Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn quy định Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật

Số hiệu: 17/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 14/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/TT-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 28/2007/NĐ-CP , Nghị định số 131/2008/NĐ-CP như sau:

Chương 1.

LUẬT SƯ

Điều 1. Công nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được công nhận trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài;

2. Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp muốn được công nhận ở Việt Nam thì gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị công nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài;

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài;

c) Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài;

d) Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

đ) Các giấy tờ khác có liên quan.

Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d, đ của khoản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và được dịch ra bằng tiếng Việt; bản dịch tiếng Việt phải được chứng thực.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

Điều 2. Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 của Luật Luật sư hoặc được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 16 của Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

1. Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

2. Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật hoặc Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính chuyên ngành luật.

4. Giấy xác nhận về thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật của cơ quan nơi người đó công tác.

5. Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Điều 3. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư nếu luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư.

2. Trong trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định kỷ luật, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật luật sư gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư phải chấm dứt hoạt động hành nghề luật sư kể từ ngày có Quyết định kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

3. Khi phát hiện luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên hoặc các cơ quan, tổ chức khác có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư đó.

4. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, Đoàn luật sư nơi người đó đã là thành viên, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương, Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà người đó đã là thành viên và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên có trách nhiệm thu lại và tiêu hủy Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của người đó.

5. Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư bị tiêu hủy dưới hình thức cắt góc bên trái của Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư. Việc tiêu hủy Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư phải được lập thành Biên bản có chữ ký của Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư và đại diện Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn luật sư. Biên bản tiêu hủy được lập thành hai bản, một bản được lưu trữ tại Đoàn luật sư nơi người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đã là thành viên, một bản được lưu trữ tại Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn luật sư.

Chứng chỉ hành nghề luật sư bị tiêu hủy được bàn giao cho Sở Tư pháp và lưu trữ tại Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó nêu rõ lý do, số Chứng chỉ hành nghề luật sư;

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 của Luật Luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Luật sư.

Chương 2.

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Điều 5. Thực hiện dịch vụ pháp lý của luật sư

1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức.

2. Đối với vụ, việc có mức thù lao từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản. Hợp đồng dịch vụ pháp lý bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư. Khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và các quy định khác của pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng), tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo mẫu quy định tại khoản 22 Điều 36 của Thông tư này và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và các quy định khác của pháp luật về tài chính, kế toán.

Điều 6. Cách thức đánh số Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được đánh số như sau:

Hai chữ số đầu là mã tỉnh (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này); hai chữ số tiếp theo là mã của hình thức hành nghề luật sư (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này); bốn chữ số tiếp theo là số thứ tự đăng ký dùng chung cho các loại hình tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Đối với trường hợp chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư, thì số thứ tự đã đăng ký của tổ chức hành nghề luật sư được giữ lại khi cấp Giấy đăng ký hoạt động mới.

Điều 7. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của công ty luật.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thay đổi, phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật Luật sư.

2. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là luật sư chủ sở hữu của văn phòng luật sư, công ty luật.

Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và người đại diện theo pháp luật mới đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư, công ty luật;

d) Danh mục các hợp đồng chưa hoàn thành và văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và khách hàng chuyển việc thực hiện các hợp đồng đó cho người đại diện theo pháp luật mới của văn phòng luật sư, công ty luật.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật Luật sư.

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, trong đó ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 8. Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư

1. Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư được gửi đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn;

b) Bản cam kết của người đứng đầu công ty luật trách nhiệm hữu hạn về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư;

c) Văn bản thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi;

d) Dự thảo Điều lệ công ty luật trách nhiệm hữu hạn;

đ) Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư;

e) Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật; bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của các luật sư thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

g) Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

2. Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Luật sư.

Điều 9. Trưởng chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

1. Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật có thể đồng thời là Trưởng chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật. Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật chỉ được làm Trưởng chi nhánh của một chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật đó.

2. Văn phòng luật sư, công ty luật cử luật sư là thành viên hoặc luật sư làm việc theo hợp đồng làm Trưởng chi nhánh, trừ trường hợp luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam.

Điều 10. Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

1. Tổ chức hành nghề luật sư muốn thành lập văn phòng giao dịch gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản thông báo về việc thành lập văn phòng giao dịch;

b) Quyết định thành lập văn phòng giao dịch, trong đó ghi rõ người được tổ chức hành nghề luật sư phân công thường trực tại văn phòng giao dịch để tiếp nhận yêu cầu về vụ, việc của khách hàng, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của người đó;

c) Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

d) Bản sao giấy tờ chứng minh trụ sở của văn phòng giao dịch.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi địa chỉ của văn phòng giao dịch vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Điều 11. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

1. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Luật sư;

b) Tổ chức hành nghề luật sư tạm ngừng hoạt động quá một năm so với thời hạn được ghi trong báo cáo về việc tạm ngừng hoạt động của tổ chức đó mà không có báo cáo về việc gia hạn tạm ngừng hoạt động.

