Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 88/2006/NĐ-CP đăng ký kinh doanh cơ quan

Số hiệu: 88/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PHúc
----------------

Số: 88/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của người thành lập doanh nghiệp

1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân và tổ chức được Nhà nước bảo hộ.

2. Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được ban hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.

5. Người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

2. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp, được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

3. Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực không phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp có giá trị trong phạm vi toàn quốc.

Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.

2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh đó vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để bổ sung mã mới.

4. Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp.

5. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật, Pháp lệnh hoặc Nghị định của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 6. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

Riêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số lần lượt theo thứ tự. Việc thành lập thêm cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

b) Ở cấp huyện: thành lập phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

Trường hợp không thành lập phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 8 Nghị định nay (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) và có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ này.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện có tài khoản và con dấu riêng.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với Ban Quản lý các khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là khu kinh tế) thành lập phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương các cơ quan có liên quan và Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.

5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp.

7. Đăng ký kinh doanh cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cấp huyện về hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan, nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

4. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết.

5. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại Điều 47 Nghị định này.

7. Đăng ký kinh doanh cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký kinh doanh;

b) Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh để hỗ trợ cho các nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh, thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin về đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ, cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh và các chức danh quản lý trong hệ thống đăng ký kinh doanh;

đ) Phát hành Tờ Thông tin doanh nghiệp để thực hiện đăng bố cáo thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, giải thể, phá sản và các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chế độ thu và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

4. Bộ Công an, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nhân thân của người thành lập và quản lý doanh nghiệp.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó.

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh theo quy định tại các điểm b và d khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

Chương III

TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 10. Tên doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải có hai thành tố sau đây:

a) Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp, bao gồm; công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn có thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, từ cổ phần có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh nghiệp tư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN;

b) Thành tố thứ hai: Tên riêng của doanh nghiệp;

Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay yếu tố phụ trợ khác để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. Khi không còn kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện hình thức đầu tư đã dùng để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký đổi tên.

3. Nếu tên riêng của doanh nghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả xuất xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì phải được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận.

Điều 11. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định này không bao gồm doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

4. Không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại đó. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định này. Trường hợp tên của doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên.

Điều 12. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và";

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp khác đã đăng ký;

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác đã đăng ký;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước, hoặc "mới" ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Điều 13. Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp đăng ký trước khi Nghị định này có hiệu lực có tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 12 Nghị định này không bị buộc phải đăng ký đổi tên. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp.

2. Căn cứ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Chương này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp và quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

3. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các công ty đang hoạt động lưu giữ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Chương IV

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 14. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 15. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 16. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.

5. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 17. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công ty nhận sáp nhập.

1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được tách phải có quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

3. Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty bị hợp nhất.

4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại vào một công ty khác, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định này, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Điều 18. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:

- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

- Giấy xác nhận đăng ký công dân;

- Giấy xác nhận gốc Việt Nam;

- Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;

- Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Điều 19. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra sau đăng ký kinh doanh.

Điều 20. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Nếu sau 10 (mười) ngày làm việc mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 21. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp.

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp được đặt không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

3. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.

Điều 22. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

1. Thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý như thông tin gốc.

2. Định kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi danh sách kèm thông tin chi tiết về các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể, phá sản trong tháng trước đó đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế kỹ thuật cùng cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Điều 23. Lệ phí đăng ký kinh doanh

Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định theo số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Căn cứ để tính số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh để thu lệ phí đăng ký kinh doanh là ngành cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 24. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

2. Thông báo địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong trường hợp này, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

b) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh;

c) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

d) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghi định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chương V

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 25. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 26. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều 27. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều 28. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

3. Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

4. Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên hợp danh trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 29. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 30. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo về việc thay đổi vốn với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Ngành, nghề kinh doanh;

3. Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư.

4. Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của chủ doanh nghiệp;

 Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi vốn đầu tư trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 31. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty

1. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Điều 32. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

1. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và phần vốn chưa góp của cổ đông đó;

c) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân là người nhận góp bù và phần vốn góp sau khi góp bù;

d) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;

c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 33. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;

c) Thời điểm thừa kế;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Điều 34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án

Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 35. Quyền khiếu nại của doanh nghiệp

Sau thời hạn quy định, kể từ ngày gửi thông báo bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Chương này đến Phòng Đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp không được đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như quy định hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh từ Phòng Đăng ký kinh doanh, thì doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Điều 36. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.

Điều 37. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Điều 38. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

4. Nếu sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và Sở chuyên ngành.

Điều 39. Thời điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện.

Điều 40. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Điều 41. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

2. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 (ba mươi) ngày trở lên, hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trục tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 (một) năm.

3. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Điều 42. Đặt tên hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Thành tố thứ nhất: loại hình "Hộ kinh doanh";

b) Thành tố thứ hai: tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được.

2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

3. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Chương VII

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 43. Tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.

Điều 44. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

a) Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

b) Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây.

4. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất; rách, nát, cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác áp dụng theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét cấp lại hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 45. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp theo quyết định của Toà án được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 46. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Trường hợp phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo:

Nếu Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là giả mạo thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong đăng ký kinh doanh; đồng thời hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo.

2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập công ty cổ phần và thành viên hợp danh của doanh nghiệp đã đăng ký thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp:

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nói trên mà doanh nghiệp không đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Đối với các trường hợp doanh nghiệp vi phạm các điểm c, d, đ và e khoản 2, Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn của yêu cầu báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Sau khi nhận được Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện giải thể theo quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp. Sau 6 (sáu) tháng, kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp coi như đã được giải thể và Phòng Đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong Sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, tất cả thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, tất cả thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

Điều 47. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

1. Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 6 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 (sáu) tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh;

3. Chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác;

4. Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Xử lý vi phạm, khen thưởng

1. Cán bộ, công chức yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, đặt thêm các thủ tục, điều kiện đăng ký kinh doanh trái với Nghị định này; có hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết việc đăng ký kinh doanh, trong kiểm tra các nội dung đăng ký kinh doanh thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người có đủ điều kiện hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người không đủ điều kiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được khen thưởng theo quy định.

Điều 49. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Điều 50. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này./.


