Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1780/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

I. QUAN ĐIỂM

1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp.

2. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; hướng dẫn, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; gắn xây dựng đời sống văn hóa với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015:

- 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

- 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân;

- 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

- 50% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Định hướng đến năm 2020:

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015.

- 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

- Trên 70% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

- 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa của công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đối tượng công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

c) Xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

d) Hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp tự tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

đ) Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa.

2. Định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân:

a) Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở;

b) Nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở (tỉnh, huyện, xã, thôn), phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp và nhân dân cư trú trên địa bàn;

c) Nâng cấp các nhà văn hóa, thể thao công nhân hiện có do Liên đoàn Lao động các cấp và Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý;

d) Xây dựng mô hình thí điểm nhà văn hóa, thể thao công nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) theo chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

3. Phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp:

a) Xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân;

b) Phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; xây dựng môi trường “Văn hóa doanh nghiệp”, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong công nhân;

c) Phát triển các loại hình câu lạc bộ sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của các đối tượng công nhân; tổ chức tốt các hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của công nhân.

4. Xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

a) Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển;

b) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp;

c) Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân:

a) Có lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó, vươn lên, lập thân, lập nghiệp;

b) Nếp sống lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, không mắc các tệ nạn xã hội;

c) Chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú;

d) Tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp;

đ) Có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

6. Tổ chức giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan trao ba năm một lần, nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân, bao gồm:

a) “Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc” về xây dựng đời sống văn hóa;

b) “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các địa phương (có khu công nghiệp); các Ban Quản lý các khu công nghiệp; các doanh nghiệp và công nhân ở các khu công nghiệp;

b) Đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với công nhân;

d) Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các khu công nghiệp phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân.

2. Giải pháp về chính sách

Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng đời sống văn hóa công nhân:

a) Khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động;

b) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân;

c) Khuyến khích đưa các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và nội dung thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp;

d) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, bình xét, biểu dương công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp.

3. Giải pháp về nghiệp vụ

a) Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp;

b) Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; sự phối kết hợp thường xuyên của các ngành, đoàn thể liên quan trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân;

c) Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm về tổ chức và hoạt động văn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

b) Kinh phí tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí;

c) Huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động.

2. Phân công trách nhiệm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án

- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân; xây dựng và công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân;

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, theo quy hoạch;

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hướng dẫn tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”;

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 2012;

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí phản ánh, tuyên truyền và cổ vũ xây dựng đời sống văn hóa công nhân;

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp;

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các khu công nghiệp.

đ) Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xây dựng dự toán kinh phí và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cân đối ngân sách hàng năm đầu tư, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

g) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án./.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1780/QD-TTg

Hanoi, October 12, 2011

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON BUILDING A CULTURAL LIFE FOR INDUSTRIAL PARK WORKERS THROUGH 2015, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

In furtherance of Resolution No. 20/NQ-TW of the Party Central Committee (the Xth Congress) on further building the Vietnamese working class in the period of accelerated national industrialization and modernization;

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2008/ND-CP of March 14, 2008, on industrial parks, export processing zones and economic zones;

Pursuant to the Government's Decree No. 69/2008/ND-CP of May 30, 2008, on policies to promote socialization in the fields of education, vocational training, health, culture, sports and environment;

At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism and the president of the Vietnam General Confederation of Labor,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To approve the Scheme on building a cultural life for industrial park workers through 2015, with orientations toward 2020 (promulgated together with this Decision).

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees, members of the Central Steering Committee for the movement "All people unite to build a cultured life" and related agencies shall implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

SCHEME

 ON BUILDING A CULTURAL LIFE FOR INDUSTRIAL PARK WORKERS THROUGH 2015, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2020
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 1780/QD-TTg of October 12, 2011)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Building and developing a system of cultural and sports institutions and creating conditions for industrial park workers to participate in cultural and sports activities are key and central tasks in the building of a cultural life for industrial park workers.

2. To mobilize all resources for the building of workers' cultural life through encouraging businesses to properly discharge their social responsibilities and workers to promote their active role while making use of state investment and support as well as guidance provided and favorable conditions created by sectors and mass organizations.

