Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2004/CT-BCN về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 09/2004/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2004/CT-BCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCTHEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHOÁ IX) CỦA ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá IX) của Đảng, Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp đã tích cực triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều kết quả:

Về cổ phần hoá, đã xác định giá trị 101 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp (đạt 100%). Trong đó, đã có 90 đơn vị được duyệt phương án cổ phần hoá (đạt 89%), hơn 70 doanh nghiệp đã tiến hành đại hội đồng cổ đông.

Đã sáp nhập 14 doanh nghiệp, chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 9 doanh nghiệp, 6 doanh nghiệp và tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Đã tiến hành giải thể cơ quan 3 Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Da Giầy Việt Nam, Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp và tách Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam thành 2 Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn. Sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp do vướng mắc về tài chính, di chuyển mặt bằng và đầu tư dở dang nên chưa hoàn thành việc xét duyệt chuyển sang công ty cổ phần, chưa đảm bảo tiến độ bán cổ phần để đại hội đồng cổ đông ..., nhiều doanh nghiệp được giữ lại 100% vốn nhà nước nhưng chưa tích cực chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX) yêu cầu phải đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nhất là đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, kể cả một số tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, đồng thời Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, sẽ có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2004.

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 9 (Khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước. Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu các Tổng công ty 91, 90 và doanh nghiệp trực thuộc Bộ:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX) và Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Công nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và các hình thức sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giành thế chủ động trong hội nhập.

2. Nghiên cứu học tập các nội dung Luật Doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện theo Luật quy định.

3. Kiểm điểm những việc đã làm được, những thiếu sót khuyết điểm như chưa khẩn trương xử lý các vướng mắc về xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, không hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm điểm việc chậm bán cổ phần và tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu... Trên cơ sở đó xây dựng lộ trình cụ thể và có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt, gồm các doanh nghiệp cổ phần hoá, chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các hình thức sắp xếp khác.

4. Các tổng công ty và doanh nghiệp cần tổ chức rà soát, điều chỉnh tiến độ sắp xếp các doanh nghiệp đã được phê duyệt báo cáo Bộ, theo hướng:

a) Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp thuộc diện năm 2005 chuyển sang năm 2004. Các doanh nghiệp thuộc kế hoạch sắp xếp năm 2004 cần tích cực hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2004, không để dồn sang quý 3, quý 4 năm 2004. Những doanh nghiệp không thực hiện cổ phần hoá được cần khẩn trương chuyển sang hình thức giao, bán, sáp nhập hoặc giải thể, phá sản.

b) Các tổng công ty và doanh nghiệp cần thực hiện mở rộng diện cổ phần hoá; đối với các đơn vị được giữ lại 100% vốn nhà nước hoặc chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần rà soát, điều chỉnh để chuyển sang thực hiện cổ phần hoá, nhất là những tổng công ty dự kiến  thực hiện cổ phần hoá toàn bộ tổng công ty sẽ không có các doanh nghiệp thành viên được giữ 100% vốn nhà nước.

c) Các doanh nghiệp vẫn cần thiết giữ 100% vốn nhà nước cần khẩn trương xây dựng phương án để chuyển sang hoạt động theo chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như lộ trình đã được phê duyệt.

5. Yêu cầu các tổng công ty nghiên cứu việc khả năng xây dựng phương án  thực hiện cổ phần hoá toàn tổng công ty để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Các tổng công ty lựa chọn đăng ký bổ sung một số doanh nghiệp lớn thực hiện cổ phần hoá năm 2004, ưu tiên hình thức giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn thông qua thị trường chứng khoán, không bán khép kín trong nội bộ doanh nghiệp và cho phép thí điểm bán cho các nhà đầu tư nước ngoài.  

7. Các tổng công ty chưa hội đủ các điều kiện về vốn, nộp  ngân sách, trình độ công nghệ theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 58/2202/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, cần nghiên cứu xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp cụ thể, kể cả tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất để phát huy hiệu quả của tổng công ty.

Các tổng công ty và doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm theo mô hình công ty mẹ-công ty con cần khẩn trương hoàn thành điều lệ, quy chế tài chính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

8. Giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ:

a) Triển khai, hướng dẫn, phổ biến tới các tổng công ty và doanh nghiệp các văn bản mới của Chính phủ và các Bộ ngành về đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 9 và Luật Doanh nghiệp nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp, đổi mới của Bộ năm 2004 và nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết.

9. Yêu cầu các tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng phương án điều chỉnh sắp xếp doanh nghiệp theo nội dung các mục 3, 4, 5, 6, 7 trên đây, báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ trước ngày 20 tháng 4 năm 2004.

Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 9, nhất là cổ phần hoá mạnh hơn nữa và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước là góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Bộ Công nghiệp yêu cầu các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Những tổng công ty và doanh nghiệp không thực hiện đúng kế hoạch sắp xếp thì Hội đồng quản trị và thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ tướng Chính phủ.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm theo dõi và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Chỉ thị này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ trưởng, các đ/c Thứ trưởng,
- Các TCT và DN trực thuộc Bộ,
- VP Bộ, Các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ,
- Đảng uỷ Khối công nghiệp Hà Nội,
- Đảng uỷ Khối CN TP Hồ Chí Minh, 
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,        
- Công báo,                                         
- Lưu VP, TCCB (3b).   

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2004/CT-BCN về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52