Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 17/KH-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Số hiệu: 17/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 19/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu, định hướng, quy định của Chính phủ tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một cách đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp. Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tích cực tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Th­ường xuyên theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao năng lực cho các cơ quan và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tiếp tục duy trì phát sóng các chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm là các thông tin pháp lý về đầu tư, kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động...

- Cơ quan thực hiện: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu nắm bắt các cam kết quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về các Luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu; tham gia tập huấn công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp do Trung ương tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách thủ tục hành chính

a) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, bảo đảm tính thống nhất khả thi trong thực tiễn.

Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những quy định bất hợp lý và đề xuất phương án đơn giản hóa; tham mưu cho UBND tỉnh công bố công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Thường xuyên.

c) Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời chấn chỉnh những hành vi trái pháp luật, đảm bảo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian: Quý III năm 2017.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước thuận lợi, nhanh chóng.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Thực hiện cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành về kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành.

- Thời gian: Thường xuyên.

c) Triển khai các hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của tỉnh đã giao cho các đơn vị năm 2017.

2. Nguồn kinh phí từ các Chương trình, dự án, đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Tổ chức triển khai thưc hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc pham vi chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

3. Định kỳ hàng năm các Sở, ban. ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đại diện doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 17/KH-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243