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Luật sư.

2. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Luật sư.

3. Khi thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và gửi cho Đoàn luật sư, cơ quan thuế nơi đăng ký hoạt động.

Chương 3.

TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ

Điều 12. Đại hội luật sư của Đoàn luật sư và Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc của Liên đoàn luật sư Việt Nam

1. Đại hội luật sư của Đoàn luật sư là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn luật sư. Căn cứ vào số lượng thành viên của Đoàn luật sư, Điều lệ của Liên đoàn luật sư, Đoàn luật sư có thể tổ chức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu luật sư (sau đây gọi chung là Đại hội luật sư của Đoàn luật sư).

Số lượng và thể thức lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư do Điều lệ Đoàn luật sư quy định.

Việc lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư của Đoàn luật sư phải đảm bảo bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội phải căn cứ vào số lượng đại biểu dự kiến triệu tập, đảm bảo có đại diện của các tổ chức hành nghề luật sư, cơ cấu về giới, lứa tuổi, dân tộc và cơ cấu quận, huyện, thị xã nơi cư trú của luật sư.

Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn việc lựa chọn, phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư của Đoàn luật sư.

2. Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc do Hội đồng luật sư toàn quốc triệu tập. Hội đồng luật sư toàn quốc hướng dẫn cụ thể về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc.

Việc lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc phải đảm bảo bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch và từ các Đoàn luật sư. Việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội luật sư toàn quốc căn cứ vào số lượng đại biểu dự kiến triệu tập, đảm bảo có đại diện của các Đoàn luật sư, cơ cấu về giới, lứa tuổi, dân tộc và cơ cấu vùng, miền.

3. Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư của Đoàn luật sư hoặc Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc phải là luật sư và đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư;

c) Có uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng đóng góp vào các quyết định của Đại hội; có khả năng truyền đạt kết quả Đại hội đến các luật sư khác.

4. Việc tổ chức Đại hội luật sư của Đoàn luật sư và Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc được tiến hành theo quy định tại Điều 11 và Điều 21 của Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Điều 13. Đề án tổ chức Đại hội luật sư của Đoàn luật sư, Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc

Đề án tổ chức Đại hội luật sư của Đoàn luật sư và Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc (sau đây gọi chung là Đề án tổ chức Đại hội) có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích, lý do tổ chức Đại hội.

2. Quá trình chuẩn bị Đại hội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự; trong trường hợp tổ chức Đại hội đại biểu thì cần quy định rõ số lượng và thể thức lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội.

4. Các nội dung chính của Đại hội và phương thức làm việc.

5. Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử và nội quy Đại hội.

6. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban giám sát Đại hội và Ban kiểm phiếu.

7. Vấn đề đảm bảo an ninh Đại hội.

Điều 14. Phương án về cơ cấu tổ chức và dự kiến nhân sự

1. Phương án về cơ cấu tổ chức và dự kiến nhân sự có các nội dung sau đây:

a) Cơ cấu tổ chức, số lượng nhân sự dự kiến bầu;

b) Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh lãnh đạo;

c) Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.

2. Nhân sự dự kiến bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc của Liên đoàn luật sư Việt Nam bảo đảm các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp của luật sư;

c) Có uy tín, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm;

d) Có khả năng, điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để tham gia hoạt động thường xuyên của Đoàn luật sư hoặc Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Điều 15. Biên bản thông qua Điều lệ

1. Biên bản thông qua Điều lệ có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức; số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội;

b) Các ý kiến phát biểu tại Đại hội;

c) Kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ.

2. Biên bản thông qua Điều lệ do Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội ký; trong trường hợp Biên bản có nhiều trang thì Thư ký ký vào từng trang của Biên bản.

Điều 16. Biên bản bầu cử

1. Biên bản bầu cử có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức; số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội;

b) Số lượng các chức danh lãnh đạo dự kiến bầu;

c) Danh sách các ứng cử viên;

d) Kết quả kiểm phiếu;

đ) Danh sách trúng cử.

2. Biên bản bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban giám sát ký; trong trường hợp Biên bản có nhiều trang thì Trưởng Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban giám sát ký vào từng trang của Biên bản.

Điều 17. Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết Đại hội có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội;

b) Nội dung Đại hội;

c) Kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội do Chủ tịch Đoàn ký; trong trường hợp Nghị quyết có nhiều trang thì Chủ tịch Đoàn ký vào từng trang của Nghị quyết.

Điều 18. Giải thể Đoàn luật sư

Khi phát hiện một trong các trường hợp giải thể Đoàn luật sư quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thì Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể Đoàn luật sư kèm theo các giấy tờ chứng minh việc Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp bị giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 131/2008/NĐ-CP.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho ý kiến về việc giải thể Đoàn luật sư. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có văn bản cho ý kiến về việc giải thể Đoàn luật sư.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản nhất trí về việc giải thể Đoàn luật sư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể Đoàn luật sư.

