Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 06/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg ngày 26/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp dân doanh và Chương trình hành động về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện có kết quả các mục tiêu và các giải pháp, chính sách trong Kế hoạch số 336/KH-UB ngày 31/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Tiền Giang, cụ thể là:

a) Về mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược là phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm: nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, tạo nhiều việc làm, góp phần cải thiện đời sống của đại bộ phận người lao động.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng hàng năm từ 10% - 12%. Đến năm 2010 toàn tỉnh có từ 3.400 - 3.600 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động có hiệu quả (bình quân 500 dân có 1 doanh nghiệp nhỏ và vừa).

- Tỷ trọng GDP bình quân hàng năm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 70% GDP toàn tỉnh vào năm 2010; đóng góp trên 40% tổng thu từ ngân sách địa phương, trên 75% giá trị tổng sản lượng công nghiệp và trên 80% tổng mức hàng hóa luân chuyển trên địa bàn.

- Nâng tỷ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 50% vào năm 2010.

- Phấn đấu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nông thôn chiếm tỷ lệ 40% tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

b) Các giải pháp, chính sách :

- Giải pháp:

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Các ngành, các cấp quán triệt sâu sắc cho cán bộ và nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các Nghị định của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào giảng dạy trong các trường đào tạo cán bộ của tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng,... làm cho mọi người, trước hết là trong nội bộ hiểu rõ, hiểu đúng về doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Tiến hành tổng kết, phổ biến kinh nghiệm các mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa tiên tiến trong tỉnh, biểu dương các cá nhân và doanh nghiệp làm ăn giỏi, từ đó nhân rộng thành phong trào xây dựng các doanh nghiệp nhỏ và vừa điển hình tiên tiến.

+ Vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Chính quyền các cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn bằng những biện pháp phù hợp, hiệu quả, không can thiệp vào việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy quyền tự chủ trong mọi hoạt động. Chấn chỉnh lại việc phân công phân cấp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng thuận lợi hơn, tốt hơn và không gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Thực hiện tốt việc quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ khi thành lập, trong quá trình hoạt động, đến khi chấm dứt hoạt động kinh doanh để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển đúng hướng, đúng pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn và uốn nắn những sai lệch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định.

Thực hiện tốt việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính trong việc tổ chức lại, giải thể và phá sản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hình thành và phát triển.

- Chính sách:

+ Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là mục tiêu chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tạo môi trường thuận lợi về chính sách, pháp lý để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phát triển, đồng thời khuyến khích hợp tác, liên doanh với nhau. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa bình đẳng với doanh nghiệp khác, được Nhà nước tôn trọng và phát huy quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước tạo điều kiện để phát triển ở cả thành thị và nông thôn; được khuyến khích đầu tư phát triển với quy mô và trình độ thích hợp, khuyến khích phát triển rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm. Thực hiện tốt các luật có liên quan đến thành lập, hoạt động của doanh nghiệp như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành... gắn với các quy định mang tính hỗ trợ của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển;

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hình thành và phát triển: trước hết hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính trong việc tổ chức lại đơn vị; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, xóa bỏ hoặc đề nghị cấp trên cho xỏa bỏ ngay các rào cản trong thủ tục hành chính làm hạn chế việc kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Các ngành, các cấp phải thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện việc cấp giấy phép hành nghề, Giấy chứng nhận kinh doanh cho các doanh nghiệp theo đúng quy trình và thủ tục. Thực hiện tốt cơ chế "một cửa" theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh, thuế, khắc dấu; tiếp tục rà soát, cập nhật Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục củng cố, nâng chất bộ phận Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để phục vụ tốt hơn cho việc tạo lập doanh nghiệp.

+ Về mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Từ nay đến 2010, xây dựng kết cấu hạ tầng trong, ngoài hàng rào các Khu công nghiệp Tân Hương, Khu công nghiệp Long Giang, Vùng công nghiệp Đông Nam huyện Tân Phước và Vùng công nghiệp huyện Gò Công Đông và các Cụm công nghiệp: Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho), Long Hưng (TX Gò Công), Tân Thuận Bình (Chợ Gạo), Tam Hiệp và Song Thuận (huyện Châu Thành) và Cụm công nghiệp An Thạnh 2 (huyện Cái Bè), xem xét phát triển thêm 1-2 cụm công nghiệp; lập và công bố các quy hoạch sử dụng đất để các nhà đầu tư ổn định nơi sản xuất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công và phát triển làng nghề và Kế hoạch số 2386/KH-UBND ngày 16/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện công tác khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2006 - 2010).

