Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Số hiệu: 102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH SANG HOẠT ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Mục đích:

- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhanh, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GRDP. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước và Kế hoạch này.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thành lập và phát triển, trong đó khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động các loại hình doanh nghiệp.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chi tiết triển khai ngay Kế hoạch này, đảm bảo các nội dung tại Kế hoạch được phát huy và đi vào thực tiễn.

3. Đối tượng áp dụng:

- Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất từ 01 năm trở lên.

- Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU, THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Về chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố:

Các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai vận động và tuyên truyền các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp, với chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Số lượng Hộ kinh doanh
(tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)

Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp

Tổng số Doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ đến năm 2020

Số lượng

Tỷ trọng

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

Tổng DN

17.526

100%

220

360

450

1.030

1

Tp Tuy Hòa

3.547

20,24%

45

73

91

209

2

TX. Sông Cầu

2.028

11,57%

25

42

52

119

3

Sông Hinh

1.166

6,65 %

15

24

30

69

4

Sơn Hòa

763

4,35%

10

16

20

46

5

Tây Hòa

2.230

12,72%

28

44

56

128

6

Phú Hòa

1.513

8,63 %

19

31

39

89

7

Đông Hòa

2.864

16,34%

36

59

74

169

8

Tuy An

2.724

15,54%

34

56

70

160

9

Đồng Xuân

691

3,94%

9

14

18

41

2. Về giải pháp tổ chức tuyên truyền:

a) Nội dung:

- Phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp của Nhà nước và Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Từng bước thay đổi nhận thức của người dân và hộ kinh doanh về doanh nghiệp, để thành lập doanh nghiệp thay cho thành lập hộ kinh doanh khi có ý định thành lập tổ chức để sản xuất, kinh doanh.

- Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung của Kế hoạch để triển khai thực hiện.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo Kế hoạch này và các quy định của Nhà nước.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức về nội dung Kế hoạch; xác định nhiệm vụ và tổ chức thực hiện ngay.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Về tăng cường quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh:

a) Nội dung:

- Tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh dựa vào quy mô (doanh thu, số lượng lao động, địa điểm kinh doanh).

- Tăng cường rà soát tình hình sử dụng lao động của các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để chuyển đổi sang doanh nghiệp theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay khi có ý định đăng ký hoạt động kinh doanh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu và nộp thuế lớn đăng ký thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng lao động của hộ kinh doanh; yêu cầu hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay khi các cá nhân, hộ gia đình đến làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

a) Nội dung:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì triển khai các chính sách miễn, giảm thuế; tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh khi hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

5. Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động, quản lý và một số chính sách hỗ trợ chung cho doanh nghiệp:

a) Nội dung:

- Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, năng lực quản trị kinh doanh, kế toán cho chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giải đáp pháp luật và thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động cung cấp thông tin về chủ trương, chương trình, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước; hoạt động liên quan việc đăng ký bảo hộ trí tuệ; phát triển, khai thác, quản lý, bảo vệ tài sản trí tuệ thuộc các lĩnh vực.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi hơn.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho doanh nghiệp, kiến thức quản trị kinh doanh và kế toán cho doanh nghiệp; phối hợp với các ngành có liên quan biên tập tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức các buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giải đáp pháp luật và thực hiện hỗ trợ pháp lý miễn phí bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp; hỗ trợ qua điện thoại, email, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016).

- Sở Khoa học Công nghệ chủ trì, hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước; hoạt động liên quan việc đăng ký bảo hộ trí tuệ; phát triển, khai thác, quản lý, bảo vệ tài sản trí tuệ thuộc các lĩnh vực.

- Sở Công Thương chủ trì tổ chức các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.

- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi phù hợp với từng chương trình, dự án.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; các trường đại học trên địa bàn tỉnh; các ngân hàng thương mại; Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

6. Về nâng cao các chính sách hỗ trợ của tỉnh:

6.1. Tăng cường chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực nông nghiệp:

a) Nội dung:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chính sách hiện nay thuộc lĩnh vực nông nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Điều chỉnh, bổ sung các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung vào việc bổ sung các chính sách về hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ đầu ra của nông sản để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất.

