appraise and approve these policies;

i/ To decide on salaries of chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents of companies, General Directors (Directors) or Controllers they have appointed; and annual salary funds of Members’ Councils or Presidents of companies;

j/ To allow Members’ Councils or Presidents of companies to approve annual financial statements, distribution of profits and setting up and use of funds;

k/ To regularly supervise and examine and inspect the observance of law; the management, use, preservation and development of capital; the implementation of strategies and plans; the observance of the regime of recruitment, salaries and bonuses of companies. To assess the achievement of objectives, performance of assigned tasks and business lines and operation results or production and business efficiency of companies. To evaluate chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents, Controllers, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants in the management and direction of companies.

Article 10. Rights and responsibilities of the Ministry of Finance

1. To submit to the Government regulations on the regime of financial management, distribution of profits and setting up and use of funds; the regime of capital management, use, preservation and development; the regime of financial statement and publicity; and the regime of implementation supervision and inspection.

2. To submit to the Government regulations on criteria for assessment of results of the achievement of objectives, performance of assigned tasks, operation results and production and business efficiency of companies; and mechanisms of task assignment and participation in the provision and assurance of products and public-utility services essential for the economy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To evaluate and submit to the Prime Minister for decision charter capital and adjusted charter capital of state economic groups; to reach agreement on charter capital and adjusted charter capital of companies attached to line ministries.

5. To promulgate standards and conditions of Chief Accountants.

6. To propose the Prime Minister to decide on the appointment, reappointment, relief from office, resignation, commendation or disciplining of the Chairperson of the Members’ Council of the State Capital Investment Corporation. To decide on the appointment, reappointment, relief from office, resignation, commendation or disciplining of Financial Controllers of state economic groups and salaries for these persons.

7. To annually summarize and report to the Prime Minister on production and business efficiency and performance of assigned public-utility tasks, and the financial status of single-member limited liability companies nationwide. To scrutinize financial statements of state economic groups when so requested by the Prime Minister.

To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in conducting regular supervision and examination and inspection in accordance with regulations on capital management, use, preservation and development applicable to single-member limited liability companies.

8. To evaluate and approve foreign loans of state economic groups and other single-member limited liability companies based on regulations and approved plans on the borrowing of foreign loans.

9. To give opinions on the matters specified at Points a and d, Clause 1, and Clauses 2, 3 and 4, Article 8 of this Decree.

10. To advise line ministries and provincial-level People’s Committees on the contribution, holding increase or reduction of capital in other enterprises, and the admission of affiliated or associated companies of state economic groups and state corporations.

Article 11. Rights and responsibilities of the Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To submit to the Government regulations on the supervision and examination of the implementation of strategies, plans, objectives and assigned tasks.

3. To submit to the Prime Minister for promulgation the Regulation on operation of Controllers of single-member limited liability companies.

4. To appraise and submit to the Prime Minister for decision the establishment, objectives, tasks, business lines, reorganization, ownership transformation, dissolution and bankruptcy of state economic groups.

5. To appraise and submit to the Prime Minister production and business strategies and plans and 5-year development investment plans of state economic groups.

6. To annually review and report to the Government on the achievement of objectives and performance of tasks and business lines of single-member limited liability companies nationwide. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in conducting annual supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the implementation of production and business strategies and plans and 5-year development investment plans.

7. To give opinions on the matters specified at Points a and b, Clause 1, and Clauses 2, 3 and 4, Article 8 of this Decree.

8. To advise line ministries and provincial-level People’s Committees on the contribution, holding, increase or reduction of capital in other enterprises, and the admission of affiliated or associated companies of state economic groups and state corporations.

Article 12. Rights and responsibilities of the Ministry of Home Affairs

1. To submit to the Government regulations on the appointment, reappointment, relief from office, resignation, signing and termination of contracts, commendation and disciplining, and criteria for evaluation, of chairpersons and members of Members’ Councils, Presidents, Controllers, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants of companies; the number of members of the Members’ Council and Deputy General Directors (Deputy Directors) of a company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To give opinions on the matters specified at Point a, Clause 1, and Clauses 2, 3 and 4, Article 8 of this Decree.

4. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in supervising and examining the observance of the Party’s and the State’s regulations on personnel work in state economic groups and state corporations.