Chương 4.

HÀNH NGHỀ CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI, LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 19. Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam

1. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh cũ.

Hồ sơ xin chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, trong đó nêu rõ cam kết của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc kế thừa tất cả quyền, nghĩa vụ của các chi nhánh bị chuyển đổi;

b) Văn bản thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi;

c) Dự thảo Điều lệ của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài;

d) Bản sao Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của các chi nhánh bị chuyển đổi;

đ) Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài;

e) Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp ra quyết định cấp Giấy phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký hoạt động, đăng báo, thông báo về việc thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Luật Luật sư Điều 18 của Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Điều 20. Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1. Trong trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy phép;

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 78 của Luật Luật sư.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp lại Giấy phép thành lập cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Điều 21. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1. Trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài đến Sở Tư pháp nơi có trụ sở của chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy đăng ký hoạt động;

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 79 của Luật Luật sư.

2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Điều 22. Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

1. Trong trường hợp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy phép. Giấy đề nghị phải có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó đang hành nghề;

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 82 của Luật Luật sư.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài.

Điều 23. Gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

1. Luật sư nước ngoài muốn gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam thì chậm nhất ba mươi ngày trước khi hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép, gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoặc tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam về việc tiếp tục tuyển dụng luật sư đó;

b) Bản chính Giấy phép hành nghề tại Việt Nam.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp quyết định gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài.

Chương 5.

KIỂM TRA, THANH TRA VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư

1. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư theo thẩm quyền.

2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương.

Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương. Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư cần xác định rõ danh sách đối tượng kiểm tra, thời gian và nội dung kiểm tra; nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; trình tự, thủ tục kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư được thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra.

Sở Tư pháp có thể thực hiện kiểm tra đột xuất theo ủy quyền của Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tổ chức, hoạt động luật sư.

Trong thời gian mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Tư pháp gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả kiểm tra.

Điều 25. Nguyên tắc kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư

Việc kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Công khai, khách quan, minh bạch và đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất.

2. Bảo đảm tính bảo mật trong hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 26. Nội dung kiểm tra

1. Đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và Điều lệ Đoàn luật sư;

b) Việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan;

c) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê;

d) Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

đ) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế và các quy định khác của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

2. Đối với tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; việc xin cấp Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; xin cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của luật sư nước ngoài;

b) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động;

c) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê;

d) Việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;

đ) Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

e) Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

3. Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung ghi trong Giấy đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Việc thực hiện các quy định của Luật Luật sư và quy định của pháp luật có liên quan về việc cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam;

b) Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, việc lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

c) Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng đoàn và các thành viên. Trưởng Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Các thành viên Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư.

2. Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra;

b) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

c) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

d) Lập biên bản kiểm tra; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

đ) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức, hoạt động luật sư;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi hành chính, quyết định hành chính liên quan đến các thành viên của Đoàn kiểm tra.

3. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra và có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng kiểm tra.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật;

b) Nhận biên bản kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra;

c) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra;

d) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra; từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước hoặc bí mật của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

đ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng kiểm tra có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành Quyết định kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo và sổ sách theo quy định tại Điều 31, 32, 33 và 36 của Thông tư này; các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

d) Ký biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra;

đ) Chấp hành quyết định của Đoàn kiểm tra;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Trình tự, thủ tục kiểm tra

1. Công bố quyết định kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư.

2. Đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ, tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật.

3. Lập biên bản kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư sau khi kết thúc kiểm tra.

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 30. Thanh tra tổ chức, hoạt động luật sư

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Chương 6.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ VÀ CÁC MẪU GIẤY TỜ KÈM THEO

Điều 31. Báo cáo định kỳ

1. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư gửi Bộ Tư pháp; Đoàn luật sư có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư gửi Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn luật sư.

Báo cáo 6 tháng của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được gửi trước ngày 10/4 hàng năm và báo cáo năm được gửi trước ngày 10/10 hàng năm.

2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động của mình gửi Đoàn luật sư và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư hoặc nơi có địa điểm giao dịch của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư gửi Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Báo cáo 6 tháng của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được gửi trước ngày 05/4 hàng năm và báo cáo năm được gửi trước ngày 05/10 hàng năm.

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương.

Báo cáo 6 tháng của Sở Tư pháp được gửi trước ngày 15/4 hàng năm và báo cáo năm được gửi trước ngày 15/10 hàng năm.

4. Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 31/3 của năm sau; báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.

