Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-TTg đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2016 2020

Số hiệu: 04/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 04/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2011-2015 đạt được nhiều kết quả quan trọng; doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh về số lượng, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước định hướng điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên. Cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung khá đầy đủ và đồng bộ.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm, Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối ở nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối, đặc biệt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, số lượng vốn nhà nước đã bán ra chỉ chiếm khoảng 8% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ. Một số cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành chậm so với kế hoạch đề ra; chưa có quy định nâng cao chất lượng và ràng buộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm của doanh nghiệp nhà nước cổ phn hóa; xử lý đất đai khi cổ phần hóa chưa chặt chẽ, còn bất cập. Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa có hiệu quả; chưa tách được chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước.

Để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách:

a) Bộ Tài chính:

- Trong quý I năm 2017:

+ Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế các Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011, số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013, số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Trong đó, quy định nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; việc thuê tư vấn quốc tế xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp trên thị trường quốc tế; có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với cổ đông chiến lược; nghiên cứu, xây dựng quy định về thuê đất tại các vị trí có lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

+ Trình Chính phủ ban hành các Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục bán cổ phần theo hình thức đấu giá theo lô.

- Trong quý II năm 2017:

+ Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và theo hướng mở rộng thêm các phương thức thoái vốn khác như: đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

+ Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về bán toàn bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong tháng 02 năm 2017 trình Chính phủ Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Trong quý I năm 2017, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyn thành công ty cổ phần.

- Trong quý II năm 2017:

+ Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp.

+ Xây dựng danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

c) Trong quý II năm 2017, các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với các luật mới được ban hành (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) và yêu cầu thực tiễn đề ra.

2. Về tổ chức thực hiện:

a) Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xác định sắp xếp, đổi mới, cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước; ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Trong quý I năm 2017, căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017-2020), trong đó có lộ trình xác định giá trị doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

- Có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho từng doanh nghiệp; nghiên cứu, xác định giá trị thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo lợi ích cao nhất cho Nhà nước và nộp kịp thời các khoản thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo quy định. Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.

- Thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ, cổ phần hóa, thoái vốn.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới, trong đó có người quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Chỉ đạo áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính.

- Có cơ chế gắn việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi miễn, đãi ngộ lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, đặc biệt phải kiện toàn ngay đối với bộ máy quản lý, người đại diện phn vốn nhà nước tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng được yêu cu. Tăng cường năng lực, quyền hạn, trách nhiệm của kiểm soát viên và kiểm toán nội bộ.

- Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cphần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng các Bộ quản ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tách bạch về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công ích trong doanh nghiệp nhà nước.

b) Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới, doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước tháng 2 của năm sau) và báo cáo các cơ quan chức năng về những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Báo cáo cần nêu rõ tình hình triển khai, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có. Bộ Tài chính tổng hợp chung, định kỳ hàng quý, năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Theo dõi, chỉ đạo; định kỳ hàng quý, năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan liên quan, phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Định kỳ giao ban giữa Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ở Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có nhiều doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới đkịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ,
quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi m
i và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/CT-TTg

Hanoi, February 2, 2017

 

DIRECTIVE

ON STEPPING UP THE REORGANIZATION AND RENEWAL OF STATE ENTERPRISES DURING 2016-2020[1]

Over the past years, especially during 2011-2015, the reorganization and renewal of state enterprises have achieved many important results; state enterprises have significantly decreased in number, concentrated more on key sectors and fields, basically fulfilled their role and assigned tasks, acting as the mainstay for the state economy to orient, regulate and stabilize the macro economy; the operational efficiency of state enterprises and equitized enterprises has improved. Mechanisms and policies on renewal of organization and management, reorganization and equitization of state enterprises and disinvestment of state capital have been adopted, amended, and supplemented in a fairly complete and synchronous manner.