- Tạo sự kết nối giữa Nông dân - Doanh nghiệp - Ngân hàng - Nhà tiêu thụ để hỗ trợ về nguồn vốn cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tạo đầu ra và nguồn cung cấp các sản phẩm cho thị trường.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.2. Tăng cường chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại:

a) Nội dung:

- Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

- Triển khai thực hiện chương trình kết nối giữa các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp để hỗ trợ vay vốn tín dụng xuất khẩu.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khi tham gia vào các chương trình kết nối doanh nghiệp quốc tế, hội chợ trong nước và quốc tế để tìm kiếm thị trường, thực hiện theo cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ do Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh ban hành.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bán lẻ trong nước bằng việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thương hiệu bán lẻ mạnh của tỉnh hiện nay để tăng sức cạnh tranh so với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước và nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm xuất khẩu để tạo kết nối với các doanh nghiệp tìm kiếm thông tin khi cần đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm có định hướng xuất khẩu. Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện:

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham mưu UBND tỉnh các chính sách và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, điều tra nghiên cứu thị trường để giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài; cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường; tăng cường xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đạt hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường xây dựng và tổ chức các hội chợ trong nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện các chương trình kết nối để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi tín dụng xuất khẩu.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách về hỗ trợ phát triển thị trường bán lẻ trong nước thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp có thương hiệu bán lẻ mạnh của để mở rộng quy mô các cửa hàng, tạo điều kiện cho các sản phẩm của tỉnh cạnh tranh với các sản phẩm trong nước và nhập khẩu.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các thông tin về các doanh nghiệp chế tạo cơ khí để kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thông tin khi có nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất mới nhằm giảm chi phí so với việc nhập khẩu; đồng thời công bố đầy đủ các thông tin về các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ chi phí hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường để đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời hỗ trợ chi phí hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.3. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất:

a) Nội dung:

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát các diện tích cho thuê còn lại tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến công khai cho các doanh nghiệp biết, tìm kiếm mặt bằng sản xuất; tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp. Khuyến khích nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng các khu dịch vụ dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

6.4. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung:

a) Nội dung:

- Xây dựng chính sách hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

- Xây dựng và triển khai chính sách khoa học công nghệ, đáp ứng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích sự liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp.

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện:

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ hiện nay; chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ công nghệ.

- Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

6.5. Giải pháp tăng cường chính sách hỗ về đào tạo nguồn nhân lực:

a) Nội dung:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về dạy nghề ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Đối với nội dung đào tạo khởi sự doanh nghiệp: Các chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp sẽ gắn với thực tế việc đánh giá, phát hiện những ý tưởng, mô hình kinh doanh hiệu quả để hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, kết nối, trợ giúp về vốn ưu đãi, vốn đầu tư, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các nhà sáng lập doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đột phá, sáng tạo, khả thi.

- Bổ sung các hình thức đào tạo mở rộng đối với các đơn vị đào tạo. Ngoài các lớp đào tạo ngắn hạn theo chương trình chuẩn và học phần mẫu, các đơn vị đào tạo tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo quốc tế; mời các chuyên gia, doanh nhân, giảng viên nước ngoài nổi tiếng, có kinh nghiệm và uy tín để trao đổi, chia sẻ kiến thức. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm khởi sự và quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng mạng lưới thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà quản lý.

- Các đơn vị đào tạo liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tổ chức các chương trình đào tạo dài hạn trình độ cử nhân, thạc sỹ về quản trị kinh doanh theo hướng tiên tiến, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện:

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về dạy nghề ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội du lịch Phú Yên và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo cho đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, kiến nghị, đề xuất để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách miễn giảm, hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Phú Yên chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Hội: DN tỉnh, Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch PY;
- CLB DN và DNh tiêu biểu tỉnh;
- Các ngân hàng thương mại;
- Các trường ĐH, CĐ;
- Báo PY, Đài PTTH PY;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169