Article 13. Rights and responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. To submit to the Government regulations on the regime of recruitment, salaries and bonuses of companies; salaries, bonuses and other benefits of chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents, Controllers and General Directors (Directors) of companies.

2. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in conducting annual supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the implementation of the regime of recruitment, salaries and bonuses of companies.

3. To reach agreement on the matters specified at Point j, Clause 1, Article 9 of this Decree; and give opinions on the matters specified at Point a, Clause 1, and Clauses 2, 3 and 4, Article 8 of this Decree.

Article 14. Rights and responsibilities of Members’ Councils and Presidents of companies

Members’ Councils and Presidents act as representatives of the owners directly at companies and have the following rights and responsibilities:

1. To decide on production and business strategies and plans and 5-year development investment plans of companies after these strategies and plans are submitted to and approved by competent agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To propose to competent agencies the appointment, reappointment, relief from office, resignation, commendation and disciplining of chairpersons and members of Members’ Councils or Presidents and General Directors (Directors) of companies.

4. To decide on the appointment, reappointment, relief from office, resignation, signing and termination of contracts with, commendation and disciplining of Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants of companies.

5. To propose competent agencies to adjust charter capital; amend and supplement the charters of companies; reorganize, transform ownership, dissolve, or request bankruptcy of companies.

6. To decide on the contribution, holding, increase or reduction of capital of companies in other enterprises and the admission of affiliated or associated companies after it is proposed to and approved by line ministries or provincial-level People’s Committees.

7. To appoint representatives of contributed capital of companies in other enterprises; to assign these representatives to decide on the matters specified in Clause 4, Article 20 and Clause 4, Article 29, of this Decree.

8. To decide or authorize General Directors (Directors) to decide on investment projects and contracts on borrowing, lending, purchase or sale of assets within the ambit of their powers provided in the charters of companies and relevant regulations.

9. To request line ministries or provincial-level People’s Committees to approve policies to borrow foreign loans.

10. To decide on the establishment, reorganization or dissolution of branches, representative offices and other dependent accounting units after it is proposed to and approved by competent agencies.

11. To issue internal management regulations of companies. To approve financial statements, distribution of profits and setting up and use of funds after obtaining approval of competent agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. To decide on market development, marketing and technological solutions of companies.

14. Rights and responsibilities of Members Councils and Presidents of companies toward wholly state-owned affiliated companies:

a/ To decide on the establishment, objectives, tasks, business lines, reorganization, ownership transformation, dissolution and bankruptcy of these companies after obtaining approval of competent agencies;

b/ To approve, amend and supplement their charters;

c/ To decide on their charter capital at the time of establishment and adjusted charter capital in the course of operation of these companies;

d/ To decide on the appointment, reappointment, relief from office, resignation, commendation and disciplining of chairpersons and members of Members’ Council or Presidents, General Directors (Directors) and Controllers of these companies;

e/ To approve production and business strategies and plans and 5-year development investment plans;

f/ To approve policies on borrowing, lending, purchase or sale of assets valued at 50% or more of charter capital of these companies or at a lower rate as stated in their charters;

g/ To approve their annual financial statements, distribution of profits and setting up and use of funds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. To manage and direct enterprises in abiding by law and the owner’s decisions on capital management, use, preservation and effective development; to promptly report to the owner on loss-making operation, insolvency or failure to achieve objectives and fulfill tasks assigned by the owner or other wrongdoings and violations of enterprises.

Section 3. ASSIGNMENT AND DECENTRALIZATION OF THE PERFORMANCE OF THE OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER

Article 15. Obligation to allocate sufficient charter capital

1. The Ministry of Finance is obliged to allocate sufficient charter capital after competent authorities decide on charter capital of state economic groups and companies under line ministries.

2. Provincial-level People’s Committees are obliged to allocate sufficient charter capital to their attached companies.

3. Members’ Councils and Presidents of companies are obliged to allocate sufficient charter capital to wholly state-owned affiliated companies established under their decisions.

Article 16. Obligation to comply with company charters

Organizations and individuals that exercise the rights and perform the responsibilities of the owner are obliged to comply with company charters and take responsibility before law for decisions they have issued beyond their competence.