 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 88/2006/ND-CP

Hanoi, August 29, 2006

 

DECREE

ON BUSINESS REGISTRATION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Government Organization;
Pursuant to the November 29, 2005 Enterprise Law;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

This Decree shall apply to the following subjects:

1. Domestic organizations and individuals; foreign organizations and individuals registering their business under the Enterprise Law;

2. Other organizations and individuals that are related to business registration

Article 3.- The right to establish enterprises and the obligation of enterprise founders to register their business

1. Establishing enterprises in accordance with the provisions of law is the right of individuals and organizations, which is protected by the State.

2. Enterprise founders shall be obliged to register their business in accordance with the provisions of this Decree and relevant legal documents

3. Business registries and other agencies shall be strictly prohibited from causing troubles to organizations and individuals when receiving dossiers and dealing with business registration or registration of changes in business registration contents.

4. Ministries, ministerial-level agencies, People’s Councils and People’s Committees at all levels shall not be allowed to promulgate regulations on business registration to be applied to their own branches or localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Business registration certificates

1. Business registration certificates are issued to enterprises operating under the Enterprise Law and business households.

2. Contents of business registration certificates are stipulated in Article 25 of the Enterprise Law, and written on the basis of the information in the business registration application dossiers which the enterprise founders themselves declare and are responsible therefor before law. The form of business registration certificate shall be stipulated by the Ministry of Planning and Investment and applied uniformly nationwide.

3. Enterprises which have been issued business registration certificates before the effective date of this Decree shall not have to change their business registration certificates and shall be issued new business registration certificates when they register changes in business registration contents.

4. Business registration certificates issued by business registries shall be valid nationwide.

Article 5.- Business lines

1. Business lines shall be written in business registration certificates according to the system of national economic sectors, except for banned business lines.

2. For business lines that are not included in the system of national economic sectors but are stipulated in other legal documents, business lines shall be written in business registration certificates according to the business lines stipulated in those legal documents.

3. For business lines that are not included in the system of national economic sectors and not yet stipulated in other legal documents, business registries shall consider and write them in business registration certificates and at the same time notify the Ministry of Planning and Investment and the General Statistics Office to add new codes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Conditional business lines shall be stipulated in laws, ordinances or decrees of the Government. It is strictly forbidden to promulgate or stipulate conditional business lines ultra vires.

Chapter II

TASKS AND POWERS OF BUSINESS REGISTRIES AND STATE MANAGEMENT OF BUSINESS REGISTRATION

Article 6.- Business registries

1. Business registries shall be organized in provinces and centrally run cities (hereinafter referred to as provincial level) and in urban districts, rural districts, towns, provincial cities (hereinafter referred to as district level), including:

a/ At the provincial level: Business registration offices under the provincial/municipal Planning and Investment Services (hereinafter referred to as provincial-level business registration offices).

As for Ho Chi Minh City and Hanoi, one or two more provincial-level business registration offices may be set up and numbered in a numerical order. The establishment of additional provincial-level business registration offices shall be decided by the municipal People’s Committees.

b/ At the district level: Business registration offices shall be set up in all urban districts, rural districts, towns and provincial cities where the number of newly registered business households and cooperatives is 500 or more on average in the latest two years;

For localities which do not have district-level business registration offices, the Finance and Planning Sections shall perform the task of business registration stipulated in Article 8 of this Decree (hereinafter referred to as district-level business registries) and they shall have a seal for this task.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Provincial-level People’s Committees shall reach agreement with the Management Boards of Economic Zones that are set up by decisions of the Prime Minister (hereinafter referred to as economic zones) on the establishment of business registration offices there.

Article 7.- Tasks, powers and responsibilities of provincial-level business registration offices

1. To directly receive business registration dossiers; check the validity of business registration dossiers, and issue or refuse to issue business registration certificates to enterprises.

2. To coordinate in the development, management and operation of the local business registration information system; to provide local business registration information to provincial-level People’s Committees, local Tax Departments, relevant agencies and the Agency for Small- and Medium-Sized Enterprises Development under the Ministry of Planning and Investment on a periodical basis, and to, upon request, organizations and individuals.

3. To request enterprises to report on business performance as provided for at Point c, Clause 1, Article 163 of the Enterprise Law; urge enterprises to implement the annual report regime.

4. To directly inspect or propose competent state agencies to inspect enterprises against the contents in their business registration dossiers; give guidance on the order of and procedures for business registration to enterprises and enterprise founders.

5. To request enterprises to temporarily cease conditional business lines when finding out that they do not meet all conditions as required by law.

6. To revoke business registration certificates of enterprises in the cases specified in Clause 2, Article 165 of the Enterprise Law.

7. To register business for enterprises of other forms as provided for by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To directly receive business registration dossiers of business households; check the validity of business registration dossiers, and issue or refuse to issue business registration certificates to business households.

2. To coordinate with one another in the development, management and operation of the local household business information system; to periodically report to district-level People’s Committees, provincial-level business registration offices, and district-level tax authorities on business households, enterprises, branches, representative offices and business locations of enterprises within the districts.

3. To directly inspect business households within the districts against the contents in business registration dossiers; to coordinate with competent state agencies to inspect enterprises; to verify the contents of business registration of enterprises, branches and representative offices within the districts at the request of provincial-level business registration offices.

4. To request business households to report on their business performance when necessary.

5. To request business households to cease temporarily conditional business lines when finding out that they do not meet all the conditions as required by law.

6. To revoke business registration certificates of business households in the cases specified in Article 47 of this Decree.

7. To make business registration for other forms as provided for by law.

Article 9.- State management of business registration:

1. Tasks, powers and responsibilities of the Ministry of Planning and Investment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To provide professional guidance, training and retraining on business registration for staffs involved in business registration work.

c/ To organize the development and management of the business registration information system nationwide; to develop a national database on business registration to support business registration professional tasks, collect, store and process information on business registration nationwide; to provide business registration information to relevant government agencies, and to, upon request, organizations and individuals.

d/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Home Affairs in, stipulating the criteria for staffs engaged in business registration work and management positions in the system of business registration;

e/ To publish the Enterprise Information Newsletter which contains establishment proclamation, amendments of business registration, establishment of branches and representative offices, dissolution, bankruptcy and violations made by enterprise throughout the country.

f/ International cooperation in business registration.

2. The Ministry of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in, guiding the organization and personnel of provincial-level and district-level business registries and business registration offices in economic zones.

3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment in, guiding the regime of collection and use of fees for business registration, registration of changes in business registration contents, and registration of setting up of branches, representative offices or business locations.

