Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Văn Tuân
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Luật Hợp tác xã năm 2012 ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các hợp tác xã, tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên hợp tác xã để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Số lượng hợp tác xã chuyển đổi theo Luật ngày càng tăng, nhiều mô hình hợp tác xã mới đã hình thành, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 tại một số địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ tổ chức lại hợp tác xã theo Luật còn chậm so với yêu cầu. Một trong những nguyên nhân chính là do việc tổ chức triển khai thực hiện chưa thực sự tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã tới các ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt Kế hoạch và Hướng dẫn số 29/KH-BCĐ ngày 06/3/2015 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh về tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sau khi thực hiện chuyển đổi.

b) Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện các phóng sự, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó nêu gương những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã, kết quả thực tế sau khi thực hiện chuyển đổi, những mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

c) Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã thành viên thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển đổi hợp tác xã; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế tập thể, các nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012 thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012; tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã.

d) UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, căn cứ tình hình thực tế, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hợp tác xã, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký hợp tác xã; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho các cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn; theo dõi, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, kịp thời thông tin, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan khi có khó khăn, vướng mắc.

e) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, người dân thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Tổ chức thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014; tham mưu UBND tỉnh lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và Bộ chuyên ngành tổng hợp; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình, hàng năm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ chuyên ngành để tổng hợp.

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tham gia các chương trình hội chợ, xúc tiến thương mại, tiếp cận các thị trường trong nước và quốc tế.

c) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lĩnh vực được phân công quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.731

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209