Điều 32. Nội dung báo cáo

1. Báo cáo của Sở Tư pháp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương;

b) Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trong đó cần quan tâm đánh giá việc phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; xây dựng tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư; hành nghề của luật sư tại địa phương; thực hiện vai trò tự quản của các Đoàn luật sư; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.

c) Đề xuất, kiến nghị.

2. Báo cáo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động luật sư của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư;

b) Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trong đó cần quan tâm đánh giá về việc phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức, hoạt động của các Đoàn luật sư; xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới trong Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam; thực hiện vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; hoạt động hợp tác quốc tế của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; việc thực hiện nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

c) Đề xuất, kiến nghị.

3. Báo cáo của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

b) Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân;

c) Đề xuất, kiến nghị.

Điều 33. Báo cáo đột xuất

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

3. Đoàn luật sư có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp.

4. Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của mình theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp.

Điều 34. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc báo cáo và lập hồ sơ, sổ sách

1. Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 40 của Luật Luật sư, hướng dẫn tại Điều 31, 32, 33 của Thông tư này và Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.

Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách theo các mẫu quy định tại các khoản 23, 24, 25, 26 Điều 36 của Thông tư này và theo quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kế toán.

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách theo các mẫu quy định tại các khoản 24, 25, 26 Điều 36 của Thông tư này và theo quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kế toán.

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư phải thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 31, 32, 33 của Thông tư này.

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách theo các mẫu quy định tại các khoản 23, 26, 27, 28 Điều 36 của Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 35. Số lượng hồ sơ và cách thức gửi hồ sơ

1. Người muốn công nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài, người đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư; chi nhánh, công ty luật nước ngoài đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập, luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chuyển đổi thành công ty luật nước ngoài tại Việt Nam thì nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp hoặc gửi thông qua hệ thống bưu chính viễn thông đến Bộ Tư pháp. Đối với hồ sơ phải nộp lệ phí thì nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Bộ Tư pháp. Số tài khoản được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2. Tổ chức hành nghề luật sư thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành lập văn phòng giao dịch; văn phòng luật sư chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư; chi nhánh, công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp hoặc gửi thông qua hệ thống bưu chính viễn thông đến Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. Đối với hồ sơ phải nộp lệ phí thì nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Sở Tư pháp.

Điều 36. Các mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư

1. Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-01);

2. Sơ yếu lý lịch (Mẫu TP-LS-02);

3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu TP-LS-03);
4. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Mẫu TP-LS-04);

5. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-05);

6. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (Mẫu TP-LS-06);

7. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-07);

8. Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mẫu TP-LS-08);

9. Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Mẫu TP-LS-09);

10. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-10);

11. Giấy đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (Mẫu TP-LS-11);

12. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-12);

13. Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-13);

14. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-14);

15. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài (Mẫu TP-LS-15);

16. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-16);

17. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-17);

18. Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (Mẫu TP-LS-18);

19. Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-19);

20. Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-20);

21. Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài (Mẫu TP-LS-21);

22. Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý (Mẫu TP-LS-22);

23. Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến (Mẫu TP-LS-23);

24. Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-LS-24);

25. Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý (Mẫu TP-LS-25).

26. Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí (Mẫu TP-LS-26).

27. Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm (Mẫu TP-LS-27).

28. Sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại (Mẫu TP-LS-28).

29. Sổ đăng ký hoạt động (Mẫu TP-LS-29).

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 và thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Điều 38. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Hội luật gia Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;
- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (BTP);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Công báo; Website Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC 1

MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Mã số

Tỉnh, TP trực thuộc TW

 

Mã số

Tỉnh, TP trực thuộc TW

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Hà Nội

Hải Phòng

Hải Dương

Hưng Yên

Hà Nam

Nam Định

Thái Bình

Ninh Bình

Hà Giang

Cao Bằng

Lào Cai

Bắc Cạn

Lạng Sơn

Tuyên Quang

Yên Bái

Thái Nguyên

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

Bắc Giang

Bắc Ninh

Quảng Ninh

Điện Biên

Sơn La

Hòa Bình

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Trị

Thừa Thiên Huế

Đà Nẵng

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Kon Tum

Gia Lai

Đaklak

Thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Đồng

Ninh Thuận

Bình Phước

Tây Ninh

Bình Dương

Đồng Nai

Bình Thuận

Bà Rịa-Vũng Tàu

Long An

Đồng Tháp

An Giang

Tiền Giang

Vĩnh Long

Bến Tre

Kiên Giang

Cần Thơ

Trà Vinh

Sóc Trăng

Bạc Liêu

Cà Mau

Lai Châu

ĐakNông

Hậu Giang

 

PHỤ LỤC 2

MÃ CỦA HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
(Kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Mã số

Hình thức hành nghề luật sư

01

Văn phòng luật sư

02

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

03

Công ty luật hợp danh

04

Chi nhánh Văn phòng luật sư

05

Chi nhánh Công ty luật hợp danh

06

Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

07

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

08

Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

09

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

 

 

TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh
4x6

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi: …………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam/Nữ ..............................................