4. The Ministry of Public Security shall, within the scope of its functions and tasks, coordinate with concerned ministries and agencies in guiding the certification of personal identities of enterprise founders and managers.

5. Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall, within the scope of their functions and tasks, have to give instructions about conditional business lines and conditions for doing these business lines.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

NAME OF ENTERPRISE

Article 10.- Name of enterprise

1. An enterprise name must be written in Vietnamese, pronounceable and may include numbers and signs and comprises the following two elements:

a/ First element: Type of enterprise, including: limited liability company, in which the phrase limited liability (trach nhiem huu han) can be abbreviated to ‘TNHH’; joint-stock company, in which the word joint-stock (co phan) can be abbreviated to ‘CP’; partnership company, in which the word partnership (hop danh) can be abbreviated to ‘HD’; private enterprise, in which the word private (tu nhan) can be abbreviated to ‘TN’.

b/ Second element: Name of enterprise;

Particularly for foreign-invested enterprises, they can use their registered foreign name as part or the whole of the name of enterprise.

2. An enterprise can use its business line, investment form and other auxiliary elements to form its name, provided that the enterprise has registered that business line or invested in that form. When no longer having the business line or making investment in the form that is used in its name, the enterprise shall have to register a change in its name.

3. If the name of an enterprise comprises elements describing the origin of quality of goods or services, it must be certified by a state management agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. An enterprise shall not be allowed to have a name which is identical or confusingly similar to that of another enterprise which has been registered within the same province or centrally run city. This provision shall not cover enterprises whose business registration certificates have been revoked.

2. Names of state agencies, people’s armed force units, political or socio-political organizations cannot be used to form part or the whole of the name of an enterprise, unless it is permitted by such agencies, units or organizations.

3. Words and signs in violation of historical and cultural traditions, morality, and fine customs of the nation and great people’s names cannot be used to form the name of an enterprise.

4. An enterprise shall not be allowed to use the trade name already registered for protection by another organization and an individual to form part or the whole of its name unless it is approved by the owner of this trade name. Enterprises themselves shall bear responsibility before law if they violate this provision. In case the name of an enterprise is against legal provisions on intellectual property rights protection for trade names, this violating enterprise shall have to register for changing the name.

Article 12.- Identical names and confusingly similar names

1. Having an identical name is the case where the name of the enterprise applying for registration is written and read in exactly the same way as the name of a registered enterprise.

2. In the following cases, an enterprise name shall be considered confusingly similar to that of another enterprise.

a/ The name in Vietnamese of the enterprise applying for registration is read in the same way as the name of a registered enterprise;

b/ The name in Vietnamese of the enterprise applying for registration differs from the name of a registered enterprise only in the symbol ‘&’; the dash ‘-‘ and the word ‘and’;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ The name in a foreign language of the enterprise applying for registration is identical to the name in that foreign language of a registered enterprise;

e/ The name of the enterprise applying for registration differs from the name of a registered enterprise in one or several cardinal number(s), ordinal number(s), or one or several Vietnamese letter(s) (A, B, C,...) which stand(s) right after the enterprise name, unless the enterprise applying for registration is a subsidiary of the registered enterprise;

f/ The name of the enterprise applying for registration differs from the name of a registered enterprise in the word “tan” (new) standing in front of or “moi” (new) after the name of a registered enterprise;

g/ The name of the enterprise applying for registration differs from the name of a registered enterprise only in the words meaning Northern, Southern, Central, Western, Eastern or equivalent words, unless the enterprise applying for registration is a subsidiary of the registered enterprise;

h/ The name of the enterprise is identical to that of a registered enterprise.

Article 13.- Other issues related to enterprise naming

1. Enterprises with identical or confusingly similar names as stipulated Article 12 of this Decree which were registered before this Decree takes effect shall not be required to change their names. Enterprises with identical and confusingly similar names shall be encouraged and facilitated to negotiate with one another and register to change their names.

2. Pursuant to the provisions of Articles 31, 32, 33 and 34 of the Enterprise Law and the provisions of this Chapter, business registries shall have the right to reject proposed enterprise names and their decisions shall be the final ones.

3. Before registering a name, enterprises should refer to the names of all companies currently in operation in the archive of the business registration offices in the provinces where they intend to base their headquarters.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DOSSIERS, ORDER OF AND PROCEDURES FOR BUSINESS REGISTRATION OF ENTERPRISES, REGISTRATION OF OPERATION OF BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

Article 14.- Business registration dossiers for private enterprises

1. An application for business registration, made according to the form stipulated by the Ministry of Planning and Investment.

2. A valid copy of one of lawful personal identification papers of the private enterprise owner stipulated in Article 18 of this Decree.

3. Written certification of legal capital, issued by a competent agency or organization, for enterprises conducting business lines for which legal capital is required by law.

4. Valid copies of the practice certificates of the enterprise director (director general) and other individuals prescribed in Clause 13, Article 4 of the Enterprise Law, for enterprises operating in business lines for which practice certificates are required by law

Article 15.- Business registration dossiers for limited liability companies with two or more members, joint-stock companies and partnerships

1. An application for business registration, made according to the form stipulated by the Ministry of Planning and Investment.

2. The draft company charter. The draft company charter should have all signatures of general partners, for partnerships; of the representative at law, of members or their authorized representatives; for limited liability companies with two or more members; of the representative at law, of founding shareholders or their authorized representatives, for joint-stock companies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ A valid copy of one of the lawful personal identification papers stated in Article 18 of this Decree, of founding members or founding shareholders who are individuals;

b/ A copy of the establishment decision; business registration certificate or an equivalent document; the company charter or an equivalent document; a valid copy of one of the personal identification papers stated in Article 18 of this Decree of the authorized representative and the relevant authorization decision for founding members or founding shareholders that are legal persons.

4. Written certification of legal capital, issued by a competent agency or organization, for companies conducting business lines for which legal capital is required by law.

5. Valid copies of the practice certificates of general partners, for partnerships, of the director (general director) and other individuals specified in Clause 13, Article 4 of the Enterprise Law, for limited liability companies with two or more members and joint-stock companies, in case the companies conduct business lines for which practice certificates are required by law.

Article 16.- Business registration dossiers for one-member limited liability companies

1. An application for business registration, made according to the form stipulated by the Ministry of Planning and Investment.

2. The draft company charter, which should have all signatures of the owner or the representative at law of the company.

3. A valid copy of one of the personal identification papers stated in Article 18 of this Decree of the company owner who is an individual; or the establishment decision, business registration certificate or an equivalent document, the charter or an equivalent document of the company owner that is an organization (except for the company owner that is the State).