Article 17. Obligations for debts and other assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Members’ Councils, Presidents and General Directors (Directors) of companies shall manage and direct companies to assure their ability to pay debts and discharge other asset liabilities; identify and separate assets of the owner from those of companies.

2. Line ministries shall supervise, examine and assess debts and other asset liabilities of their attached state economic groups and companies.

Provincial-level People’s Committees shall supervise, examine and assess debts and other asset liabilities of their attached companies. If detecting that their companies encounter difficulties in paying debts and discharging other asset liabilities, line ministries or provincial-level People’s Committees shall request and direct these companies to work out plans to overcome such difficulties and report thereon to competent agencies for consideration and decision.

The Ministry of Finance shall annually report to the Government on the situation of debts and other asset liabilities of state economic groups, state corporations and other wholly state-owned enterprises nationwide.

3. When a company falls into bankruptcy, the concerned line ministry or provincial-level People’s Committee shall direct its Members’ Council, President and General Director (Director) in carrying out bankruptcy request procedures under the bankruptcy law.

Article 18. Obligation to approve policies on investment, asset purchase and sale and borrowing and lending contracts

1. Organizations and individuals exercising the rights and performing the responsibilities of the owner are obliged to approve policies on investment, asset purchase and sale and borrowing and lending contracts of companies within their competence and in accordance with law; and supervise the implementation of their decisions and approvals.

2. Members’ Councils, Presidents and General Directors (Directors) of companies shall implement investment projects, asset purchase and sale, borrowing and lending contracts of their companies according to approved policies and law.

Article 19. Obligation to guarantee the right of companies to do business in accordance with law

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

ASSIGNMENT AND DECENTRALIZATION OF THE EXERCISE OF THE RIGHTS AND THE PERFORMANCE OF THE RESPONSIBILITIES OF THE STATE OWNER TOWARD ENTERPRISES IN WHICH THE STATE HOLDS OVER 50% OF CHARTER CAPITAL

Article 20. Rights and responsibilities of the state owner

1. To decide on the contribution of capital and transfer of state capital invested in enterprises; to exercise the rights of shareholders and capital contributors in accordance with law and the charters of enterprises; to take responsibility for debts and other asset liabilities of enterprises within the limit of capital amounts contributed by the State to enterprises.

2. To designate representatives to exercise the rights of shareholders and capital contributors; to relieve from office, commend and discipline representatives; to decide on salaries, bonuses, allowances and other benefits of representatives; to evaluate representatives.

3. To request representatives to perform the tasks assigned to them in Clause 4 of this Article, unless otherwise provided in the charters of enterprises; to periodically or extraordinarily report on investment, financial status, efficiency of use of state capital and business results of enterprises.

4. To assign representatives to decide on the following matters of enterprises:

a/ Objectives, tasks, business lines, reorganization, dissolution and bankruptcy of enterprises;

b/ Charters of enterprises and amendments and supplementations thereto;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Nomination for election, proposed relief from office, dismissal, commendation and handling of violations of members and chairpersons of Boards of Directors, chair-persons of Members’ Councils and members of Control Boards; nomination for election or proposed relief from office of, and signing and termination of contracts with, General Directors (Directors) of enterprises; remunerations, salaries, bonuses and other benefits of members of Boards of Directors, Members’ Councils and Control Boards, and General Directors (Directors) of enterprises; numbers of members of Boards of Directors, members of Control Boards and Deputy General Directors (Deputy Directors) of enterprises.

e/ Production and business strategies and plans and 5-year development investment plans of enterprises; annual lists of investment projects of groups A and B;

f/ Policies to contribute, hold, increase or reduce state capital invested in other enterprises; the establishment, reorganization or dissolution of branches, representative offices and other dependent accounting units; the admission of enterprises which voluntarily join enterprises as their affiliated or associated companies;

g/ Policies to purchase and sell assets and borrowing and lending contracts valued at 50% or more of charter capital of enterprises or at a lower rate as stated in the charters of enterprises; and policies to borrow foreign loans for enterprises;

h/ Financial statements, distribution of profits and setting up and use of funds and annual dividends;

i/ Regimes of recruitment, remunerations, salaries and bonuses of enterprises.

