Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2000/CT-UB-CNN về củng cố các doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2000 do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/2000/CT-UB-CNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 03/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2000/CT-UB-CNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2000

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 986/TB-TU ngày 16/3/2000 về củng cố các doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2000;

ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 90 thực hiện các công việc sau :

1. Lập danh sách lựa chọn, phân loại các doanh nghiệp nhà nước được ủy quyền quản lý hoặc DNNN thành viên các tổng công ty (DNNN) :

- Doanh nghiệp nhà nước cần giữ lại 100% vốn nhà nước;

- Doanh nghiệp nhà nước đưa vào diện cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê năm 2000;

- Doanh nghiệp nhà nước cần giải thể, phá sản.

Điều kiện để lựa chọn :

a) Doanh nghiệp giữ lại 100% vốn nhà nước, phải có qui mô vốn nhà nước từ 10 tỷ đồng trở lên, tình hình tài chánh lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

b) Doanh nghiệp nhà nước có vốn trên 10 tỷ đồng tình hình tài chánh khó khăn, hoạt động chưa có hiệu quả, nhưng có hướng phát triển đưa vào diện cổ phần hóa năm 2000.

c) Doanh nghiệp nhà nước có vốn dưới 10 tỷ đồng, ưu tiên chọn cổ phần hóa năm 2000. Nếu muốn giữ lại 100% vốn nhà nước phải là DNNN có tình hình tài chánh lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, và phải sáp nhập vào DNNN khác cùng ngành nghề để có số vốn theo yêu cầu.

d) Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, nợ khó đòi không đòi được, nợ phải trả không trả được, mất 3/4 vốn trở lên chọn để giao, bán, khoán, cho thuê, hoặc cho giải thể, phá sản.

Danh sách lựa chọn và phương án phân loại doanh nghiệp nhà nước gởi về ủy ban nhân dân thành phố và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (175 Hai Bà Trưng, quận 3) trước ngày 25/4/2000, để tổng hợp và trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

2. Trên cơ sở kết quả lựa chọn phân loại doanh nghiệp nhà nước tại mục 1 Chỉ thị này :

- Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin thành phố, Sở Y tế thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 90 xây dựng đề án sáp nhập các DNNN có vốn dưới 10 tỷ đồng vào doanh nghiệp nhà nước được giữa lại 100% vốn nhà nước.

- ủy ban nhân dân quận huyện có doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh chưa đưa vào diện chuyển đổi sở hữu năm 2000, xây dựng đề án chuyển về Tổng Công ty 90 cùng ngành nghề.

Một số quận huyện còn 2 DNNN hoạt động công ích lập đề án sáp nhập vào nhau, để mỗi quận huyện còn một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trên địa bàn trong lĩnh vực công trình giao thông đô thị và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Các Sở, Ngành còn lại có doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh chưa đưa vào diện chuyển đổi sở hữu, lập đề án chuyển về Tổng Công ty cùng ngành nghề.

- Sở Giao thông công chánh xây dựng đề án quản lý thống nhất các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trên địa bàn thành phố. Sở chỉ quản lý các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh chưa đưa vào diện chuyển đổi cơ cấu sở hữu năm 2000 lập đề án chuyển về Tổng Công ty cùng ngành nghề.

Tất cả các đề án sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản... gởi về Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố cuối quý II/2000 để trình ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao cho Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (175 Hai Bà Trưng quận 3) tiếp nhận đề án của các Sở, Ngành, Quận Huyện, Tổng Công ty 90 để thẩm định trước khi trình ủy ban nhân dân thành phố.

4. Đối với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2000.

- Giao cho Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố phối hợp với Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố lập danh sách doanh nghiệp nhà nước đưa vào diện cổ phần hóa đủ số lượng theo tinh thần Thông báo số 986/TB-TU ngày 16/3/2000 của Ban Thường vụ Thành ủy trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định chọn DNNN cổ phần hóa năm 2000 chậm nhất 30/4/2000.

- Giao Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố có kế hoạch thẩm tra giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhà nước diện cổ phần hóa năm 2000 đến tháng 8/2000 xong doanh nghiệp cuối cùng.

- Giao thủ trưởng các sở, ngành, quận huyện, Tổng Công ty 90 đôn đốc Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong diện có quyết định của ủy ban nhân dân thành phố chọn doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2000, khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh đề án trong thời gian 120 ngày trình Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố thẩm tra và trình Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố thông qua.

- Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố có trách nhiệm hướng dẫn xử lý các vấn đề vướng mắc trong qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo tiến độ của từng doanh nghiệp cho ủy ban nhân dân thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Ban ĐM QLDNTW
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP - TTUBND.TP
- VP Thành ủy và các Ban Đảng
- UBMTTQ và các đoàn thể TP
- TT BĐMQLDN/TP
- Các Sở Ban Ngành TP
- UBND các quận, huyện
- Các Tổng công ty 90/TP
- VPUB : CPVP
- Các tổ CNN,TM, VX, TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Trần Ngọc Côn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2000/CT-UB-CNN về củng cố các doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2000 do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25