4. The list of authorized representatives, for one-member limited liability companies that are organized and managed under the provisions of Clause 3, Article 67 of the Enterprise Law, made according to the form stipulated by the Ministry of Planning and Investment. This list shall be attached with valid copies of one of the personal identification papers of each authorized representative.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Authorization document issued by the company owner for the authorized representative, for cases where the company owner is an organization.

6. Written certification of legal capital, issued by a competent agency or organization, for companies conducting business lines for which legal capital is required by law.

7. Valid copies of the practice certificates of the director (director general) and other individuals specified in Clause 13, Article 4 of the Enterprise Law, for companies conducting business lines for which practice certificates are required by law.

Article 17.- Business registration dossiers for companies established on the basis of division, separation, consolidation, transformation, and for merging companies

1. In case a limited liability company or joint-stock company is divided into several companies of the same type, apart from the papers stated in Article 15 and Article 16 of this Decree, the business registration dossier must comprise the division decision as stated in Article 150 of the Enterprise Law, the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, the minutes of the general shareholder meeting, for joint stock companies, on the division of the company, and a valid copy of the business registration certificate of the company.

2. In case one or several new companies of the same type is or are formed by separation from an existing limited liability company or joint-stock company, apart from the papers stated in Article 15 and Article 16 of this Decree, the business registration dossier of the separated company must comprise the separation decision as stated in Article 151 of the Enterprise Law, the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, the minutes of the general shareholder meeting, for joint-stock companies, on the separation of the company, and a valid copy of the business registration certificate of the company.

3. In case several companies of the same type are consolidated into a new company, apart from the papers stated in Article 15 and Article 16 of this Decree, the business registration dossier must comprise the consolidation contract as stated in Article 152 of the Enterprise Law, the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, the minutes of the general shareholder meeting, for joint-stock companies, and valid copies of the business registration certificates of all consolidated companies.

4. In case one or several companies of the same type are merged into another company, apart from the papers stated in Chapter V of this Decree, the business registration dossier of the merging company must additionally comprise the merger contract as stated in Article 153 of the Enterprise Law, the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, the minutes of the general shareholder meeting, for joint-stock companies, and valid copies of business registration certificates of the merging company and all merged companies.

5. In case a limited liability company is transformed into a joint-stock company or vice versa, apart from the papers stated in Article 15 of this Decree, the business registration dossier of the transformed company must comprise the transformation decision as stated in Article 154 of the Enterprise Law, the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, the minutes of the general shareholder meeting, for joint stock companies, on the transformation of the company, and a valid copy of the business registration certificate of the company.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The announcement of the establishment of the new enterprise, the announcement of termination of the former enterprise’s activities and the settlement of relevant rights and obligations shall be effected simultaneously.

Article 18.- Personal identification papers in business registration dossiers

1. Valid people’s identity cards or passports, for Vietnamese citizens at home.

2. One of the following papers that are still valid, for overseas Vietnamese:

a/ Vietnamese passport;

b/ Foreign passport (or a paper that can substitute the foreign passport) and one of the following papers that still are valid:

- Certificate of Vietnamese nationality;

- Certificate of loss of Vietnamese nationality;

- Certificate of citizen registration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Certificate of having Vietnamese origin;

- Certificate of having Vietnamese blood relations;

- Other papers as prescribed by laws.

3. Valid residence card, issued by a competent Vietnamese agency, and valid passport, for foreigners residing in Vietnam:

4. Valid passport, for foreigners not residing in Vietnam.

Article 19.- Receipt of business registration dossiers

1. Enterprise founders or authorized representatives shall submit complete dossiers as stipulated in this Decree to the provincial-level business registration offices in the localities where their enterprises are headquartered.

2. Founding members, founding shareholders, company owners, private enterprise owners, general partners, representative at law of the enterprises shall be jointly responsible for the accuracy, truthfulness and lawfulness of the contents of business registration dossiers.

3. Upon receipt of dossiers, business registration offices must hand over to the dossier submitters dossier receipt slips. Business registration offices shall be responsible for the validity of dossiers as provided for in Clause 3, Article 4 of the Enterprise Law, but not responsible for illegal acts committed by the enterprises after the registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Within 10 (ten) working days as from the date of receipt of valid dossiers, provincial-level business registration offices shall issue business registration certificates to applying enterprises.

2. If they receive neither a business registration certificate nor a notice requiring amendments or supplements to business registration dossiers after 10 (ten) working days, enterprise founders may lodge a complaint in accordance with the provisions of law on complaints and denunciations.

3. The representatives at law of the enterprises themselves shall have to sign the business registration certificates at the business registry.

Article 21.- Issuance of business registration certificates

1. Enterprises shall be issued business registration certificates if they meet all the conditions specified in Article 24 of the Enterprise Law.

2. In case of invalid dossiers or improperly chosen enterprise names, the business registration offices shall notify in writing enterprise founders of contents that should be amended and/or supplemented within 10 (ten) working days as from the date of receipt of the dossiers.

3. As from the date of issuance of business registration certificates, all enterprises can commence their business activities, except for those engaged in conditional business lines.

Article 22.- Provision of information on business registration contents:

1. Information in business registration dossiers archived at business registries shall have the same legal validity as original information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 23.- Business registration fee

Business registration fee shall be charged according to the number of business lines registered.

The number of business lines used for determining business registration fees shall be based on the list of grade-four business lines in the system of national economic sectors.

Article 24.- Registration of operation of branches, representative offices and business locations

1. Dossiers of registration of operation of branches or representative offices:

Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to establish branches or representative offices, enterprises shall have to send a notice on the establishment of branches or representative offices to the provincial-level business registration office of the locality where the enterprises locate their branches or representative offices. Such a notice shall cover:

a/ Name and address of the head office of the enterprise;

b/ The enterprise’s business lines;

c/ Name of the branch or representative office planned to be established. The name of the branch or representative office shall bear the name of the enterprise and the word “branch” in case of branch establishment registration or the words “representative office” in case of representative office establishment registration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The field and scope of operation of the branch or representative office;

f/ Full name, residence, people’s identity card or passport number or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, of the head of the branch or representative office;

g/ Full name and signature of the representative at law of the enterprise.

