Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 633/KH-UBND 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg hỗ trợ sản xuất kinh doanh Lai Châu

Số hiệu: 633/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/KH-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch giao đầu năm.

Xác định nhiệm vụ của các cơ quan liên quan để tập trung, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giảm phí, … đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm ngân hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp về thu và chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tiếp tục điều hành ngân sách bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh, ưu tiên các chế độ chi hỗ trợ cho con người. Đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện hụt thu ngân sách trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Hoàn thành trước ngày 15/4/2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính; hoàn thành trước ngày 10/4/2020.

c) Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung triển khai dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

đ) Trung tâm phục vụ Hành chính công: Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính về xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, chủ động áp dụng các hình thức giao dịch, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các phương thức điện tử, điện thoại để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các phương án giảm phí, lệ phí, chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất,… đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2020.

Không tham mưu điều chỉnh tăng giá trong quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

c) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất các phương án giảm phí, lệ phí, giá dịch vụ tại các bến xe đối với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp vận tải không điều chỉnh tăng giá cước vận tải trong năm 2020, điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp trong hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa; tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 trong lĩnh vực giao thông vận tải góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động giao thông vận tải.

d) Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

e) Các sở, ngành, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2020. Giao Trung tâm phục vụ Hành chính công tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) số thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 (tăng thêm) của các sở, ngành tỉnh.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

a) Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thông tin về những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc để có định hướng, giải pháp hỗ trợ theo thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế….

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đảm bảo thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm sản; thường xuyên cập nhật và cung cấp các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản để có kế hoạch, phương án sản xuất phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế; tập trung tái đàn lợn theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm sản lượng thịt phục vụ thị trường trong tỉnh để giảm giá thịt lợn theo yêu cầu của Thủ tuớng Chính phủ; tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh đảm bảo không ảnh hưởng đến năng xuất cây trồng; tổ chức tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và các thị trường nước ngoài, tuyên truyền vận động nhân dân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chuối, chè; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến nông – lâm – thủy sản, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, GMP, HACCP, tham gia chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ, ngành liên quan về cấp mã số vùng trồng một số sản phẩm nông nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

b) Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TTBTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phù hợp với thực tế của địa phương; hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

4. Phục hồi và phát triển ngành du lịch

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp nhằm vào thị trường mục tiêu, tập trung phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương với các loại hình du lịch như: Du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp; quảng bá du lịch Lai Châu gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu đã xác định; gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và ngoại giao, văn hóa. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và khu vực. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch lần thứ II, năm 2020.

- Phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch Covid-19; thực hiện giảm giá từ 10% - 20% giá dịch vụ. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam đăng tải thông tin đăng ký kích cầu du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đến thị trường khách trong nước.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tập trung vào việc cải tạo cơ sở hạ tầng; chỉnh trang, tái tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường để khi hết dịch sẵn sàng đón khách trở lại, cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm mới, trải nghiệm mới chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông về du lịch an toàn, hình ảnh Lai Châu, quốc gia gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch Covid-19.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các, sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 4/2020.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, báo cáo UBND tỉnh kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2020.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 208/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; tình hình quản lý lao động nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tích cực tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động và quan tâm hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm chính xác, kịp thời về tình hình dịch Covid-19 và các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong việc chủ động phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ, đời sống của nhân dân.

- Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hằng tháng.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu,... tích cực tuyên truyền, động viên các thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; th ường xuyên theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- V, C, CB;
- Lưu: VT, Th2.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 633/KH-UBND ngày 30/03/2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


767

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!