Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 699/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Số hiệu: 699/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 27/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIP TRÊN ĐỊA BÀN TNH NINH THUN NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Tạo thuận lợi để các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động.

3. Việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải được các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bảo đảm có sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật và Cng thông tin điện tử tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì:

- Sở Tư pháp: Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

2. Xây dựng tài liệu giới thiu, ph biến các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.

3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp trong tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành ph

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2019.

2. Sở Tư pháp

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cbáo cáo viên tham gia tập huấn và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp khi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có yêu cầu.

3. Sở Tài chính

Xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mc, đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, KTTH (đ/c Phương);
- Lưu: VT, TCDNC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 699/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.627

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97