3. To build workers' cultural life in a manner suitable to the characteristics of each type of business and local conditions; to combine the building of workers' cultural life with the satisfaction of their legitimate needs.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

To build a cultural life for industrial park workers along with constructing cultural and sports institutions with regular, high-quality and effective operations; to develop a healthy business culture with harmonious, stable and progressive labor relations; to develop a contingent of workers who lead a healthy cultural lifestyle and work with industrial manners, high productivity, quality and effectiveness; to step by step improve workers' material, cultural and spiritual lives, contributing to the stable and sustainable development of businesses.

2. Specific targets

a/ By 2015:

- The law on cultural-life building will be disseminated to 70% of industrial park workers and employers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 50% of industrial park workers will participate in cultural and sports activities;

- 50% of businesses will meet cultural standards set by the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

b/ Orientations toward 2020:

To maintain, fortify and raise the achievements recorded during 2011-2015.

- The law on cultural-life building will be disseminated to 100% of industrial park workers and employers;

- Over 70% of industrial park workers will participate in cultural and sports activities;

- 80% of businesses will meet cultural standards set by the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

III. CONTENTS

1. Conducting law dissemination so as to raise workers' and employers' awareness about cultural-life building:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To elaborate specific plans on dissemination of the law on cultural-life building suitable to different types of industrial park businesses, workers and employers;

c/ To compile and distribute materials for dissemination of the law on cultural-life building among industrial park workers and employers;

d/ To guide and encourage businesses to disseminate the law on cultural-life building;

e/ To supervise, evaluate and review activities of dissemination of the law on culture.

2. Setting orientations for building and step by step developing a system of cultural and sports institutions for workers:

a/ To plan the development of a system of cultural and sports institutions for workers in line with master plans on development of industrial parks and urban centers, population distribution and construction of houses and grassroots cultural and sports facilities;

b/ To upgrade grassroots cultural and sports institutions (in provinces, districts, communes and villages) to serve industrial park workers and local inhabitants;

c/ To upgrade existing workers' cultural and sports houses currently managed by labor federations at all levels and industrial park management boards;

d/ To build pilot models of workers' cultural and sports houses under the policy of promoting the socialization in the fields of education, vocational training, health, culture, sports and environment in provinces and centrally run cities (those having industrial parks).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To build and develop mass cultural movements and the movement "All people do physical exercises following the exemplar of Great Uncle Ho"; to organize periodical mass cultural festivals and sports competitions for workers;

b/ To develop the movement of building cultured families of workers; to build cultured businesses; to develop business culture and build a cultural lifestyle and an industrial work style among workers;

c/ To develop hobbyists clubs suitable to workers' needs and characteristics; to well organize study activities for workers to raise their political and professional levels and job skills.

4. Building cultured businesses which will be recognized by presidents of provincial-level Labor Federations based on the following basic criteria:

a/ Stabilized production and business operations and incremental development;

b/ Building a civilized lifestyle and business culture;

c/Improving laborers' material, cultural and spiritual lives;

d/ Strictly abiding by the Party's line and the State's policies and law.

5. Building a healthy cultural lifestyle and an industrial work style for workers who will:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Lead a healthy lifestyle, proactively participate in cultural and sports activities and be free from social vices;

c/ Strictly abide by laws and internal rules and regulations of businesses and localities;

d/ Actively study so as to improve their cultural, political and professional levels and working skills;

e/ Work with an industrial style, a high sense of discipline and high productivity, quality and effectiveness.

6. Organizing the award of the national "Business Culture" prize once every three years by the Vietnam General Confederation of Labor, the Ministry of Culture, Sports and Tourism and related agencies and organizations to honor and encourage persons and collectives that record extraordinary achievements in the building of workers' cultural life. These prizes include:

a/ The prize for "Typical and excellent entrepreneur" in building a cultural life;

b/ The prize for "Typical and excellent cultured business".

