Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 09/KH-UBND 2021 hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 09/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Trần Song Tùng
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

b) Tăng cường năng lực cho đối tượng là người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho đối tượng là các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo nội dung, hình thức và phương thức thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2024; lồng ghép, kết hợp việc thực hiện Kế hoạch này với việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan.

b) Hỗ trợ, giải quyết kịp thời, triệt để các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Duy trì và phát triển chuyên mục thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung cấp, phổ biến các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp; các chính sách, chương trình trợ giúp cho sự phát triển của doanh nghiệp; các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: khi có bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

4. Tiếp tục hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Biên soạn, cấp phát tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: năm 2021.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa và người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: năm 2021.

7. Khảo sát, đánh giá về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: năm 2021.

8. Đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: cơ quan tiếp nhận yêu cầu.

- Đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, VP7.
LQ_VP7_KHTP.2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 19/01/2021 về triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!