The notice stated in this Clause shall be enclosed with:

- A copy of the enterprise’s business registration certificate;

- A copy of the company charter, for limited liability companies, joint-stock companies or partnerships;

- A written decision and a copy of the minute of the meeting of the Members’ Council on the establishment of the branch or representative office, for limited liability companies with two or more members; of the company owner or the Members’ Council or the company president, for one-member limited liability companies; of the Management Board, for joint-stock companies; or of general partners, for partnerships;

- A valid copy of the decision on the appointment of the head of the branch or representative office.

With regard to branches planned to conduct business lines that require a practice certificate, a valid copy of the practice certificate of the head or deputy head of the branch shall be included.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Notice of business location

Business locations of enterprises can be other than their registered head office. In this case, enterprises set up their business location in the province or city where their head offices or branches are based. Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to set up a business location, enterprises shall have to send a notice on the business location to the provincial-level business registration office. Such a notice shall cover:

a/ Name and address of the head office of the enterprise, name and address of the branch (in case the business location is directly attached to the branch);

b/ Name and address of the business location. The name of the business location has to bear the name of the enterprise and the organization form of the business location;

c/ The field of operation of the business location;

d/ Full name, residence, people’s identity card or passport number or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, of the head of the business location;

e/ Full name and signature of the representative at law of the enterprise.

3. Within 7 (seven) working days as from the date of receipt of valid dossiers, the provincial-level business registration office shall issue the operation registration certificate of the branch or representative office, or supplement the business location address to the business registration certificate of the enterprise or the operation registration certificate of the branch.

4. In case an enterprise establishes a branch or representative office outside the province or city where its head office is based, within 7 (seven) working days as from the date of issuance of the operation registration certificate for the branch or representative office, it shall have to send a written notice to the provincial-level business registration office of the locality where its head office is based in order to be supplemented to the business registration dossier and be re-issued a business registration certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 10 (ten) working days as from the date of the official opening of a branch or representative office, enterprises shall send notices thereon to the business registration office where they have registered their business. Such a notice shall be enclosed with a valid copy of the operation registration certificate of the branch or representative office or equivalent documents to be supplemented to the business registration dossiers in order that the enterprises shall be re-issued a business registration certificate.

Chapter V

DOSSIERS, ORDER OF AND PROCEDURES FOR BUSINESS REGISTRATION IN CASE OF SUPPLEMENTATION AND CHANGE OF BUSINESS REGISTRATION CONTENTS

Article 25.- Registration of supplementation or change of business lines

Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to supplement or change its business lines, the enterprise shall have to send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The enterprise’s name and head office address, the number and, date of issuance of its business registration certificate;

b/ The supplemented or changed business lines;

c/ The full name and signature of the representative at law of the enterprise;

If the business line that is supplemented or changed requires legal capital, a competent agency’s written certification of the enterprise’s legal capital amount shall be enclosed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This notice shall be enclosed with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members; of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; of general partners, for partnerships; the decision of the company owner, for one-member limited liability companies, or the decision of the owner, for private enterprises, on the supplementation or change of business lines. Changes in the company charter must be clearly indicated in the decision and the meeting minutes.

2. Upon receipt of the notice, the business registration office shall have to issue a notice receipt slip and register the business line addition or change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 26.- Registration of change of addresses of enterprises’ head offices

1. When relocating its head office to another place within the same province or centrally-run city, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to relocate, the enterprise shall have to send a notice thereon to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The enterprise’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The address of the planned new head office;

c/ The full name and signature of the enterprise’s representative at law.

This notice shall be enclosed with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members; of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; of general partners, for partnerships; the decision of the company owner, for one-member limited liability companies, or the decision of the owner, for private enterprises, on the change of the address of the head office. Changes in the company charter must be clearly indicated in the decision and the meeting minutes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

2. When relocating its head office to another province or city, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to relocate, the enterprise shall have to send a notice to the business registration office of the locality where the enterprise plans to locate its new head office. Such a notice shall cover:

a/ The enterprise’s name, head office address, the number, date and place of issuance of its business registration certificate;

b/ The address of the planned new head office;

c/ The full name, the number of the people’s identity card, passport or another lawful personal certification paper as stipulated in Article 18 of this Decree, permanent residence address and signature of the enterprise’s representative at law.

The notice sent to the business registration office of the locality where the enterprise plans to base its new head office shall be enclosed with the amended company charter and list of members, for limited liability companies with two or more members; the list of authorized representatives, for one-member limited liability companies that are organized and managed as provided for in Clause 3, Article 67 of the Enterprise Law; the list of founding shareholders, for joint- stock companies; the list of general partners, for partnerships; the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members; of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; of general partners, for partnerships; the decision of the company owner, for one-member limited liability companies; or the decision of the owner, for private enterprises.

Upon receipt of the notice, the business registration office of the locality where the enterprise plans to base its new head office shall issue a receipt slip, register the relocation of the head office and re-issue a business registration certificate to the enterprise within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete valid dossier and the enterprise’s name is not against the regulations on enterprise naming.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate to the business registration office of the locality where they base their new head office.

Within 7 (seven) working days as from the date of re-issuance of the business registration certificate to the enterprise, the business registration office of the locality where the enterprise bases its new head office shall have to send a copy of the new business registration certificate to the business registration office where the enterprise previously registered its business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 27.- Registration of change in enterprise name

1. Within ten (10) working days as from the date of making decision to change its name, the enterprise shall have to send a notice to the provincial-level business registration office where the enterprise has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The enterprise’s current name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The expected new name;

c/ The full name and signature of the enterprise’s representative at law.

This notice shall be enclosed with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members; of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; of general partners, for partnerships; the decision of the company owner, for one-member limited liability companies, or the decision of the owner, for private enterprises, on the change of the enterprise name. Changes in the company charter must be clearly indicated in the decision and the meeting minutes.

