Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 78-VP/NGĐ năm 1958 về thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với Mậu dịch quốc doanh trong nước do Tổng giám đồc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành.

Số hiệu: 78-VP/NGĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 04/04/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
  

Số: 78-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1958

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ VÀ BIỆN PHÁP CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI MẬU DỊCH QUỐC DOANH TRONG NƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ vào Sắc lệnh số 15-SL ngày 06 tháng 5 năm 1951 thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Thi hành Quyết định số 130-TTg, ngày 04 tháng 4 năm 1957 của Thủ tướng Phủ về việc thi hành từng bước chế độ hạch toán kinh tế để tăng cường công việc quản lý kinh doanh của xí nghiệp quốc doanh, giao cho Ngân hàng quốc gia phải xây dựng các chế độ cho vay ngắn hạn đối với các ngành kinh tế quốc dân;
Thi hành Nghị định số 144-TTg ngày 9 tháng 4 năm 1957 của Thủ tướng phủ về việc tập trung thanh toán không dùng tiền mặt giữa các xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xã, cơ quan Nhà nước và đơn vị bộ đội;
Căn cứ vào Công văn số 1372-TN ngày 3 tháng 4 năm 1958 của Thủ tướng Phủ đồng ý về nội dung bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với Mậu dịch quốc doanh trong nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với Mậu dịch quốc doanh trong nước kèm theo Nghị định này.

Điều 2.Thể lệ và biện pháp này được áp dụng từ ngày ban hành theo mức đã tiến hành hạch toán kinh tế của các tổ chức Mậu dịch quốc doanh trong nước.

Điều 3.Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ, Sở ở Ngân hàng Trung ương và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng toàn quốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng

 

THỂ LỆ VÀ BIỆN PHÁP CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI MẬU  DỊCH QUỐC DOANH TRONG NƯỚC

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mục A MỤC ĐÍCH CHO VAY

Điều 1.Mục đích cho vay ngắn hạn của Ngân hàng quốc gia đối với Mậu dịch quốc doanh là phục