Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND 2020 Triển khai Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND Đầu tư nông nghiệp Sơn la

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/2020/NQ-HĐND NGÀY 28/02/2020 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La (Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp các cấp, ngành hiểu sâu, nắm vững và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020.

- Xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND .

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND theo chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ và thống nhất Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND .

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh. Kịp thời nắm bắt, xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND đến doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thông qua các hình thức như: Tổ chức Hội nghị; thông qua các phương tiện truyền thông, bản tin của ngành, trang thông tin điện tử của ngành….

2. Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết

Ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ) thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND .

3. Đào tạo tập huấn

- Thông qua các chương trình: Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Khuyến nông; Khuyến công; C hương trình nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản... đẩy mạnh việc đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, kỹ thuật sản xuất cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

- Tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực quản trị, lập hồ sơ, thủ tục cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chính sách.

4. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Nghị quyết; việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND trên địa bàn huyện theo kế hoạch UBND tỉnh ban hành.

- Báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT).

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn để tiếp cận, lập đề nghị hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND .

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành p hố và các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn đầu tư công cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh hàng năm và cả giai đoạn.

- Thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; báo cáo kết quả thẩm tra ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND .

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan xây dựng dự thảo hướng dẫn liên ngành, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện để thực hiện chính sách; theo dõi kiểm tra, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ; đôn đốc việc kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước, các ngành có liên quan xây dựng hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực quản trị, lập hồ sơ, thủ tục cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chính sách.

6. Hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại cân đối, ưu tiên nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn, đảm bảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc đối tượng của Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND đủ điều kiện vay vốn và nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng đầy đ ủ, kịp thời.

b) Các ngân hàng thương mại

- Cân đối, ưu tiên nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn, đảm bảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc đối tượng của Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND đủ điều kiện vay vốn và nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị xác nhận mức lãi xuất cho vay, số tiền lãi các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã trả cho ngân hàng để thực hiện các dự án, phương án thuộc diện được hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

7. Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng, cả năm, các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả Nghị quyết số 128/2020/NQ -HĐND báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trước ngày 10 tháng 7 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15/12 hàng năm đối với báo cáo năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La;
- Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tỉnh Sơn La;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Phú 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 09/04/2020 về tổ chức triển khai Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


598

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!