2. Upon receipt of the notice, the business registration office shall have to issue a receipt slip and register the change of the enterprise’s name within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete valid dossier and if the enterprise’s name is not against the regulations on enterprise naming.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

3. The change of an enterprise’s name shall not alter the rights and obligations of this enterprise.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When a partnership admits a new general partner, germinates the membership of a general partner under the provisions of Clauses 1, 2 and 3, Article 138 of the Enterprise Law, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to change a general partner, it shall have to send a notice to the business registration office where the company has registered its business. Such a notice shall cover:

1. The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

2. The full names, the number of the people’s identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, the permanent residence address of the new general partner or the general partner whose membership is terminated;

3. The signatures of all general partners or authorized general partners, except for the partner whose membership is terminated;

4. Amendments in the company’s charter.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall have to issue a receipt slip and effect the registration of partner change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 29.- Registration of change of representatives at law of limited liability companies or joint-stock companies

In case a limited liability company or joint-stock company changes its representative at law, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to change, the company shall have to send a notice to the business registration office where it registered its business. Such a notice shall cover:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The full names, the numbers of the people’s identity cards, passports or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, positions and permanent residence addresses of the incumbent representative at law and the successive representative at law of the company;

3. The full name and signature of the chairman of the Members’ Council, for limited liability companies with two or more members; of the company owner or chairman of the Members’ Council or the company president, for one-member limited liability companies; or of the chairman of the Management Board, for joint-stock companies. If the chairman of the Members’ Council, the president of the company, the chairman of the Management Board has escaped from his/her residence place, is held in custody, suffers from a mental disease or other ailments which render him/her unable to perceive or control him/herself or refuses to sign the company’s notice, there must be the full names and signatures of the members of the Members’ Council or the company owner or the members of the Management Board, who have attended and unanimously voted for the change of the company’s representative at law.

This notice must be enclosed with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, of the general shareholders meeting, for joint-stock companies, the decision of the company owner, for one-member limited liability companies, on the change of the representative at law. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision, and the minutes of the meeting of the Members’ Council or the general shareholders meeting, or the decision of the company owner

Upon receipt of the notice, the business registration office shall have to issue a receipt slip and effect the registration of the change of the representative at law of the limited liability company or joint-stock company within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 30.- Registration for change of investment capital of private enterprise owners

Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to increase or reduce the registered investment capital, the owner of the private enterprise shall have to send a notice on the change to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

1. The enterprise’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

2. Lines of business;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The full name, nationality, the number of the people’s identity card, passport number or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, the residence address and signature of the enterprise owner;

Upon receipt of the notice, the business registration office issues a receipt slip and effects the registration of the investment capital change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 31.- Registration of change of charter capital of companies

1. Within 7 (seven) working days as from the date of making decision to increase or reduce the charter capital or change the capital contribution proportion, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The full name, address, nationality, the number of the identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree or the number of the decision on the establishment, business registration number of each member, for limited liability companies with two or more members, of the owner and the authorized person, for one-member limited liability companies, of the founding shareholders, for joint-stock companies, of the general partners, for partnerships;

c/ The proportion of the capital contribution of each member, for limited liability companies with two or more members or of each founding shareholder, for joint-stock companies, the authorized ownership proportion of each authorized representative, for one-member limited liability companies organized and managed under the provisions of Clause 3, Article 67 of the Enterprise Law;

d/ The registered charter capital and the proposed new charter capital; the time and form of capital increase or reduction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This notice must be enclosed with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting, for limited liability companies with two or more members, of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; the decision of the company owner, for one-member limited liability companies on the change of charter capital of the company. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision, and the minutes of the meeting of the Members’ Council or general shareholders meeting and the decision of the company owner.

In case of charter capital reduction, the enterprise shall make commitment to ensure the payment of all debts and other asset liabilities after the capital reduction, and attach the notice with the latest financial statement available following the time of making decision to reduce its charter capital. For a company with foreign-owned capital accounting for more than 50%, its financial statement must be verified by an independent auditor.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration on capital increase or reduction within 10 (ten) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

2. The registration of charter capital increase or reduction shall not apply to one- member limited liability companies.

3. In case of capital reduction for enterprises conducting business lines that require legal capital, the registration of charter capital reduction shall be effected for the enterprises only if their registered capital level after the reduction is not lower than the legal capital level applicable to such business lines.

Article 32.- Registration of change of founding shareholders of joint-stock companies

1. Registration of change of founding shareholders of joint-stock companies in the case specified in Clause 3, Article 84 of the Enterprise Law:

Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to change, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The name, head office address, the number of the business registration certificate or establishment decision, for founding shareholders that are organizations, or the full name, the number of the people’s identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, for founding shareholders that are individuals, and the unfulfilled share of capital of the founding shareholder who does not keep the commitment of capital contribution;

c/ The name, head office address, number of the business registration certificate or establishment decision, for organizations, the full name, number of the people’s identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, for individuals, and the capital contribution after the supplementary capital contribution of the shareholder who agrees to make the supplementary capital contribution;

d/ The full name, number of the people’s, identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree and the signature of the representative at law of the company;

The notice shall be enclosed with the written decision, a copy of the minutes of the general shareholders meeting on the change of the founding shareholder due to the unfulfilled commitment of capital contribution; the list of founding shareholders after the change. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision and the minutes of the general shareholders meeting.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of founding shareholder change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

2. Registration of change of founding shareholders in the case stipulated in Clause 5, Article 84 of the Enterprise Law:

Within 10 (ten) working days as from the date of making decision to change, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The full name, number of the people’s, identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree and the signature of the representative at law of the company;

The notice shall be attached with the written decision, a copy of the minutes of the general shareholders meeting on the change of the founding shareholder; and the list of founding shareholders after the change. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision, and the minutes of the general shareholders meeting.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of founding shareholder change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 33.- Registration of change of members of limited liability companies with two or more members

In case of admission of a new member, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to admit, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The name and head office address, for members that are organizations, the full name, nationality, the people’s identity card, passport or other legal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, for members that are individuals; the value and the amount of capital contribution, time of capital contribution and the type of asset used as contribution, the quantity and value of each contributed asset of the new member;

c/ The newly changed capital contribution of all members after the admission of the new one;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The full name and signature of the representative at law of the company.

The notice shall be attached with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting on the admission of the new one, and the written certification of the capital contribution of the new member to the company. In case the member is a foreign organization, a valid copy of the establishment license or business registration certificate or other document of equivalent validity shall be also required; in case the member is a foreign individual, a copy of the valid passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree shall be also required. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision, and the minutes of the Members’ Council meeting.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of member change and charter capital increase within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

2. In case of change of member due to the transfer of the capital contribution, within 10 (ten) working days as from the date of making decision to change, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall include:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The name and head office address, for organizations, or the full name, nationality, number of the people’s identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated at the Article 18 of this Decree, for individuals; and the capital contribution of the transferor and transferee;

c/ The capital contribution of the members after the transfer;

d/ The timing of the transfer;

e/ The full name and signature of the representative at law of the company.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Upon receipt of the notice, business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of member change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

3. In case of change of a member due to inheritance, within 10 (ten) working days after the date of making decision to change, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall cover:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

b/ The full name, number of the people’s identity card, passport or other legal personal identification papers as stipulated in Article 18 of this Decree, nationality and the capital contribution of the member that left the inheritance and of every person who receives the inheritance;.

c/ The timing of inheritance;

d/ The full name and signature of the representative at law of the company.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of member change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

4. In case of registration of the change of a member because he/she fails to contribute the committed capital as stipulated in Clause 3, Article 39 of the Enterprise Law, within 10 (ten) working day as from the date of making decision to change, the company shall send a notice to the business registration office where it has registered its business. Such a notice shall include:

a/ The company’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The full name and signature of the representative at law of the company.

