Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 25-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 28/CP về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Số hiệu: 25-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/1997/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/CP NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ CHUYỂN MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thúc đẩy thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, Ngành và địa phương trong lĩnh vực cổ phần hoá;
Theo đề nghị Bộtruởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1- Sửa lại khoản 1 và khoản 2 Điều14 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về chuyển một số Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần như sau:

"1. Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước (gồm vốn Ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc từ Ngân sách và vốn do Doanh nghiệp tự tíchluỹ) trên 10 tỷ đồng, các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phưong án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoáđể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ mười (10) tỷ đồng trở xuống, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ banNhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ và hướng dẫn, kiểm tra của các Bộ, ngành có liên quan. Các văn bản về cổ phần hoá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phải gửi về Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi".

Điều 2.- Sửa lại Điều 19 của Nghị địnhsố 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 như sau:

"Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá có trách nhiệm phân công tổ chức thực hiện và ban hành Quy trình tiến hành Cổ phần hoá, trực tiếp cùng các Bộ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng quản trị TổngCông ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức thực hiện ở những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng và các Doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty nói trên".

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trungương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 25-CP

Hanoi, March 26, 1997

 

DECREE

AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No.28-CP OF MAY 7, 1996 ON THE TRANSFORMATION OF A NUMBER OF STATE ENTERPRISES INTO JOINT-STOCK COMPANIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To promote the equitization of State enterprises and at the same time to enhance powers and responsibilities of the ministries, branches and localities in the field of equitization;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Central Steering Committee for Equitization,

DECREES

Article 1.- To amend Items 1 and 2 of Article 14 of Decree No.28-CP of May 7, 1996 of the Government on the transformation of a number of State enterprises into joint-stock companies into the following:

"1. For enterprises with State capital (including budgetary allocations, budget-derived capital and the self-procured capital) of more than ten (10) billion VND, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall work out equitization plans and send them to the Central Steering Committee for Equitization for submission to the Prime Minister for approval.

2. For enterprises with State capital of ten (10) billion VND or less, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize the equitization on the basis of Decree No.28-CP of May 7, 1996 of the Government, guide and inspect the related ministries and branches therein. Legal documents relating to the equitization issued by the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the provinces and cities directly under the Central Government must be sent to the Office of the Government (the Central Steering Committee for the Renewal of Enterprises), the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment for monitoring.

Article 2.- To amend Article 19 of Decree No.28-CP of May 7, 1996 in to the following:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 25-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 28/CP về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.770
DMCA.com Protection Status