Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2472/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2472/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW NGÀY 09/3/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Thực hiện Công văn số 5065-CV/TU ngày 05/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Thông qua thực hiện kế hoạch, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể theo Kết luận số 07-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Công văn số 5065-CV/TU ngày 05/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo số 635-TB/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy, tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

- Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể hàng năm của từng ngành, địa phương nhằm đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền: Các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Công văn số 5065-CV/TU ngày 05/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy, Thông báo số 635-TB/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu mới.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể:

a) Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa các tổ chức hợp tác theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái cộng đồng nhằm gia tăng chuỗi giá trị nông sản đặc thù của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống hộ thành viên;

- Khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến;

- Khuyến khích các hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, áp dụng quy trình sản xuất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, có giá trị gia tăng cao, hướng tới xuất khẩu;

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin tư vấn, vốn đầu tư, khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường,...; nhân rộng các mô hình hợp tác quốc tế có hiệu quả.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng phương án đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công của tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

d) Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo điều kiện giúp các hợp tác xã chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả; từng bước hình thành và phát triển các Liên hiệp hợp tác xã để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, địa phương và cơ quan liên quan tham mưu kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 05 năm, hàng năm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

b) Các Sở, ngành và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (đất đai, tín dụng, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại,…)

c) UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ theo dõi, quản lý, tổng hợp, báo cáo,... góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã đi vào nề nếp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững; tiến hành giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, hoạt động hiệu quả, đổi mới thành công, nhất là các mô hình hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể:

a) Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ hợp tác xã trong việc tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm,... Chú trọng và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các hợp tác xã; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại các hợp tác xã trong tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chủ động cân đối, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, lĩnh vực.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đổi mới, củng cố và nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp hiện có và thành lập mới hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị (ngành hàng). Gắn việc củng cố, đổi mới phát triển hợp tác xã với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ có liên quan đến kinh tế tập thể để liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, ứng dụng công nghệ trong việc chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ mới cho các hợp tác xã để phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

đ) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhất là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn về thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan.

f) Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn hợp tác xã về công tác quản trị, tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012; phát huy vai trò làm chủ thực sự của các thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

g) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Ninh Thuận tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, Liên minh HTX, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận 70-KL/TW và các chủ trương của tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Liên minh Hợp tác xã trong hỗ trợ, khuyến khích và giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan; đồng thời tham gia tư vấn, hỗ trợ, giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch của ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung, vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, thuộc tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. QMT

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2472/KH-UBND ngày 14/07/2020 thực hiện Kết luận 70-KL/TW thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72