Ngày sinh: ………/……../…………….. Nơi sinh: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số  ngày cấp: ………/………/………………

Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .........................................................

..............................................................................................................................................

Tôi đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TP-LS-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh
4x6

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)

 

 

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam/Nữ ..............................................

Tên thường gọi: .....................................................................................................................

Ngày sinh: ………/……../…………….. Nơi sinh: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: …………………… Ngày cấp: ……../……./ ........................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Tôn giáo:....................................................................

Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: …../.....…/........................................

Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……../……./……. ngày chính thức: …/…..../...........

Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:...............................................................

Bằng cử nhân luật số: ………………………………… Ngày cấp: ……../…………./.......................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư số: ...............................................................

Ngày cấp: ………./…...…./…………. Nơi cấp: ..........................................................................

Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do): ........................................................................

Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ ……./………/…………… đến …./…....../..........................

Nơi tập sự: ............................................................................................................................

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .................................................................

Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số: ..............................................

Ngày cấp: ……../………/……………

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1/ Họ tên bố: …………………………………………………….. năm sinh: .....................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................

2/ Họ tên mẹ: …………………………………………………….. năm sinh: ....................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................

3/ Họ tên vợ hoặc chồng: …………………………………………………….. năm sinh: ..................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................

Nơi làm việc hiện nay: ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(Ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học)

Từ ngày tháng năm đến tháng năm

Làm gì

Ở đâu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
(ghi rõ có hay không việc truy cứu trách nhiệm hình sự? Nếu đã bị truy cứu thì ghi rõ tội danh, số bản án và cơ quan ra bản án)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TP-LS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….. ngày sinh: ……../……../.........................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………….. Email:.....................................................................

Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nội dung sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch (nếu có) của văn phòng luật sư (công ty luật) (tên gọi ghi bằng chữ in hoa; mỗi văn phòng, công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):

Tên thứ nhất:

Tên thứ hai:

Tên thứ ba:

2. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………… Email: ...............................................

Website: ................................................................................................................................

3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám đốc công ty luật):

Họ và tên: …………….........................................………………….. Nam/Nữ: ..............................

Ngày sinh:………./…........./……………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. ngày cấp: ………/……./...................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số …………………… ngày cấp: ……./……./.................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ............................................................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Luật sư ký, ghi rõ họ tên

 

 

TP-LS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)

Thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)

Số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch (nếu có) của công ty luật (tên gọi ghi bằng chữ in hoa; mỗi công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):

Tên thứ nhất:

Tên thứ hai:

Tên thứ ba:

2. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………… Email: ...............................................

Website: ................................................................................................................................

3. Giám đốc công ty:

Họ và tên: …………………………....................................…….. Nam/Nữ: ...................................

Ngày sinh:………./.......…../……………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. Ngày cấp: ………/……./..................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số …………………… ngày cấp: ……./……./.................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ............................................................................

4. Lĩnh vực hành nghề:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Chữ ký của các luật sư thành viên
(ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)

 

 

TP-LS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư dự kiến đặt chi nhánh: ...................................

..............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ...........................................................................................................

2. Giấy đăng ký hoạt động số: ……………………………………. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

……………………….. cấp ngày: …../……./...............................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax: …………………….. Email: ........................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh: .............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ...............................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax: ………………….. Email: ..........................................

Website: ................................................................................................................................

3. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………../………./ …………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………… Ngày cấp: …………/……../................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………................ Ngày cấp: …………/……../.............

Là thành viên của Đoàn luật sư: .............................................................................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của chi nhánh:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

Tên tôi là: ……………………………. Nam/Nữ ……… ngày sinh: …..../.....…/..............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Email: .............................................................................

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................................

Tên giao dịch (nếu có):............................................................................................................

Ngày sinh: ………../………./ …………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. Ngày cấp: ……../....…../.........................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ………………….. Ngày cấp: ……./……./.................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ............................................................................

2. Địa điểm giao dịch: .............................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ..............................................

3. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Luật sư ký, ghi rõ họ tên

 

 

TP-LS-07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư: ....................................................................

..............................................................................................................................................

2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có): .........................................................

..............................................................................................................................................

3. Giấy đăng ký hoạt động số: …………………….. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………..

cấp ngày: ………../………./.....................

4. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email: .....................................................

5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: ...............................................................................................

..............................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 


 

TP-LS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư (công ty luật):

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám đốc công ty luật):

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của Công ty:

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Giám đốc công ty:

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5. Danh sách thành viên

TT

Họ và tên luật sư thành viên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

CCHN LS (ghi rõ ngày cấp và số)

Thành viên ĐLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư lập chi nhánh:

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư:

………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên: ……………………………………………….. Nam/Nữ ………..

Ngày sinh: …………./…......../……………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………….. ngày cấp:

……./………../…………. nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………….

………………………………………………………………………………….

