Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 224/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 10/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (khóa XVI) về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 trên cơ sở các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2018, thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn.

- Hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; Công văn số 1832/TTg-BĐMDN ngày 15/10/2015 của Chính phủ; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh.

- Tập trung xử lý dứt điểm các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thua lỗ, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

- Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

- Phấn đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

- Các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có cơ cấu sở hữu vốn hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên tiếp tục cơ cấu theo danh mục, tiêu chí nhà nước quy định.

- Củng cố, phát triển các doanh nghiệp nhà nước hiện có thuộc tỉnh quản lý hoạt động có hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

- Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI). Triển khai việc cổ phần hóa, giải thể các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp bảo đảm quyền lợi của người đang nhận khoán đất đai, mặt nước, vườn cây lâu năm và rừng theo đúng các quy định của hiện hành của Nhà nước.

- Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn; tập trung xử lý dứt điểm, thoái vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước tại các dự án đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

- Rà soát và tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhằm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp và có cơ chế chính sách phù hợp để lành mạnh hóa tình hình tài chính, xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính, nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sinh lời của doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành nhằm tham mưu kịp thời về công tác sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động người lao động tham gia chấp hành pháp luật nhà nước, chủ trương sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, thoái vốn nhà nước. Hoàn thiện tiêu chí cổ đông lớn, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản trị để cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp.

- Loại bỏ những nhà đầu tư yếu kém về năng lực tài chính, quản trị tham gia góp vốn trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Giải quyết tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, chuyển đổi nghề và xử lý lao động dôi dư. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

2. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường

- Doanh nghiệp nhà nước phải đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; thật sự hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Tách bạch nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao được triển khai theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, lựa chọn cạnh tranh, công khai; xác định rõ giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

- Xóa bỏ các chính sách can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước, tín dụng, đất đai, tài nguyên, cơ hội đầu tư, kinh doanh, tài chính, thuế...

- Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế; dẫn dắt, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

- Xây dựng và áp dụng khung quản trị doanh nghiệp với các nguyên tắc phù hợp với chuẩn mực quốc tế tại các doanh nghiệp nhà nước; đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và phẩm chất đạo đức cán bộ, thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, rủi ro, xung đột lợi ích, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực, tham nhũng. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát, kiểm soát viên phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của chủ sở hữu, hoạt động độc lập và không chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chi phối về lợi ích của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và ban điều hành của doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao dựa trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh. Tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức, công chức, sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế của doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước, công tác cán bộ, giao dịch với người có liên quan đến người quản lý.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện chức năng quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Rà soát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện tổ chức quản lý để thực hiện chức năng Nhà nước là chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động theo nguyên tắc thị trường; khẩn trương hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Khẩn trương thành lập một cơ quan chuyên trách của Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

5 Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước

- Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, phát huy dân chủ cơ sở. Quy định rõ trách nhiệm của Cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước khi để xảy ra thua lỗ tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ dựa trên nguyên tắc: Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

- Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp nhà nước. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước.

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý có trách nhiệm:

1. Sở Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban Đổi mới & Phát triển doanh nghiệp tỉnh) tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

- Về cổ phần hóa 06 doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối (gồm các Công ty TNHH MTV: Cao su Đắk Lắk; Cà phê Thắng Lợi; Cà phê - Ca cao Tháng 10; Cà phê Ea Pốk; Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk), thời gian hoàn thành cổ phần hóa đối với 06 Công ty trong năm 2018. Riêng đối với Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana do sau khi xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả, nên căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 4, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần, sẽ chuyển Công ty sang thực hiện các hình thức khác (phá sản hoặc giải thể);

- Về chuyển đổi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên đối với 9 công ty (8 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và 1 Công ty TNHH MTV nông nghiệp), bao gồm các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Chư Ma Lanh; Rừng Xanh; Ya Lốp; Ea H’mơ; Ea H'leo; Thuần Mẫn; Phước An; Buôn Ja Wầm và Công ty TNHH MTV Cà phê Cư Pul, đã hoàn thành đi vào hoạt động 06 Công ty, còn lại 03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Ea Heo, Buôn Ja Wầm, Thuần Mẫn sẽ hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi trong năm 2018;

- Về giải thể 03 Công ty TNHH MTV: Cà phê ca cao Krông Ana, D'ray H‘Ling, Cà phê Buôn Ma Thuột, sẽ hoàn thành trong năm 2018;

- Về sắp xếp, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk thành Ban Quản lý rừng, do không bố trí được biên chế UBND tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại công văn 1832/TTg-ĐMDN ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo phương án giữ nguyên mô hình duy trì, củng cố và phát triển Công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo khoản 2, Điều 8, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP;

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Chủ trì, thẩm định các phương án chuyển đổi, sắp xếp thuộc các mô hình sau: chuyển thành Công ty TNHH 2TV theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh;

- Rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ phát triển rừng quy hoạch chăn nuôi và các quy hoạch cây trồng khác cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên để quy hoạch vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến và một số mục đích sản xuất kinh doanh khác nhằm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập các dự án cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên, hiệu quả kinh tế thấp, không có khả năng phục hồi, để trồng rừng trồng cây công nghiệp và cây nông nghiệp…và dự án quản lý bảo vệ phát triển rừng tự nhiên theo đúng các tiêu chí, điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện tham mưu việc giao đất, giao rừng, cho thuê đất cho thuê rừng theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất triển khai đổi mới cơ chế quản lý bảo vệ, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên; chú trọng tính hiệu quả của quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng.

3. Sở Tài nguyên & Môi trường

- Hoàn thành việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất; thu hồi đất theo Luật Đất đai, tập trung cho các địa bàn có các Công ty thực hiện chuyển đổi;

- Thẩm định Phương án sử dụng đất của các Công ty thực hiện chuyển đổi tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham gia Hội đồng thẩm định các phương án chuyển đổi theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, xử lý các trường hợp liên quan đến đất đai trong quá trình sắp xếp, đổi mới.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, tăng cường thông tin, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

5. Sở Kế hoạch & Đầu tư

- Hướng dẫn các doanh nghiệp về chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư; xây dựng điều lệ hoạt động; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi các Công ty thực hiện sắp xếp, chuyển đổi để đi vào hoạt động;

- Tham gia Hội đồng thẩm định các phương án chuyển đổi theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự thuộc tỉnh quản lý tại các Công ty thực hiện chuyển đổi;

- Tham gia Hội đồng thẩm định các phương án chuyển đổi theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động; thẩm định phương án lao động khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham gia Hội đồng thẩm định các phương án chuyển đổi theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp các sở, ngành liên quan và các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, tổ chức rà soát, lập hồ sơ vi phạm hành chính và xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh, lấn chiếm, sử dụng đất trái pháp luật trong phần diện tích đất của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất; thống nhất bằng văn bản phần diện tích bàn giao, chuyển về địa phương quản lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã phê duyệt, để đưa diện tích sau khi thu hồi vào bố trí, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật hiện hành.

- Lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất của các Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Kịp thời xử lý nghiêm đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây cản trở trong việc xác định ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Chỉ đạo UBND cấp xã (nơi có đất) thực hiện một số nội dung sau:

+ Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn trong việc rà soát, xác định ranh giới sử dụng đất; cắm mốc ranh sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính; xác định vị trí, diện tích, loại đất bàn giao về địa phương quản lý; diện tích các Công ty giữ lại tiếp tục sản xuất kinh doanh; ký xác nhận bản đồ sử dụng đất do các Công ty MTV nông, lâm nghiệp lập;

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu chấp hành và hợp tác với các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp trong việc rà soát, xác định ranh giới sử dụng đất; cắm mốc ranh giới sử dụng đất đo đạc lập bản đồ địa chính. Xử lý kịp thời đối với trường hợp gây cản trở trong việc xác định ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND cấp huyện để xem xét, giải quyết.

9. Các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp

- Thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp quy định tại các hình thức chuyển đổi: kiểm kê tài sản, rà soát, đối chiếu công nợ; xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, công nợ thuộc thẩm quyền; đề nghị UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền của doanh nghiệp; tham gia Ban chỉ đạo cổ phần hóa (đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa); tham gia Hội đồng giải thể (đối với doanh nghiệp thực hiện giải thể).

- Đối với đất của các Công ty đang bị hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm, tranh chấp; các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng căn cứ điều 15, điều 16 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã (nơi có đất), UBND cấp huyện xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất ký hợp đồng thuê đất cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, UBND cấp huyện (nơi có đất) rà soát, thống kê công trình, nhà ở xây dựng trái phép trên diện tích đất Công ty giữ lại sản xuất, kinh doanh để xử lý dứt điểm theo quy định; quản lý chặt chẽ ranh giới sử dụng đất, mốc giới được giao không để bị lấn, bị chiếm.

- Hoàn thiện phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP và Thông tư 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hoàn thành trước ngày 30/6/2018 đồng thời lập hồ sơ đối với diện tích Công ty bàn giao về địa phương quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý.

10. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

11. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Đề nghị UBMT TQVN tỉnh chỉ đạo, vận động đơn vị, thành viên thuộc tổ chức mình tích cực tham gia triển khai thực hiện kế hoạch này và lồng ghép các nội dung của kế hoạch và các chương trình có liên quan; cùng với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân và người lao động về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh;
- Các Sở: TC, TN&MT, TT&TT; KH&ĐT, NV, LĐTB&XH,
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: NNMT, TH;
- Lưu: VT, KT (TVT- 36b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254