Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 71/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 71/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI.

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật một cách chính xác, kịp thời, đy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; bi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước; tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Kế hoạch được xây dựng theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến độ thực hiện; bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch s28/KH-UBND ngày 02/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020 nhằm đáp ứng các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện h tr pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, củng c, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác h trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

b) Tập huấn, bồi dưng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đi ngũ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cử cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ do các cơ quan cấp trên, Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp Vụ chuyên ngành của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp và cán bộ pháp chế các doanh nghiệp:

a) Tổ chức hội nghị hội thảo, tọa đàm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

- Thành phần tham dự: các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; UBND cấp huyện; đại diện một số doanh nghiệp và cán bộ pháp chế các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, kinh doanh, thuế:

- Thành phần tham dự: Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và cán bộ pháp chế các doanh nghiệp trên địa bàn Đại diện một số doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

3. Cập nhật đầy đủ, kịp thời sở dữ liệu pháp luật phục vụ việc khai thác, tiếp cận thông tin của doanh nghiệp

Cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản có liên quan về thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, website của các sở, ngành, website của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; y ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

5. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Giải đáp theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên thực hiện bng hình thức giải đáp thông qua mạng điện tử trên website của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (không áp dụng đối với các yêu cầu giải đáp pháp luật của doanh nghiệp về những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp huyện; tổ chức đại diện doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

6. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp

a) Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận báo cáo tổng hợp của Sở Tư pháp về các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định của pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.

b) Rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp thuộc thm quyn ban hành của cơ quan Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

9. Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu hoặc theo định kỳ hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện doanh nghiệp; đại diện một số doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2019.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách, lập dự toán kinh phí và vận động các khoản tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về tài chính.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch này theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; tổ chức rà soát, cập nhật các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái; Hiệp hội doanh nghiệp Yên Bái và các cơ quan liên quan:

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức triển khai Kế hoạch này tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chủ động lồng ghép có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án trên địa bàn.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2019 (file dữ liệu báo cáo gửi về địa chỉ email: phongvbyb@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng: CVP, PCVP (NC);
- UBND các huyện, TX, TP;
- B
áo Yên Bái, Đài PT-TH tnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 71/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77