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………………. Ngày cấp …………./……./…………….

Thành viên của Đoàn luật sư: …………………………………………….

Chữ ký: ………………………………………………………………………

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỦA LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỦA LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên luật sư: …………………………… Nam/Nữ ……………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

Ngày sinh: ………/……/…………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

2. Địa điểm giao dịch: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

 

3. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Stt

Ngày tháng năm thay đổi

Nội dung thay đổi

Giám đốc Sở Tư pháp (ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-LS-12
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI/CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Tôi là ………, người đứng đầu ……….. (tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) bày tỏ nguyện vọng xin Ngài cho phép chúng tôi là:

(Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) ..........................................................

..............................................................................................................................................

Quốc tịch: …………………….. thành lập ngày …../……/............................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tel: …………………………………. Fax: ...................................................................................

Email: ………………………………. Website: ............................................................................

Đề nghị cho phép thành lập chi nhánh/công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của chi nhánh/công ty: .................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh/công ty: ...................................................................................

3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. Họ và tên luật sư - Trưởng chi nhánh/ Giám đốc công ty ......................................................

..............................................................................................................................................

Quốc tịch: ………………………. Ngày sinh: ………/……../.........................................................

Hộ chiếu số: …………………… cấp ngày: ……../……./…….. cơ quan cấp: ...............................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam số: …………….. cấp ngày …../…../.........

5. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:

..............................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh/công ty.

Xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Người đứng đầu
tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

TP-LS-13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
Tên tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chúng tôi là ……………….. người đứng đầu của (Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam) bày tỏ nguyện vọng xin Ngài cho phép chúng tôi:

1. Tên đầy đủ của tổ chức luật sư nước ngoài: .........................................................................

...............................................................................................................................................

Quốc tịch: …………………………………. thành lập ngày……tháng……năm...............................

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

Tel: …………………………. Fax: ..............................................................................................

Email:……………………………………….Website:.....................................................................

2. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam: ............................................................

...............................................................................................................................................

Giấy đăng ký hoạt động số ………do Sở Tư pháp tỉnh, (thành phố trực thuộc Trung ương) …………………cấp ngày: …../……/……………….

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tel: …………………………….. Fax: .........................................................................................

Email:……………………………………….Website:.....................................................................

Đề nghị cho phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của công ty luật: ...........................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Trụ sở của công ty luật: .......................................................................................................

3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Họ và tên luật sư - Giám đốc, Phó Giám đốc công ty: ............................................................

Quốc tịch: ……………………………………Ngày sinh: …../……./.................................................

Hộ chiếu số/CMTND: ……………………..cấp ngày: …../…./……cơ quan cấp: ............................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ………. cấp ngày: …/…/…

5. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam):

...............................................................................................................................................

6. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:.........

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty.

Xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.

 


Người đứng đầu
Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam
(Ký tên và đóng dấu)

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Người đứng đầu
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
(ký tên, đóng dấu)

 

 

TP-LS-14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên Công ty luật nước
ngoài tại Việt Nam
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Tôi tên là: ……………………….Giám đốc Công ty (ghi đầy đủ tên của Công ty luật nước ngoài thành lập Chi nhánh của Công ty):.................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Giấy phép thành lập Công ty số: ……………………..cấp ngày: …../…../......................................

Giấy đăng ký hoạt động của Công ty số: …………………..do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………… cấp ngày: …./…/………..

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………….Fax: ………………………..Email:..................................................

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Cho phép thành lập chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh:...............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:.................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………….Fax: ………………………Email:....................................................

Website:..................................................................................................................................

3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................. Nam/Nữ…

Ngày sinh: ………/……./………

Quốc tịch: …………………Ngày sinh: ……../………/………………….

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ……………..cấp ngày …./…./…….

Điện thoại: …………………..Fax: ………………………Email:......................................................

5. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:

...............................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh.

Xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

TP-LS-15
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Tôi là…………, (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài) ..................................................................

Ngày sinh: ……/……./……. Quốc tịch: .....................................................................................

Số hộ chiếu…………………có giá trị đến ngày……tháng….năm.................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp ngày: ……./……./.........................................................

Nơi cấp: .................................................................................................................................

Bày tỏ nguyện vọng xin được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam để hành nghề luật sư tại:...............................................................................................................................................

……………………………………………(tên chi nhánh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam).

Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thời hạn hành nghề tại Việt Nam:.............................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Luật sư nước ngoài
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TP-LS-16
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư  nước ngoài tại Việt Nam
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ……

Tên tôi là:…………………………………………., Giám đốc/Trưởng chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy đăng ký hoạt động với nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên đầy đủ của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam:.......................................................

...............................................................................................................................................

Quốc tịch:……………………… được cấp Giấy phép thành lập số: ………..ngày ….../...…/...........

Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................

Tel:…………………………….Fax:.............................................................................................