The notice shall be attached with the written decision and a copy of the minutes of the Members’ Council meeting on the change of the member due to the unfulfilled commitment of capital contribution and the list of the remaining members of the company. Changes in the company charter shall be clearly indicated in the decision and the minutes of the Members Council meeting.

Upon receipt of the notice, the business registration office shall issue a receipt slip and effect the registration of member change within 7 (seven) working days as from the date of receipt of the complete and valid dossier.

5. Upon receipt of the new business registration certificate, enterprises shall have to return their old original business registration certificate.

Article 34.- Registration of change of business registration or operation registration contents in accordance with court decisions

In case of change of business registration or operation registration contents in accordance with court decisions, enterprises shall have to register such change. In the dossier of change, in addition to the documents stipulated in this Chapter, there must be a valid copy of the court judgment or decision which has entered into legal force.

Article 35.- Enterprise’s right to complain

If after the prescribed time limit as from the date of sending its notice on supplementation or amendment of business registration contents prescribed in this Chapter to the business registration office, the enterprise does not receive the registration of supplementation or amendment of their business registration contents according to regulations or does not receive a notice requiring supplementation or change of the business registration dossier from the business registration office, it shall be entitled to lodge its complaints in accordance with the provisions of law on complaints and denunciations.

Chapter VI

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 36.- Business households

1. Business households established by an individual who is Vietnamese citizen or a group or a household may only register business at one location, may use not more than ten employees, shall not have a seal and shall be liable with all of their assets to their business activities.

2. Households engaged in agricultural production, forestry, fishery or salt making, street vendors, small vendors, traveling wholesale traders, mobile traders or service providers who have low income shall not have to register their business except for conditional business lines. People’s Committees of provinces and centrally run cities shall set levels of low income in their respective localities, which shall not exceed the threshold income liable to personal income tax in accordance with the provisions of tax law.

3. Business households which regularly employ more than ten laborers shall have to register as enterprises.

Article 37.- The right to set up business households and the obligation to register the business

1. Vietnamese citizens who are aged full 18 years, with full legal capacity and civil act capacity and households shall have the right to set up business households and the obligation to register their business as stipulated in this Chapter.

2. Individuals and households stated in Clause 1 of this Article may each register only one business household nationwide.

Article 38.- Order of and procedures for business registration of business households

1. Individual or representative of the household shall send a written request for business household registration enclosed with a copy of his/her people’s identity card to the business registry of the district where the place of business is located.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The name of the business household and address of the business location;

b/ Business lines;

c/ Business capital;

d/ The full name, number and date of issuance of the people’s identity card, the residence address and signature of the individual or representative of the household;

For business lines which require a practice certificate, apart from papers stipulated in Clause 1 of this Article, a valid copy of the practice certificate of the individual or representative of the household should be included.

For business lines which require legal capital, apart from papers stipulated in Clause 1 of this Article, a valid copy of the written certification of legal capital, issued by a competent agency or organization should be included.

3. Upon receipt of the dossier, the district-level business registry shall hand over a receipt slip and issue a business registration certificate to the business household within 5 (five) working days as from the date of receipt of the dossier, provided that all following conditions are met:

a/ The business lines are not on the list of banned business lines;

b/ The proposed name of the business household for registration conforms to Article 42 of this Decree;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In case the dossier is not valid, within 5 (five) working days as from the date of receipt thereof, the business registry shall have to inform in writing the founder of the business household of the details that need to be modified and/or supplemented.

4. After 5 (five) working days as from the date of submission of the business registration dossier, if the applicant for business household registration does not receive a business registration certificate or notice requesting modification and/or supplementation of the business registration dossier, he/she shall be entitled to lodge complaints in accordance with the provisions of law on complaints and denunciations.

5. Periodically in the first week of every month, district-level business registries shall send the list of registered business households of the previous month to the provincial-level business registration office, the tax authority at the same level, and specialized provincial/municipal Services.

Article 39.- Business timing

Business households shall be entitled to conduct business activities after they receive business registration certificates, except the case of conditional business lines.

Article 40.- Business locations of business households

Business households that conduct traveling wholesale or mobile business shall have to select a fixed location for business registration. This place can be a registered permanent or temporary residence or where business activities are most frequently conducted or where trade transactions are conducted. Business households that conduct travelling wholesale or mobile business may carry out business activities outside the place registered with the business registry but shall have to inform the tax authorities and market management authorities of the places where they have registered their head office and where the conduct business activities.

Article 41.- Registration of change of business registration contents

1. When changing registered business registration contents, the business household shall inform such changes to the district-level business registry where it has registered its business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In case of terminating business activities, the business household shall have to return the original business registration certificate to the district-level business registry where it has registered its business and pay all debts, including taxes and other outstanding financial liabilities.

Article 42.- Naming of business households

1. Business households shall have their own name. The name of a business household shall include the following two elements:

a/ First element: Type of business “Household business”;

b/ Second element: Name of the household business.

The name must be in Vietnamese and pronounceable, and may include numbers and signs.

2. Letters, words and signs that violate national historical traditions, culture, morality and fine customs shall not be used in the names of business households.

3. Names of business households must not be identical to names of other business households already registered in the same district.

Chapter VII

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 43.- Temporary cessation of business activities

An enterprise which temporarily ceases its business activities shall have to send a notice in writing to the business registration office where it has registered its business and the tax authority at least 15 (fifteen) days before the temporary cessation of business. Such a notice shall cover:

1. The enterprise’s name, head office address, the number and date of issuance of its business registration certificate.

2. Its business lines.

3. The temporary business cessation duration, the starting date and the closing date thereof. The temporary business cessation duration indicated in the notice must not exceed 1 (one) year. After the temporary cessation duration indicated in the notice, if the enterprise sustains its operation cessation, another notice should be sent to the business registry. The total length of time of temporary cessation must not exceed two years.

