Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-CTUBND 2018 tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hưng Yên

Số hiệu: 08/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã đã tạo được những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ nét hơn vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với doanh nghiệp nói chung, hợp tác xã là một thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo ra các sản phẩm thế mạnh, có chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ và chế biến. Các hợp tác xã mới thành lập hoạt động theo chuỗi ngành hàng, được hỗ trợ từ giá đầu vào, chuyển giao công nghệ kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó các hộ gia đình thành viên có doanh thu tăng từ 15-20% so với trước khi tham gia vào hợp tác xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực tập thể, nòng cốt là hợp tác xã còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã còn yếu về cơ sở vật chất, thiếu đồng bộ trong mục tiêu hoạt động. Năng lực quản lý còn nhiều mặt hạn chế dẫn đến thiếu gắn bó, sự liên kết về mặt tổ chức còn yếu kém.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Để triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, phát huy tốt hơn nữa tính hiệu quả trong thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, nhân dân để mọi người tích cực tham gia, xây dựng phát triển hợp tác xã; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã.

2. Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Hợp tác xã, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém. Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển, nâng cao thu nhập cho hợp tác xã và thành viên. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 (như công nợ, tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc và chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, chế tài xử lý vi phạm Luật,..) cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển. Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hợp tác xã giải thể nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức.

3. Hỗ trợ, củng cố bộ máy hoạt động hợp tác xã, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015, Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã, đặc biệt là giám đốc hợp tác xã và tạo đội ngũ cán bộ kế cận trong thành viên hợp tác xã; bố trí lực lượng và thực hiện hỗ trợ hợp tác xã thực hiện kiểm toán để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các hợp tác xã.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cân đối, bố trí vốn để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu lồng ghép từ các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ hợp tác xã theo quy định.

b) Hướng dẫn thủ tục đăng ký chuyển đổi các hợp tác xã sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện để việc chuyển đổi thuận lợi.

c) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng ứng dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã và đăng ký trực tuyến, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế để thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký hợp tác xã.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ- CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020; Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng: Mô hình liên kết sản xuất theo Quyết định 2162/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về liên kết của tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản (rau, quả, thịt, cá) đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

c) Hướng dẫn hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp, chế độ báo cáo và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới.

b) Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, liên kết và thống nhất về cơ chế hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

c) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã về số lượng và chất lượng để báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc.

d) Xây dựng thí điểm một số mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị để tạo sức lan tỏa và làm cơ sở cho việc tuyên truyền phát triển hợp tác xã.

e) Phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... ký văn vản liên tịch trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã do hội, đoàn thể làm chủ.

g) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố thực hiện việc tư vấn hỗ trợ, thành lập mới tổ hợp tác và hợp tác xã theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh.

h) Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các HTX.

4. Cục Thuế tỉnh

a) Rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế cho các hợp tác xã để tạo điều kiện hỗ trợ hợp tác xã phát triển; đề xuất phương án xử lý nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể, chuyển đổi.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác. Quy định về đánh giá và thanh lý tài sản không chia của hợp tác xã đang hoạt động trong trường hợp tài sản hư hỏng, không còn khả năng sử dụng.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu việc thực hiện các chính sách theo thẩm quyền về cách tính tiền lương làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã nhưng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí và được cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, có cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, cạnh tranh; tham gia vào Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

9. Sở Công Thương

a) Đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia và đề án khuyến công địa phương hỗ trợ hợp tác xã đào tạo nghề cho xã viên; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm... nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và tiến đến xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

b) Tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại: Tăng cường công tác thông tin giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tiếp cận thị trường trong nước, nước ngoài tạo điều kiện cho các hợp tác xã liên doanh, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các hợp tác xã tham gia hội chợ để quảng bá giới thiệu sản phẩm.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

11. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ hợp tác xã.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trước hết là tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh) theo chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

b) Tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả;

c) Tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Căn cứ chỉ tiêu tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh để xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành viên hợp tác xã tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển của Trung ương, của tỉnh; lồng ghép, bố trí nguồn nhân lực địa phương hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hợp tác xã để kịp

thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc của địa phương mình với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã tại địa phương phát triển.

c) Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo dõi, đôn đốc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 16/07/2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


723
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84