Email:…………………………………Website:.............................................................................

2. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

...............................................................................................................................................

3. Họ và tên luật sư - Giám đốc, Phó Giám đốc công ty:.............................................................

Quốc tịch: ……………………………………………Ngày sinh: …../…../.........................................

Hộ chiếu số/CMTND:………………….cấp ngày: …/…/…. cơ quan cấp:......................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ………. cấp ngày: …/…/…

4. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam):...............

5. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:.........

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty.

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Người đứng đầu
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

TP-LS-17
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên Công ty luật nước
ngoài tại Việt Nam
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO CHI NHÁNH CỦA


CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Kính gửi: SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ……

Tên gọi đầy đủ của Công ty nước ngoài dự kiến đặt Chi nhánh:.................................................

...............................................................................................................................................

Giấy phép thành lập số: ………….cấp ngày:………./………./......................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:………………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……….……………cấp ngày: ……/……./………..

Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….Fax:………………………..Email:...............................................

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh:...............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:.................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….Fax:………………………..Email:...............................................

Website:..................................................................................................................................

3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................. Nam/Nữ…

Ngày sinh: ………/………/……………..Quốc tịch:…………………

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ………..cấp ngày ….../...…/…...

Điện thoại: ……………………….Fax:………………………..Email:...............................................

5. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam):...............

6. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:.........

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)

 


 

TP-LS-18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp……….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

1. Tên Chi nhánh:..............................................................................

Giấy phép thành lập số: …………..cấp ngày: …/…/….....

2. Địa chỉ trụ sở:...............................................................................

........................................................................................................

Điện thoại: …………………Fax:..........................................................

3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:............................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

4. Số người làm việc tại Chi nhánh:...................................................

Số luật sư nước ngoài:....................................................................

Số luật sư Việt Nam:........................................................................

Số nhân viên Việt Nam:....................................................................

Số nhân viên nước ngoài:................................................................

5. Họ và tên luật sư Trưởng chi nhánh:

.......................................................................................................

Quốc tịch:.......................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................

Hộ chiếu số:....................................................................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam số: ……..cấp ngày: …/…/…

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-19
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT TRĂM PHẦN TRĂM VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp……….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT TRĂM PHẦN TRĂM VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

1. Tên Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài:......................................................................................

Giấy phép thành lập số: …………..cấp ngày: …/…/….....

2. Địa chỉ trụ sở:...............................................................................

........................................................................................................

Điện thoại: …………………Fax:..........................................................

3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:............................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

4. Số người làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài:..............................................................

Số luật sư nước ngoài:....................................................................

Số luật sư Việt Nam:........................................................................

Số nhân viên Việt Nam:....................................................................

Số nhân viên nước ngoài:................................................................

5. Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài:

.......................................................................................................

Quốc tịch:.......................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................

Hộ chiếu số:....................................................................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam số: ……..cấp ngày: …/…/…

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-20
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp……….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

 

1. Tên Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa nước ngoài và Việt Nam:...........................................................

Giấy phép thành lập số: …………..cấp ngày: …/…/….....

2. Địa chỉ trụ sở:...............................................................................

........................................................................................................

Điện thoại: …………………Fax:..........................................................

3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:............................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

4. Số người làm việc tại Công ty luật trách nhiệm dưới hình thức liên doanh:

Số luật sư nước ngoài:....................................................................

Số luật sư Việt Nam:........................................................................

Số nhân viên Việt Nam:....................................................................

Số nhân viên nước ngoài:................................................................

5. Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh:...............................................................

.......................................................................................................

Quốc tịch:.......................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................

Hộ chiếu số:....................................................................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số: ……..cấp ngày: …/…/…

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-21
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp……….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

 

1. Tên Công ty luật nước ngoài thành lập Chi nhánh:

........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...................................................................................

........................................................................................................

Điện thoại: …………………Fax:..........................................................

2. Giấy phép thành lập Chi nhánh số ............................ cấp ngày cấp: ...../.........../...................

3. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:.........................................................

........................................................................................................

Điện thoại: ................... Fax: .................... Email:...............................

4. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:............................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 

5. Số người làm việc tại Chi nhánh:........................................................................................

Số luật sư nước ngoài:........................................................................................

Số luật sư Việt Nam:........................................................................................

Số nhân viên Việt Nam:........................................................................................

Số nhân viên nước ngoài:........................................................................................

6. Họ và tên luật sư Trưởng Chi nhánh:........................................................................................

Quốc tịch:........................................................................................

Ngày sinh:........................................................................................

Hộ chiếu số:........................................................................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ……..cấp ngày: …/…/…

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 


 

TP-LS-22
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU THỎA THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Hôm nay là ngày       tháng        năm      , chúng tôi gồm có:

Bên A:

Tên tổ chức hành nghề luật sư: ...............................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................................

Người đại diện của tổ chức: ……………………….chức vụ: ........................................................