4. The reasons for temporary business cessation.

5. The full name and signature of the enterprise’s representative at law.

This notice must be enclosed with the decision and a copy of the minutes of the Members Council meeting, for limited liability companies with two or more members; of the company owner, for one-member limited liability companies, of the general shareholders meeting, for joint-stock companies; or of general partners, for partnerships.

The business registration office shall receive the notice and make note in the monitoring book.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Re-issuance of a business registration certificate in case of loss

a/ Upon the loss of the business registration certificate, the enterprise shall report to the police of the place where the certificate is lost, the business registration office where it has registered its business and make three consecutive announcements on the mass media.

b/ After 30 (thirty) days as from the date of the announcement, if the enterprise still cannot find the lost certificate, it shall request the business registration office which has issued the business registration certificate to re-issue it. The dossier of application for re-issuance shall comprise:

- A written request for re-issuance of the business registration certificate;

- The certification of the police on the enterprise’s report of the loss of the business registration certificate;

- Document of a newspaper or radio or television station on the publication of the announcement on the loss of business registration certificate or the newspaper issues that carry the announcement.

2. Re-issuance of the business registration certificate in case the certificate is torn apart, crushed, burned or otherwise damaged.

In this case, the enterprise shall send a written request specifying the reasons for the application for the re-issuance of the business registration certificate to the business registration office.

3. Upon receipt of the dossier mentioned at Point 1 or 2 of this Article, the business registration office shall issue a receipt slip to the enterprise.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The re-issuance of the operation registration certificate of the branch or the representative office whose operation registration certificate is lost, torn apart, crushed, and burned or otherwise damaged shall be carried out in accordance with the provisions of Clauses 1, 2 and, 3 of this Article.

5. In case a business registration certificate was issued not in accordance with the dossier, order of and procedures as provided for by law, the business registration office shall notify the enterprise to complete the dossier so that the re-issuance or rejection of the business registration certificate can be taken into consideration.

Article 45.- Withdrawal of business registration certificates

1. Cases of withdrawing the business registration certificates are stipulated in Clause 2, Article 165 of the Enterprise Law.

2. The order of and procedures for withdrawing the business registration certificate according to court decisions shall comply with instructions of competent state agencies.

Article 46.- Order of and procedures for withdrawing business registration certificates

1. In case the business registration office finds out forged contents declared in the business registration dossier:

If the business registration office finds out forged contents declared in the business registration dossier of a newly founded enterprise, it shall make a notice on the violation made by the enterprise and issue a decision to withdraw the business registration certificate;

If the business registration office finds out forged contents declared in the dossier of registration of changes in business registration contents, it shall request a competent agency to administratively sanction this violation in business registration and, at the same tine, eliminate the already made changes based on forged information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ For private enterprises and one-member limited liability companies owned by single individuals: The business registration office where the enterprise has registered its business shall make a notice on the violation committed by the enterprise and issue a decision to withdraw its business registration certificate.

b/ For limited liability companies with two or more members, one-member limited liability companies owned by single organizations joint-stock companies and partnerships: The business registration office where the enterprise has registered its business shall make a notice requesting the enterprise to change members or shareholders who do not have the right to establish an enterprise within 30 (thirty) days as from the date of the notice. After this time limit, if the enterprise fails to register the change of members or shareholders, the business registration office shall make a notice on the violation committed by the enterprise and issue a decision to withdraw its business registration certificate.

3. For those enterprises that violate Points c, d, e and f, Clause 2, Article 165 of the Enterprise Law, the business registration office shall make a notice on the violation and request the representative at law of the enterprise to go to the office for clarification and explanation. After 10 (ten) working days as from the deadline stated in the notice, if the requested person fails to come, the business registration office shall issue a decision to withdraw the business registration certificate.

4. When an enterprise fails to send reports according to Point g, Clause 2, Article 165 of the Enterprise Law, within 10 (ten) working days as from the expiration of the time limit for sending reports, the business registration office shall send a written notice to request the representative at law of the enterprise to go to the office for clarification and explanation. After 10 (ten) working days as from the date of the appointment indicated in the notice, if the representative fails to come, the, business registration office shall make a notice on the violation committed by the enterprise and issue a decision to withdraw its business registration certificate.

5. If the business registration office finds out that the enterprise has conducted a banned business line, it shall issue a notice on the violation and issue a decision to withdraw the business registration certificate and, at the same time, informs competent state agencies for handling according to the provisions of law.

6. After receiving the decision to withdraw the business registration certificate, the enterprise shall carry out dissolution procedures as stipulated in Article 158 of the Enterprise Law. Within 6 (six) months as from the date of issuance of the decision to withdraw the business registration certificate, if the dissolution dossier of the enterprise is not received, the enterprise shall be considered having been dissolved and the business registration office shall delete the enterprise’s name in the business registry book. In this case, the representative at law and all members, for limited liability companies, the company owner, for one-member limited liability companies, the company owner, for private enterprises, and all members of the Management Board, for joint-stock companies and all general partners, for partnerships, shall be jointly responsible for all debts and unfulfilled asset liabilities.

Article 47.- Cases of withdrawal of business registration certificates of business households

Business household shall have its business registration certificate withdrawn in the following cases:

1. Failing to start business activities within 6 (six) months as from the date its business registration certificate was issued;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Relocating their business location to another district;

4. Conducting banned business lines.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 48.- Handling of violations, commendation

1. Cadres, civil servants requesting business founders to submit papers, imposing business registration procedures or conditions which are against this Decree; causing difficulties or troubles to organizations and individuals when processing dossier of business registration or checking business registration contents, shall be handled in accordance with the provisions of law.

2. Cadres, civil servants who refuse to issue business registration certificates to qualified applicants or who issue business registration certificates to unqualified applicants, shall be handled in accordance with the provisions of law.

3. Business registries, business registry staffs that well have discharged their assigned tasks shall be rewarded according to regulations.

Article 49.- Implementation effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This Decree shall replace the Government’s Decree No. 109/2004/ND-CP of April 2, 2004, on business registration.

Article 50.- Responsibility of implementing the Decree

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of People’s Committees of provinces and centrally run cities shall have to implement this Decree.

The Ministers of Planning and Investment, Home Affairs, Finance, Justice, and Public Security shall have to guide the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


53.616

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!