Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2005/CT-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2005/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ

Thể chế hoá Nghị quyết Trung ương 3 Khóa IX và hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, ngày 20 tháng 10 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; để thực hiện tốt, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tổng công ty nhà nước triển khai ngay những công việc sau đây:

a) Quán triệt đầy đủ đến các cơ quan chuyên môn, cán bộ và công ty nhà nước nội dung Nghị định số 132/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của công ty nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của công ty nhà nước, vào công việc của Hội đồng quản trị hoặc của Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị;

c) Chỉ đạo các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên do mình là đại diện chủ sở hữu rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty, công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty nhà nước độc lập cổ phần hóa hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

đ) Tiếp tục rà soát, thực hiện cơ cấu lại công ty nhà nước trên địa bàn theo định hướng và các quy định có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuyển công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

e) Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chiến lược phát triển, khả năng mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do mình thành lập phù hợp với chiến lược phát triển vùng, ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đổi mới phương thức tổ chức quản lý; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công ty nhà nước. Xây dựng quy chế thực hiện việc tổ chức kiểm tra, giám sát công ty nhà nước theo quy định của pháp luật; hàng năm đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước, hiệu quả quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; định kỳ đánh giá tình hình tài chính của công ty nhà nước.

2. Rà soát các quy định hiện hành về tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước; về tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách đối với công ty nhà nước để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 132/2005/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan. Cụ thể như sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong tháng 01 năm 2006, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo danh mục công ty nhà nước đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước;

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

b) Bộ Tài chính:

- Trong quý I năm 2006, rà soát để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy chế thực hiện việc tổ chức kiểm tra, giám sát công ty nhà nước.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn phương pháp xây dựng quy chế trả lương; phương pháp xây dựng tiêu chuẩn viên chức quản lý doanh nghiệp, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật để các công ty nhà nước xây dựng và ban hành tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc xếp lương theo ngạch, bậc lương và trả lương;

- Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với tập đoàn kinh tế.

d) Bộ Nội vụ:

Trong quý I năm 2006, rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Văn phòng Quốc hội ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội ;
- Văn phòng Chủ tịch nước ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể ;
- Học viện Hành chính quốc gia ;
- Các tổng công ty nhà nước ;
- VPCP : BTCN , TBNC, các PCN, BNC ;
- Ban Điều hành 112, Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo ;
- Lưu : VT, ĐMDN (5b). A.43

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 39/2005/CT-TTg ngày 09/12/2005 thực hiện Nghị định 132/2005/NĐ-CP về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.812

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!