IV. SOLUTIONS

1. Leadership and direction solutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To incorporate the task of building workers' cultural life in resolutions of Party Committees and plans of local administrations of all levels, sectors and mass organizations for concentrated leadership and direction;

c/ To increase examination and inspection of businesses' observance of policies and laws on labor, insurance and other social security regimes for workers;

d/ To strictly comply with the requirement that development of industrial parks must be approved along with master plans on construction of houses and other cultural and social facilities for industrial park workers. Business owners shall commit themselves to discharging their social responsibilities to care for the building of workers' cultural life.

2. Policy solutions

To adopt policies to encourage businesses to take the initiative in building workers' cultural life:

a/ Encouraging businesses to care for and assure workers' material and spiritual lives;

b/ Encouraging businesses to provide funds for workers' cultural and sports activities;

c/ Encouraging businesses to incorporate the contents and criteria of building workers' cultural life into business administration work and collective labor accords;

d/ Encouraging businesses to take the initiative in encouraging and praising workers who lead a healthy cultural lifestyle and have industrial working manners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To provide training for businesses' trade union leaders to improve their knowledge about and skills of building workers' cultural life;

b/ To renovate operational contents and methods and improve operational effectiveness of trade union organizations at all levels and increase coordination among related sectors and mass organizations in the building of workers' cultural life;

c/ To develop and widely apply typical models of organizing workers' cultural activities; to promptly praise and commend businesses mat record good achievements while strictly handling those that violate the law on cultural-life building.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Funds for implementation

a/ Based on their assigned tasks, annually, ministries, sectors and central mass organizations assigned to implement the Scheme's contents shall elaborate and send detailed cost estimates to the Ministry of Finance for summarization and submission to competent authorities for approval and incorporation into their annual budget estimates;

b/ Funds for the implementation of the Scheme in localities shall be allocated from local budgets;

c/ To mobilize social resources, the participation and contribution of organizations and individuals and other lawful funding sources for building cultural and sports institutions for workers.

2. Assignment of responsibilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Coordinate with related ministries, sectors and central mass organizations in directing the dissemination of the law on cultural-life building; organization of cultural and sports activities for workers; building and recognition of cultured businesses; award of the national "Business Culture" prize; and building of a healthy cultural lifestyle and an industrial work style among workers;

- Coordinate with provinces and centrally run cities (those having industrial parks) in building pilot models and developing the system of cultural and sports institutions for workers during 2011-2015. with orientations toward 2020 as planned:

- Direct provincial-level Labor Federations to implement the Scheme; examine, inspect and organize preliminary and final review and evaluate implementation results of the Scheme nationwide.

b/ The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Vietnam Genera Confederation of Labor in. promulgating documents to concretize the criteria order and procedures for recognition of cultured businesses; and guide the award of the national "Business Culture" prize;

- Assume the prime responsibility for. and coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor, the Ministry of Construction and the Ministry of Planning and Investment in, elaborating a master plan on developing a system of cultural and sports institutions for workers for submission to the Prime Minister in the second quarter of 2012:

- Direct provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments to coordinate with Labor Federations of the same level in guiding the implementation of the Scheme, organizing cultural and sports activities for workers and upgrading cultural and sports institutions to serve workers and local people.

c/ The Ministry of Information and Communications shall:

- Direct radio, television, news and press agencies in reporting on, and advocating the building of workers' cultural life;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

- Direct the dissemination of the law on cultural-life building and the labor law among industrial park workers and employers;

- Examine the implementation of labor and insurance policies and laws according to law; direct the establishment of harmonious, stable and progressive labor relations in industrial parks.

e/ The Ministry of Finance shall guide the estimation, management and use of funds for the implementation of the Scheme according to regulations.

f/ Provincial-level People's Committees shall:

- Allocate annual budgets for investing in and supporting the building of cultural and sports institutions for workers according to master plans and law;

- Adopt mechanisms and policies to tap resources and attract individuals, organizations and businesses to invest in the building of socialized cultural and sports establishments according to law.

f/ The Central Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Central Vietnam Women's Union shall coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor in directing and organizing the implementation of activities under the Scheme.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1780/QD-TTg of October 12, 2011, approving the scheme on building a cultural life for industrial park workers through 2015, with orientations toward 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.077

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!