Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2896/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Số hiệu: 2896/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Công văn số 17991/BTC-NSNN ngày 29/2/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục, đào tạo) trong tỉnh.

2. Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên (sau đây gọi tắt là các cơ sở đào tạo) trong tỉnh.

3. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông

- Phổ biến các tài liệu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trên báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận.

- Hàng năm, tổ chức ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo toàn tỉnh, tuyển chọn người tham gia ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại địa chỉ startup.gov.vn và trang web Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng tại địa chỉ https://soin.org.vn.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Các cơ sở đào tạo trong tỉnh bố trí cán bộ, giảng viên làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Cử cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tham gia tập huấn nâng cao năng lực hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Tùy theo tình hình thực tế, các cơ sở đào tạo xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp để đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Tùy theo tình hình thực tế, các cơ sở đào tạo bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong trường hoặc thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo.

- Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa cơ sở đào tạo với học sinh, sinh viên và doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

- Các cơ sở đào tạo chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp (bao gồm nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên...) để hỗ trợ các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trường mình.

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Giúp học sinh, sinh viên tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các dự án khởi nghiệp.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Các cơ sở đào tạo nghiên cứu xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên.

6. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch này và đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên đại bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong phạm vi Trường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Các Sở: GD&ĐT, TC.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Bích

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2896/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109