+ Về tài chính - tín dụng:

Xây dựng Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích phát triển các loại hình ngân hàng, ngân hàng thương mại cổ phần chuyên phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó bao gồm cả việc phát triển nghiệp vụ cho thuê tài chính và áp dụng biện pháp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản thế chấp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án khả thi, có hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư và kinh doanh;

Tiếp tục cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển để đổi mới thiết bị, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại cổ phần mở chi nhánh hoạt động tại Tiền Giang để tăng cường nguồn vay phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hình thành Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa vào hoạt động.

+ Về đào tạo nguồn nhân lực:

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nghiên cứu triển khai các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành nghề, sản phẩm mới, hướng dẫn các doanh nghiệp lập các dự án đầu tư, dự án vay vốn;

Quan hệ và tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, tranh thủ gửi cán bộ dự các lớp đào tạo, tập huấn do các tổ chức quốc tế hợp tác với Việt Nam tổ chức như Trung tâm BPSC, Trung tâm CRP (hợp tác với Đức), tổ chức JICA (Nhật Bản), Liên đoàn HTX Đức (DGRV),…

+ Về xúc tiến đầu tư và thương mại:

Đẩy mạnh hơn nữa chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, kết nối với thị trường các tỉnh bạn. Phát huy tác dụng của các Quỹ hiện có của tỉnh như: Quỹ xúc tiến thương mại, Quỹ khuyến công của tỉnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường, liên doanh liên kết.

+ Về khoa học - công nghệ:

Tăng cường kinh phí sự nghiệp khoa học để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ;

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các hoạt động nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới công nghệ được vay vốn trung hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi. Trong trường hợp vay vốn đầu tư trung hạn và dài hạn tại ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

Các cơ quan quản lý ngành, Sở Khoa học Công nghệ và các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến công, Khuyến ngư... tư vấn, hỗ trợ, làm “cầu nối” chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật… cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, các đề tài khoa học…

+ Hình thành, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội như Hội Công thương, Hiệp hội xay xát, Hiệp hội sản xuất bàng buông, Hội Nghề cá, Câu lạc bộ doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích và hỗ trợ tạo điều kiện cho thành viên của các hiệp hội phát triển.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho tập hợp, rà soát và đánh giá tác động các văn bản quy phạm pháp luật đối với chi phí và mức độ thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh và địa phương; theo thẩm quyền, chủ động bãi bỏ ngay hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tư tưởng đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Luật Doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Các sở, ngành quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, theo chức năng, công bố các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để được tham gia đấu thầu công khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích. Công khai hóa quá trình chọn lọc nội dung và đấu thầu thực hiện.

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho việc thành lập doanh nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp.

5. Công bố công khai và kiên quyết thực hiện nghiêm túc quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề, quy hoạch các khu và cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề và quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với các dự án đầu tư, bảo đảm sự đồng bộ về ngành, nghề giữa sản xuất và dịch vụ, phát triển kinh tế đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường. Khuyến khích việc quy hoạch dồn điền, đổi thửa nhằm mục tiêu hình thành các vùng chuyên canh lớn gắn với công nghiệp chế biến.

6. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng và cho đất nước" theo Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 08/9/2004 của Chính phủ. Mở rộng việc đối thoại giữa cơ quan chức năng với các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp thu thêm những giải pháp mới, sáng tạo của doanh nghiệp để bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách; đồng thời qua đối thoại mà giải quyết kịp thời và dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thi hành luật pháp và chính sách.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với:

+ Các doanh nghiệp đã hưởng ứng và nhiệt tình thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đem vốn liếng và tài năng, trí tuệ đầu tư phát triển doanh nghiệp, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước;

+ Các nghệ nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, có sáng tạo trong thiết kế mẫu mã và truyền dạy nghề; các cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với:

+ Những doanh nghiệp kinh doanh không đúng pháp luật, trốn thuế, lậu thuế, gian lận thương mại ...;

+ Những cán bộ nhà nước gây khó khăn cho việc thành lập và phát triển doanh nghiệp, những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật tiếp tay cho các doanh nghiệp làm ăn phi pháp.

Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37