However, generally speaking, the pace of reorganization and renewal of state enterprises remains slow. The State still holds dominant shares at enterprises in many sectors and fields in which the State does not need to hold 100% of capital or own dominant holdings; particularly, at state economic groups and corporations; the sold state capital amount accounts just for 8% of the total state capital at these enterprises; the production and business efficiency of state enterprises remains low compared to the resources they are holding. A number of mechanisms and policies on renewal of organization and management, reorganization and equitization of, and disinvestment of state capital at, state enterprises were promulgated behind schedule; there are no regulations to improve the quality of consultancy services and hold responsible consultancy institutions engaged in valuating state enterprises and determining reserve prices for these enterprises upon equitization; the handling of land-related issues arising upon equitization of state enterprises remains problematic. The exercise of rights and fulfillment of responsibilities and obligations of the state owner toward state enterprises and state-invested enterprises remain ineffective; and state agencies’ functions of acting as the state owner and performing state management have not yet been separated.

In order to step up the reorganization and renewal of state enterprises during 2016-2020, the Prime Minister directs ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, provincial-level People’s Committees, and state economic groups and corporations to concentrate on properly performing the following tasks:

1. Improving mechanisms and policies:

a/ The Ministry of Finance:

- In the first quarter of 2017:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ To submit to the Government for promulgation decrees on the financial mechanisms applicable to the Vietnam Oil and Gas Group and the Electricity of Vietnam.

+ To submit to the Government for promulgation a decision providing the conditions, order and procedures for sale of shares through whole-lot auction.

- In the second quarter of 2017:

+ To submit to the Government for promulgation a decree amending and supplementing the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP of October 13, 2015, on investment of state capital in enterprises and management and use of capital and assets at enterprises in accordance with the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business at Enterprises through adding new modes of disinvestment such as auction or whole-lot sale of state capital at listed public companies within the trading ranges at the time of sale; adding regulations on determination of reserve prices of state capital before offering for sale by the mode of order-matching transactions on the stock exchanges.

+ To study, and propose competent authorities to promulgate, regulations on sale of whole state economic groups and corporations.

b/ The Ministry of Planning and Investment:

- In February 2017, to submit to the Government a scheme on establishment of an agency acting as the representative of the state owner at state enterprises and of state capital at enterprises.

- In the first quarter of 2017, submit to competent authorities for promulgation criteria for classification of public non-business units and a list of public non-business units of ministries, sectors, localities, and state economic groups and corporations to be transformed into joint stock companies.

- In the second quarter of 2017:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ To draw up a list of state-invested enterprises subject to disinvestment during 2017-2020 for submission to the Prime Minister for consideration and approval.

c/ In the second quarter of 2017, related ministries and sectors shall submit to the Government amendments and supplements to regulations concerning the organization and operation of state enterprises in conformity with the new laws (the Enterprise Law, the Investment Law and the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business at Enterprises) and reality.

2. Organization of implementation:

a/ Ministries, sectors, localities and state economic groups and corporations:

- To thoroughly grasp and effectively implement the Party’s resolutions, conclusions of the Party Committee and Political Bureau, resolutions of the National Assembly, and instructions of the Government and the Prime Minister. To identify the reorganization, renewal and equitization of state enterprises as a key political mission in the annual and five-year socio-economic development of each administration, sector, locality and state enterprise; to promulgate and implement specific action programs and plans.

- In the first quarter of 2017, based on Decision No. 58/2016/QD-TTg of December 28, 2016, on criteria for classification of state enterprises and state-invested enterprises, to draw up a list of state enterprises to be reorganized or equitized in each year during the 2017-2020 period, clearly identifying the roadmap for valuating to-be-equitized enterprises, for submission to the Prime Minister for approval; to review, amend and supplement such list on a regular basis.

- To adopt appropriate mechanisms to attract capable strategic investors, reduce the state holdings to a level sufficient for changing business governance; to formulate business strategies for each enterprise; to study the inclusion of brand value into enterprise value upon equitization.