5. To request representatives to make reports for regular supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the observance of law; the management, use, preservation and development of state capital in enterprises; the implementation of strategies and plans; and assessment of the achievement of objectives and performance of assigned tasks, operation results, and production and business efficiency.

Article 21. Rights and responsibilities of the Government

To regulate the following issues as grounds for guiding the state capital owner and representatives in exercising the rights and performing the obligations of shareholders and capital contributors of enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regimes of financial management, distribution of profits and setting up and use of funds; regime of financial statement and publicity of enterprises; mechanism for implementation supervision and examination.

3. Regimes of recruitment, remunerations, salaries and bonuses of enterprises and representatives of state capital in enterprises.

4. Mechanism of task assignment and participation in the provision and assurance of products and public-utility services essential for the economy.

5. Regimes of supervision, examination and inspection of the observance of law; assessment of the implementation of strategies, plans, objectives and assigned tasks, operation results and production and business efficiency; management, use, preservation and development of capital of enterprises.

6. Criteria for evaluation of operation results and production and business efficiency of enterprises.

Article 22. Rights and responsibilities of the Prime Minister

1. To decide on the holding, increase or reduction of state capital invested in equitized economic groups.

2. To permit line ministries to assign representatives to decide on the following matters of equitized economic groups:

a/ Charters and amendments and supplementations thereto;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Increase or reduction of charter capital; time and method of capital raising; types of share and total number of shares of each type permitted to be offered, and redemption of over 10% of the total number of sold shares of each type;

d/ Production and business strategies and plans and 5-year development investment plans.

3. To approve overall schemes on holding, increase and reduction of state capital invested in transformed or equitized enterprises under ministries or provincial-level People’s Committees.

Article 23. Rights and responsibilities of line ministries and provincial-level People’s Committees

1. Line ministries exercise the following rights and perform the following responsibilities toward equitized economic groups:

a/ To designate, relieve from office, commend and discipline representatives; to decide on salaries, bonuses, allowances and other benefits of representatives; to evaluate representatives;

b/ To propose the Prime Minister to decide on the holding, increase or reduction of state capital invested in equitized economic groups;

c/ To propose the Prime Minister to permit the assignment of representatives to decide on the following matters: Charters and amendments and supplementations thereto; objectives, tasks, business lines, reorganization, dissolution and bankruptcy; increase or reduction of charter capital, time and method of capital raising, types of share and total number of shares of each type permitted to be offered, redemption of over 10% of total number of sold shares of each type; production and business strategies and plans and 5-year development investment plans;

d/ To permit representatives to decide on the matters specified at Points d, f, and h, Clause 4, Article 20 of this Decree, and approve annual lists of investment projects of groups A and B, and report them to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarization and oversight; to approve polices to purchase and sell assets, borrowing and lending contracts valued at 50% or more of charter capital or at a lower rate as stated in the charters of groups; and policies to borrow foreign loans for groups, and propose them to the Ministry of Finance for evaluation and approval;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Rights and responsibilities of line ministries and provincial-level People’s Committees toward their transformed or equitized enterprises:

a/ To decide on the holding, increase or reduction of state capital invested in enterprises; to designate, relieve from office, commend and discipline representatives; to decide on salaries, bonuses, allowances and other benefits of representatives; to evaluate representatives;

b/ To permit representatives to decide on the matters specified in Clause 4, Article 20 of this Decree. To notify annual lists of projects of groups A and B for the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarization and oversight. To approve policies on foreign loans of enterprises and propose them to the Ministry of Finance for evaluation and approval.

c/ To request representatives to make reports for regular supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the observance of law; the management, use, preservation and development of state capital in enterprises; the implementation of strategies and plans; and assessment of the achievement of objectives and performance of assigned tasks, operation results and production and business efficiency of enterprises;

d/ To propose the Prime Minister to approve overall schemes on holding, increase and reduction of state capital invested in enterprises.

Article 24. Rights and responsibilities of the Ministry of Finance

1. To submit to the Government regulations on the regime of financial management, distribution of profits, setting up and use of funds; the regime of capital management, use, preservation and development; the regime of financial statement and publicity; and the mechanism of implementation supervision and inspection.

2. To submit to the Government regulations on criteria for evaluation of operation results and production and business efficiency of enterprises; mechanisms of task assignment and participation in the provision and assurance of products and public-utility services essential for the economy.

