Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 12/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Số hiệu: 12/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật; đáp ứng cơ bản bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành và mở rộng mạng lưới pháp luật gồm luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý có hiệu quả. Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Đổi mới phương thức thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở phải đảm bảo tính khả thi, có các phương thức hoạt động hỗ trợ pháp lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu, mục đích cơ bản, nội dung, hình thức theo quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của trung ương; rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các các Sở, Ban, ngành.

b) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành và cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2020.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

a) Nội dung thực hiện: Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại Khoản 1, Điều 6; Khoản 5, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.

b) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, Ban, ngành và các cơ quan khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2020.

3. Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng chuyên mục, hỏi đáp pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phát trên phương tiện truyền thông.

a) Nội dung thực hiện: Biên soạn sách, tài liệu để phát hành, giới thiệu văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng chuyên mục, tọa đàm hỏi đáp pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phát trên phương tiện truyền thông.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu từ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tư vấn pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Đối thoại, giải đáp các vướng mắc về pháp lý mà doanh nghiệp có yêu cầu; đề nghị, kiến nghị,...

b) Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao

c) Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2020.

5. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Trên cơ sở khảo sát về nhu cầu và thực trạng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chủ trì xác định nội dung chính để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp và các vấn đề khác mà doanh nghiệp có yêu cầu.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Xây dựng chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

a) Nội dung thực hiện: Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2020

7. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Nội dung thực hiện: Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: Chất lượng, đối tượng thụ hưởng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Việc thực hiện trình tự, thủ tục, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về kết quả thực hiện hoạt động này; Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cơ quan chủ trì: Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh về thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát riêng)

c) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020

III. KINH PHÍ

- Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch lấy từ ngân sách tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương; giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thuộc ngành, địa phương quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) để báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ theo quy định trước ngày 15/11/2020.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, tổ chức, thực hiện đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch; chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch, bảo đảm hiệu quả trong phối hợp liên ngành, điều hành triển khai các hoạt động của Kế hoạch; Báo cáo kết quả cụ thể với UBND tỉnh.

b) Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông duy trì, cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử, Trang dữ liệu pháp luật quốc gia các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Củng cố và triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành. Tổ chức duy trì, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan xây dựng, duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của tỉnh để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến doanh nghiệp.

d) Đài pháp thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành nghiên cứu xây dựng chuyên mục về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

g) Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

Phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời được hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT, CPVP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 12/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217