Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 86/2006/NĐ-CP thực hiện quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước sửa đổi NĐ 132/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 86/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 86/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2005/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 như sau:

"d) Quyết định việc tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các công ty nhà nước đặc biệt quan trọng ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến của Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

"1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của công ty nhà nước đặc biệt quan trọng ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến của Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phê duyệt mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Dược Việt Nam theo đề nghị của Bộ quản lý ngành và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ đạo triển khai, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn nói trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7 như sau:

"1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước đặc biệt quan trọng ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ quản lý ngành phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước quy định tại khoản này.

2. Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhà nước do mình quyết định thành lập và công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này".

4. Bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 8 như sau:

"1. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị và ý kiến của Bộ quản lý ngành''.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

"1. Thủ tướng Chính phủ :

a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhà nước đặc biệt quan trọng ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này theo đề nghị của Bộ quản lý ngành và thẩm định của Bộ Nội vụ.

Bộ quản lý ngành chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình, thủ tục,  tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực của cán bộ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ thẩm định việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ do Bộ quản lý ngành trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Chấp thuận để Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc công ty nhà nước nêu ở mục a khoản này theo đề nghị của Hội đồng quản trị và thẩm định của Bộ quản lý ngành.

c) Chấp thuận để Bộ trưởng Bộ quản lý ngành bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập".

 6. Bổ sung vào cuối khoản 2 Điều 12 như sau:

"Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quyết định xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị công ty nhà nước đặc biệt quan trọng ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ cơ chế thoả thuận nêu tại Điều 24 Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị công ty nhà nước ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định này chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

                         

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21  tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước)

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

4. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

5. Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

6. Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

7. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

8. Tổng công ty Hàng không Việt Nam

9. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

10. Tổng công ty Cao su Việt Nam

11. Tổng công ty Xi măng Việt Nam

12. Tổng công ty Thép Việt Nam

13. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

14.Tổng công ty Lương thực miền Bắc

15. Tổng công ty Lương thực miền Nam  

16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam

17. Tổng công ty Giấy Việt Nam

18. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

19. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước./. 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 86/2006/ND-CP

Hanoi, August 21, 2006

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 132/2005/ND-CP OF OCTOBER 20, 2005, ON EXERCISE OF RIGHTS AND PERFORMANCE OF OBLIGATIONS OF THE STATE OWNER TO STATE COMPANIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree no. 132/2005/ND-CP of October 20, 2005, on exercise of rights and performance of obligations of the state owner to state companies, as follows:

1. To amend and supplement Point d, Clause 2 of Article 5 as follows:

"d/ To decide on the reorganization, dissolution or ownership transformation of state companies of special importance named in the Appendix to this Decree at the proposal of their management boards and based on the opinions of branch-managing ministries, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."1. The Prime Minister shall approve long-term objectives, strategies and plans as well as business lines of state companies of special importance named in the Appendix to this Decree at the proposal of their management boards and based on the opinions of branch-their management ministries and the Ministry of Planning and Investment; approve the objectives and strategies of the Vietnam Petroleum Corporation and the Vietnam Pharmacy Corporation at the proposal of branch-managing ministries and based on the opinions of the Ministry of Planning and Investment.

Ministers of branch-managing ministries shall direct and inspect the implementation of the above-said long-term objectives, strategies and plans which have been approved by the Prime Minister."

3. To amend and supplement Clauses 2 and 2 of Article 7 as follows:

"1. The Prime Minister shall approve the charters, and amendments and/or supplements to the charters of state companies of special importance named in the Appendix to this Decree at the proposal of their management boards and based on the opinions of branch-managing ministries, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment.

On a case-by-case basis, the Prime Minister shall authorize ministers of branch-managing ministries to approve amendments and/or supplements to the charters of state companies specified in this Clause.

2. Ministries and provincial-level People's Committees shall approve the charters, and amendments and/or supplements to the charters of state companies established under their respective decisions and state companies established under the Prime Minister's decisions, which do not fall into the cases specified in Clause 1 of this Article."

4. To add the following paragraph to the end of Clause 1 of Article 8:

"1. On a case-by-case basis, the Prime Minister shall authorize the Minister of Finance to decide to invest capital in order to create the charter capital and adjust it in the course of operation of state companies established under his decisions at the proposal of their management boards and based on the opinions of branch-managing ministries."

5. To amend and supplement Clause 1 of Article 11 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Decide on the appointment, dismissal, demotion, commendation and disciplining of chairmen and members of their management boards of state companies of special importance named in the Appendix to this Decree at the proposal of branch-managing ministries and based on the evaluation opinions of the Ministry of Home Affairs.

Branch-managing ministries shall be responsible for the implementation of the nomination process and procedures, as well as criteria, qualities and capabilities of officials they nominate to the Prime Minister for appointment.

The Ministry of Home Affairs shall evaluate the implementation of the nomination process and procedures, criteria and conditions of officials nominated by branch-managing ministries to the Prime Minister.

b/ Allow the management boards of state companies to decide on the appointment, dismissal, contract signing, commendation or disciplining of general directors of their state companies specified at Point a of this Clause at the proposal of such management boards and based on the evaluation opinions of branch-managing ministries.

c/ Allow ministers of branch-managing ministries to appoint, dismiss, commend or discipline general directors (directors) of state companies without managing boards, which are established under the Prime Minister's decisions."

6. To add the following paragraph to the end of Clause 2 of Article 12 as follows:

"The Prime Minister shall authorize ministers of branch-managing ministries to decide on the wages and wage rise or wage-based allowances of chairmen and members of the management boards of state companies of special importance named in the Appendix to this Decree."

Article 2.- Implementation effect

This Decree shall take effect 15 days after its publication in "CONG BAO." To annul the consultation mechanism provided for in Article 24 of the Government's Decree No. 49/2000/ND-CP of September 12, 2000, on organization and operation of commercial banks, and previous regulations which are contrary to this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People's Committees, and the management boards of state companies named in the Appendix to this Decree shall have to implement this Decree.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006 sửa đổi nghị định 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.551

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!