3. To annually review and report to the Government on production and business efficiency and performance of assigned public-utility tasks of enterprises in which the State holds over 50% of charter capital nationwide. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in requesting representatives to make reports for regular supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the management, use, preservation and development of state capital invested in enterprises nationwide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To evaluate and submit to the Prime Minister for approval the increase or reduction of charter capital; time and method of capital raising; types of share and total number of shares of each type permitted to be offered; the redemption of over 10% of total number of sold shares of each type of equitized economic groups.

6. To nominate persons to join Control Boards of equitized economic groups.

7. To evaluate and approve foreign loans of enterprises based on regulations and approved plans on the borrowing of foreign loans at the request of line ministries and provincial-level People’s Committees.

8. To give opinions on the matters specified at Points a, b and d, Clause 2, and Clause 3, Article 22 of this Decree.

9. To advise line ministries and provincial-level People’s Committees on the contribution, holding, increase or reduction of capital invested in other enterprises, and the admission of enterprises which voluntarily join equitized state economic groups or corporations as their affiliated or associated companies.

Article 25. Rights and responsibilities of the Ministry of Planning and Investment

1. To submit to the Government regulations on the regime of supervision and examination of the implementation of strategies, plans, objectives and assigned tasks of enterprises.

2. To appraise and submit to the Prime Minister for approval objectives, tasks, business lines, reorganization, dissolution and bankruptcy, production and business strategies and plans and 5-year development investment plans of equitized state economic groups.

3. To annually review and report to the Government on the achievement of objectives and performance of tasks and business lines of equitized economic groups and corporations under line ministries. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in requesting representatives to make reports for annual supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the implementation of production and business strategies and plans and 5-year development investment plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To advise line ministries and provincial-level People’s Committees on the contribution, holding, increase or reduction of capital invested in other enterprises, and the admission of enterprises which voluntarily join equitized state economic groups or corporations as their affiliated or associated companies.

Article 26. Rights and responsibilities of the Ministry of Home Affairs

1. To submit to the Government regulations on the designation, relief from office, commendation and disciplining of representatives; criteria for evaluation of representatives; nomination for election, relief from office, dismissal, commendation and handling of violations of members and chairpersons of Boards of Directors, chairpersons of Members’ Councils, members of Control Boards; appointment, relief from office of, signing and termination of contracts with, General Directors (Directors) of enterprises; numbers of members of Boards of Directors, members of Control Boards, Deputy General Directors (Deputy Directors) of enterprises.

2. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in requesting representatives to make reports for supervision and examination of the observance of the Party’s and the State’s regulations on personnel work applicable to equitized economic groups and corporations.

3. To give opinions on the matters specified at Points a and b, Clause 2, Article 22 of this Decree.

Article 27. Rights and responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. To submit to the Government regulations on the regime of recruitment, remunerations, salaries and bonuses of enterprises and representatives of state capital in enterprises.

2. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in conducting annual supervision and examination and inspection in accordance with regulations of the implementation of the regime of recruitment, remunerations, salaries and bonuses of enterprises.

3. To give opinions on the matters specified at Points and b, Clause 2, Article 22 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Representatives authorized to exercise the rights and perform the responsibilities of the state owner shall abide by law; properly perform tasks assigned by the state owner when deciding on the matters specified in Clause 4, Article 20 of this Decree; and promptly report to the state owner on enterprises’ loss-making operation, insolvency, failure to achieve objectives and perform tasks assigned by the owner, or other wrongdoings and violations.

Chapter IV

ASSIGNMENT AND DECENTRALIZATION OF THE EXERCISE OF THE RIGHTS AND PERFORMANCE OF THE RESPONSIBILITIES OF THE STATE OWNER TOWARD ENTERPRISES IN WHICH THE STATE HOLDS NOT MORE THAN 50% OF CHARTER CAPITAL

Article 29. Rights and responsibilities of the state owner

1. To decide on the contribution of and transfer of state capital invested in enterprises; to exercise the rights of shareholders and capital contributors in accordance with law and the charters of enterprises; to take responsibility for debts and other asset liabilities of enterprises within the limit of capital amounts contributed by the State to enterprises.