- To direct enterprises under their management to properly implement approved plans on reorganization, renewal and equitization of state enterprises and disinvestment of state capital so as to ensure maximum interests of the State and promptly remit proceeds to the Enterprise Reorganization and Development Support Fund under regulations. Equitized state enterprises shall register for trading and listing on the stock exchange after meeting all required conditions within one year since the date of initial public offering.

- To increase examination, inspection, supervision and audit to prevent loss of state capital and assets in the course of reorganization, equitization and disinvestment; to resolutely handle loss-suffering enterprises and inefficient or low-efficient projects according to the market mechanism; to adopt appropriate mechanisms to control the funding sources for enterprise acquisition and merger.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To direct the proper implementation of policies toward laborers and redundant laborers, including managers and executives, of enterprises undergoing reorganization or renewal.

- To direct the application of business governance principles according to international practices; to improve internal control and audit mechanisms, to comply with regulations on financial supervision, evaluation of operational efficiency and publicization of financial information.

- To adopt policies to link the recruitment, appointment, dismissal of, and incentives for, enterprise leaders and employees with enterprises’ production and business results.

- To promptly strengthen the managerial apparatuses and representatives of state capital at loss-making and inefficiently operating enterprises; to enhance training and retraining to increase qualifications for enterprise managers; to arrange qualified and capable officials to meet requirements. To increase the capacity, powers and responsibilities of internal controllers and auditors.

- To determine personal responsibility for reorganization and equitization of, and disinvestment of state capital at, enterprises. Line ministers, provincial-level People’s Committee chairpersons and chairpersons of Members’ Councils of state economic groups shall bear administrative responsibility before the Prime Minister. To strictly handle leaders of state enterprises and representatives of state capital at enterprises who fail to properly implement or ineffectively implement the reorganization and equitization of, and disinvestment of state capital at, enterprises, as well as other tasks related to the management and administration of enterprises; those who fail to comply with regulations or the purposes of reorganization and equitization of, and disinvestment of state capital at, enterprises, causing loss of state capital or assets shall pay compensation and bear full responsibility before law.

- To separate results of production and business and results of performance of political and public tasks of enterprises.

b/ The Ministries of Finance; Planning and Investment; Labor, War Invalids and Social Affairs; Home Affairs; and Justice, the State Bank of Vietnam and the Steering Committee for Enterprise Renewal and Development shall closely coordinate with other ministries, sectors, localities, and state economic groups and corporations in, directing, inspecting, urging, guiding, and removing difficulties arising in the course of implementing, the plans on reorganization and renewal of state enterprises during 2016-2020 and the scheme on reorganizations, renewal, development and improvement of efficiency of agricultural and forestry companies already approved by the Prime Minister;

c/ Chairpersons of Members’ Councils, company presidents, directors general and directors of state economic groups and corporations, state enterprises and representatives of state capital at state-invested enterprises shall formulate plans and schedules for reorganization and renewal of state enterprises according to approved plans. Quarterly and annually, to report implementation results to the Ministry of Finance and the Steering Committee for Renewal and Development of Enterprises (quarterly reports shall be submitted before the 10th of the first month of the subsequent quarter and annual reports before February of the subsequent year) and report to related agencies problems and difficulties arising in the course of implementation. Such a report must clearly state the implementation status, results, advantages, difficulties, problems and recommendations, if any. The Ministry of Finance shall sum up these reports on a quarterly and annual basis for reporting to the Prime Minister.

d/ The Steering Committee for Renewal and Development of Enterprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To organize regular meetings with ministries, sectors, localities and state economic groups and corporations managing a large number of state enterprises subject to reorganizations and renewal so as to promptly remove difficulties and problems arising in the course of implementation.-

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

[1] Công Báo Nos 127-128 (08/2/2017)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 dated February 2, 2017, on stepping up the reorganization and renewal of state enterprises during 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130