Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 174/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 08/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động, phát triển và đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác hỗ trợ DNNVV phải bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể chính trị xã hội; các Hiệp hội doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

- Cân đối các nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV đảm bảo hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đồng thời, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và thống nhất thực hiện giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị để hoạt động hỗ trợ đúng mục tiêu và đạt hiệu quả thiết thực.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, Kế hoạch này và các văn bản liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan, thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền, ưu tiên mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn liên quan để doanh nghiệp, hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt, tiếp cận.

2. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh; tham mưu những giải pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho DNNVV.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kết nối với Quỹ phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận, thụ hưởng chính sách cho vay từ Quỹ đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các chương trình hỗ trợ tín dụng tới doanh nghiệp hội viên, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

3. Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Thanh Hóa

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 triển khai nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hỗ trợ thuế, kế toán

- Cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai công tác hướng dẫn chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách phí, lệ phí đối với DNNVV theo quy định.

5. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định báo cáo UBND tỉnh trong Quý I/2019.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, xây dựng phương án hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp được giao quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 25/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các cụm công nghiệp - làng nghề trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 25/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn chính sách hỗ trợ DNNVV có liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ..., thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 81/2017/NQ- HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình hiện hành theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho DNNVV theo quy định.

7. Hỗ trợ mở rộng thị trường

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% DNNVV tham gia trong chuỗi theo quy định.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các DNNVV trên địa bàn tới các thị trường, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; triển khai thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nước và quốc tế.

8. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

- Các sở, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan thực hiện công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp,... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

9. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV bao gồm: các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO); đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo cho các DNNVV do nữ làm chủ; đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, căn cứ nhu cầu của DNNVV xây dựng Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất các chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

10. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật; thực hiện miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với các doanh nghiệp được chuyển đổi thành lập từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV.

- Cục thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tư vấn, hướng dẫn và thực hiện miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ; thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

11. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương và tình hình cụ thể theo từng giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan kết nối, mời gọi, khuyến khích các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

12. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ DNNVV tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thể mạnh của tỉnh trong năm 2018.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì trong Kế hoạch này, để thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương, đơn vị mình nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham gia giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, các văn bản hướng dẫn có liên quan và Kế hoạch này, tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành một số chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV/2018.

5. Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế ngân sách của tỉnh, hàng năm, trên cơ sở báo cáo đề xuất của các đơn vị, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch và chính sách hỗ trợ DNNVV sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108