2. To designate representatives to exercise the rights of shareholders and capital contributors; to relieve from office, commend and discipline representatives at enterprises; to decide on salaries, bonuses, allowances and other benefits of representatives; to evaluate representatives.

3. To request representatives to perform the tasks assigned to them in Clause 4 of this Article, unless otherwise provided in the charters of enterprises; to periodically or extraordinarily report on investment, financial status, efficiency of use of state capital and business results of enterprises.

4. To assign tasks to representatives to decide on the following matters of enterprises:

a/ Objectives, tasks, business lines, reorganization, dissolution and bankruptcy of enterprises;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Increase or reduction of charter capital; time and method of capital raising; types of share and total number of shares of each type permitted to be offered; the redemption of over 10% of the total number of sold shares of each type;

d/ Nomination for election, relief from office, dismissal, commendation and handling of violations of members and chairpersons of Boards of Directors, chairpersons of Members’ Councils and members of Control Boards; nomination for election or relief from office of, and signing and termination of contracts with, General Directors (Directors) of enterprises; remunerations, salaries, bonuses and other benefits of members of Boards of Directors, Members’ Councils and Control Boards, and General Directors (Directors) of enterprises; numbers of members of Boards of Directors, members of Control Boards, and Deputy General Directors (Deputy Directors) of enterprises.

e/ Production and business strategies and planes and 5-year development investment plans of enterprises;

f/ Policies to establish affiliated companies or to establish, reorganize or dissolve branches and representative offices;

g/ Policies to invest, purchase and sell assets, and borrowing and lending contracts valued at 50% or more of the total asset value stated in latest financial statements of enterprises or at a lower rate as stated in their charters;

h/ Annual financial statements, distribution of profits and setting up and use of funds and annual dividends of enterprises;

5. To request representatives to make reports for regular supervision and examination and assessment of use efficiency of state capital in enterprises.

Article 30. Rights and responsibilities of the Government and the Prime Minister

1. The Government shall prescribe the regime of management and use of state capital in enterprises to serve as a basis for guiding the state capital owner and representatives in exercising the rights and performing the obligations of shareholders and capital contributors of enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Rights and responsibilities of line ministries and provincial- level People’s Committees

1. To designate, relieve from office, commend and discipline representatives; to decide on salaries, bonuses, allowances and other benefits of representatives; to evaluate representatives.

2. To assign representatives to decide on the matters specified in Clause 4, Article 29 of this Decree.

3. To request representatives to make reports for regular supervision and examination and assessment of use efficiency of state capital in enterprises.

4. To propose the Prime Minister to approve overall schemes on holding, increase and reduction of state capital invested in enterprises.

Article 32. Rights and responsibilities of the Ministry of Finance

1. To submit to the Government regulations on the regime of management and use of state capital in enterprises.

2. To coordinate with line ministries and provincial-level People’s Committees in requesting representatives to make reports for regular supervision and examination. To annually review and report to the Government on use efficiency of state capital in enterprises nationwide.

3. To give opinions on the matters specified in Clause 2, Article 30 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Representatives authorized to exercise the rights and perform the responsibilities of the state owner shall abide by law; properly perform tasks assigned by the state owner when deciding on the matters specified in Clause 4, Article 29 of this Decree; and promptly report to the state owner on enterprises’ loss-making operation, insolvency, failure to achieve objectives and perform tasks assigned by the owner, or other wrongdoings and violations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 34. Effect

This Decree takes effect on December 30, 2012.

The Government’s Decree No. 132/2005/ND-CP of October 20, 2005, on the exercise of the rights and performance of the obligations of the state owner toward state companies, and Decree No. 86/2006/ND-CP of August 21, 2006, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 132/2005/ND-CP, and all previous regulations which are contrary to this Decree are annulled.

Article 35. Responsibility to implement and organize the implementation of this Decree

1. The Ministry of Finance shall promulgate the Regulation on operation of authorized representatives of state capital invested in enterprises.

2. The Ministry of Planning and Investment shall annually report to the Government on the exercise of the rights and the performance of the responsibilities and obligations of the state owner toward state enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, Members’ Councils or Presidents of single-member limited liability companies of which the State holds 100% of charter capital, and authorized representatives of state capital invested in enterprises shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96.311

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.103