Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4623/KH-UBND năm 2013 tổ chức xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

Số hiệu: 4623/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 13/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4623/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÉT CHỌN, KHEN THƯỞNG VÀ TÔN VINH DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC”, “DOANH NHÂN XUẤT SẮC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Doanh nhân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Động viên, khích lệ doanh nghiệp thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6) và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10);

- Nhằm ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh - xã hội trong 03 năm 2010, 2011, 2012.

2. Yêu cầu:

- Đánh giá đúng thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng tham gia bình xét;

- Lựa chọn những đối tượng xứng đáng để tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH:

- Từ 01/6/2013 đến 20/7/2013: Thông tin rộng rãi trên báo, đài về công tác xét chọn này để các doanh nghiệp biết tham gia; Ban Thi đua - Khen thưởng thống nhất, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia, nhận hồ sơ, lập hồ sơ, nộp hồ sơ.

- Từ 21/7/2013 - 14/8/2013: Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp danh sách; phối hợp với Tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét chọn thẩm định hồ sơ.

- Từ 15/8 - 31/8: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến dư luận; thẩm định, giải trình ý kiến dư luận (nếu có); công tác chuẩn bị họp Hội đồng xét chọn; chuẩn bị ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh.

- Từ 01/9 - 10/9: Họp Hội đồng xét chọn.

- Từ 11/9 - 10/10: Họp Ban Tổ chức Lễ chuẩn bị Lễ tôn vinh, họp báo và triển khai công tác tuyên truyền…

- Từ 11/10 - 13/10: Tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc”.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng):

- Chủ trì soạn thảo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” năm 2013 cho các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ tham gia bình chọn.

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ và Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” năm 2013.

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng xét chọn “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” năm 2013 và quyết định khen thưởng.

- Chủ trì tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” năm 2013.

- Trong quá trình theo dõi công tác thi đua - khen thưởng, phát hiện đề cử không quá 06 doanh nghiệp, doanh nhân tham gia bình chọn.

- Dự trù, tổng hợp kinh phí liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Lựa chọn, đề cử và thông báo đến các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài (FDI) có trụ sở ngoài khu công nghiệp liên hệ trực tiếp Ban Thi đua - Khen thưởng để được hướng dẫn tham gia xét chọn. Tổng hợp và gửi danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20/6. Danh sách đề cử gồm: 10 doanh nghiệp, 10 doanh nhân.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

Lựa chọn, đề cử và thông báo đến các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài (FDI) có trụ sở trong khu công nghiệp liên hệ trực tiếp Ban Thi đua - Khen thưởng để được hướng dẫn tham gia xét chọn. Tổng hợp và gửi danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20/6. Danh sách đề cử gồm: 10 doanh nghiệp, 10 doanh nhân.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Lựa chọn, đề cử và thông báo đến các Hợp tác xã, tổ chức kinh tế tập thể liên hệ trực tiếp Ban Thi đua - Khen thưởng để được hướng dẫn tham gia xét chọn. Tổng hợp và gửi danh sách các tổ chức, cá nhân về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20/6. Danh sách đề cử gồm: 03 doanh nghiệp, 03 doanh nhân.

5. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương có liên quan:

- Thông báo, động viên, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ quan quản lý để các doanh nghiệp biết và liên hệ trực tiếp Ban Thi đua - Khen thưởng để được hướng dẫn tham gia xét chọn.

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham gia thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp, doanh nhân có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, chức năng quản lý của đơn vị, địa phương.

6. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai:

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Kế hoạch này và Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

Tích cực hưởng ứng tham gia xét chọn. Đồng thời, liên hệ đăng ký tham gia, nhận hồ sơ và đề nghị được hướng dẫn tại Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Căn cứ Kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương có liên quan triển khai Kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng theo nội dung và thời gian quy định; lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đăng ký tham gia xét chọn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, trao đổi với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để thống nhất./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4623/KH-UBND năm 2013 tổ chức xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202