Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No.51/2000/QD-TTg of May 03, 2000 assigning the quotas for Requitization and diversification of the forms of ownership of state enterprises (1 Stage) in 2000

Số hiệu: 51/2000/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU CỔ PHẦN HÓA VÀ ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2000 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Số lượng các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 và đa dạng hoá sở hữu theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ trong năm 2000 (đợt 1) như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty 91 căn cứ vào chỉ tiêu số lượng giao tại Điều 1 và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 triển khai cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, KH và ĐT, LĐ-TB & XH,
- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

CỔ PHẦN HOÁ VÀ ĐA DẠNG HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số : 51/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Địa phương, cơ quan

Tổng công ty 91

Tồn của năm 1999

(DN)

Số lượng đợt 1

năm 2000

(DN)

Tổng số (DN)

I

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

Thành phố Hà Nội

 

50

50

2

Thành phố Hồ Chí Minh

6

50

56

3

Bắc Giang

 

9

9

4

Bắc Ninh

3

2

5

5

Bến Tre

 

5

5

6

Bình Định

 

7

7

7

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

4

8

8

Cần Thơ

4

10

14

9

Đà Nẵng

7

2

9

10

Hà Nam

 

6

6

11

Lào Cai

1

1

2

12

Nam Định

 

54

54

13

Ninh Thuận

 

3

3

14

Phú Thọ

 

11

11

15

Tây Ninh

3

2

5

16

Thanh Hoá

 

18

18

17

Tiền Giang

2

4

6

 

Tổng số

30

238

268

II

CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

1

Bộ Thuỷ sản

 

8

8

2

Bộ Giao thông vận tải

 

25

25

3

Bộ Thương mại

12

7

19

4

Bộ Y tế

 

7

7

5

Bộ Công nghiệp

 

10

10

6

Tổng cục Du lịch

2

3

5

 

Tổng số

14

60

74

III

CÁC TỔNG CÔNG TY 91

1

TCT Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3

6

9

2

TCT Cà phê Việt Nam

 

2

2

3

TCT Xi măng Việt Nam

2

2

4

4

TCT Dệt may Việt Nam

4

6

10

5

TCT Thép Việt Nam

1

3

4

6

TCT Than Việt Nam

3

1

4

7

TCT Hàng hải Việt Nam

3

4

7

8

TCT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

 

6

6

9

TCT Giấy Việt Nam

1

1

2

 

Tổng số

17

31

48

 

Tổng cộng đợt 1 năm 2000

61

329

390

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 51/2000/QD-TTg

Hanoi, May 03, 2000

 

DECISION

ASSIGNING THE QUOTAS FOR EQUITIZATION AND DIVERSIFICATION OF THE FORMS OF OWNERSHIP OF STATE ENTERPRISES (STAGE 1) IN 2000

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the overall plan on reorganization of the State enterprises according to the Prime Ministers Directive No. 20/1998/CT-TTg of April 21, 1998;
At the proposals of the Central Committee for Enterprises Management Renewal and the concerned agencies, localities and units,

DECIDES:

Article 1.- The number of the State enterprise shall be equitized according to the Government’s Decree No. 44/1998/ND-CP of June 29, 1998 and have their ownership diversified according to the Government’s Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 in 2000 (stage 1) as specified in the Appendix enclosed werewith.

Article 2.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, and Corporations 91 shall base on the quotas assigned in Article 1 and the competence specified in Decree No. 44/1998/ND-CP of June 29, 1998, Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 to concretize the implementation.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities, the management board of corporation 91 listed in Article 1 shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.51/2000/QD-TTg of May 03, 2000 assigning the quotas for Requitization and diversification of the forms of ownership of state enterprises (1 Stage) in 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241