Số điện thoại: ……………………………số Fax: .........................................................................

Bên B:

Họ và tên khách hàng hoặc người đại diện: ..............................................................................

CMTND/hộ chiếu:…………………….cấp ngày:………………tại:..................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................................

Yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý với các thỏa thuận như sau:

1. Nội dung dịch vụ pháp lý: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Thời hạn thực hiện dịch vụ:..................................................................................................

3. Quyền của bên A:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Quyền của bên B:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Mức thù lao:…………………………………(bằng chữ:............................................................ )

6. Phương thức thanh toán: .....................................................................................................

7. Chi phí khác: .......................................................................................................................

8. Các thỏa thuận khác:

...............................................................................................................................................

 

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Bên B
(ký, ghi rõ họ tên)

 


 

TP-LS-23
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Liên đoàn luật sư Việt Nam/Đoàn luật sư tỉnh hoặc TP/Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

 

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐI/VĂN BẢN ĐẾN

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐI/VĂN BẢN ĐẾN*

(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…….)

 

Số, ký hiệu

Ngày công văn đi/đến

Trích yếu nội dung công văn đi/đến

Người nhận công văn đi/đến

Người giải quyết hoặc người lưu CV đi/đến

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn luật sư/
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi công văn đi, đến được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-24
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư: ………………………..

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG*

(Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt

Họ tên người làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Năm sinh

Giới tính

Tuyển dụng

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Ghi chú

Nam

Nữ

Luật sư

Người tập sự

Nhân viên khác

Đã ký (ghi rõ số hợp đồng, thời gian ký hợp đồng)

Chưa ký (ghi rõ lý do)

Đã nộp (Ghi rõ số tiền nộp/tháng)

Chưa nộp (ghi rõ lý do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 31/12/…..:       - Tổng số lao động: …………(trong đó số luật sư:…..; người tập sự:…..; nhân viên khác:……)

                               - Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm: ……… (trong đó đã chấm dứt: ….; đang thực hiện:…)

                               - Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm: …..

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/
Người đứng đầu chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi sử dụng lao động được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/Họ, tên luật sư hành nghề với tư cách cá nhân:….................................................…………………………………….

 

 

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ/PHIẾU THỎA THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ/PHIẾU THỎA THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt

Số, ngày, tháng ký hợp đồng

Tên khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng

Nội dung dịch vụ, thời gian thực hiện

Giá trị hợp đồng

Người thực hiện hợp đồng

Chất lượng thực hiện hợp đồng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 31/12/….:       - Tổng số hợp đồng đã ký kết: …….(trong đó số hợp đồng đã hoàn thành:…; số hợp đồng đang thực hiện:…..)

                              - Doanh thu:…………

                              - Tổng số thuế đã nộp: ………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/
Người đứng đầu chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Đoàn luật sư tỉnh hoặc TP:……….. /Tên tổ chức hành nghề luật sư/Tên chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/Họ, tên luật sư hành nghề với tư cách cá nhân: ………………………...

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG/ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG/THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt

Số, ngày, tháng ký hợp đồng (nếu có)

Tên khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng

Nội dung dịch vụ, thời hạn thực hiện

Giá trị hợp đồng

Người thực hiện hợp đồng

Chất lượng thực hiện hợp đồng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú (ghi rõ cơ quan yêu cầu nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 31/12/…:        - Tổng số vụ việc: ……..(trong đó vụ việc theo yêu cầu của CQTHTT:….; số vụ việc TGPL: …)

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Đoàn luật sư/ Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư/ Người đứng đầu chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-27
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Liên đoàn luật sư Việt Nam/ Đoàn luật sư tỉnh hoặc TP:……………………

 

 

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt

Ngày, tháng khen thưởng/ xử lý vi phạm

Người được khen thưởng/ Người bị xử lý vi phạm

Lý do khen thưởng/ xử lý vi phạm

Hình thức khen thưởng/ xử lý vi phạm

Luật sư/ Đoàn luật sư/ Tổ chức hành nghề luật sư

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Đoàn luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi việc khen thưởng, xử lý vi phạm được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-28
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Liên đoàn luật sư Việt Nam/ Đoàn luật sư tỉnh hoặc TP:……………………

 

 

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

(Được in trên khổ giấy A4)

 

QUYỂN SỐ:………..................……………..

 

Mở ngày …… tháng …… năm……..

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI*

(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)

 

Stt

Khiếu nại luật sư/ tổ chức hành nghề luật sư/ Đoàn luật sư

Nội dung khiếu nại

Ngày nhận

Người nhận

Người giải quyết

Tiến độ

Ghi chú

Đã giải quyết xong (ghi rõ kết quả)

Đang giải quyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…….
Đại diện Đoàn luật sư Việt Nam/
Đại diện Đoàn luật sư
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Nếu sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại được làm trên máy tính thì hàng tháng phải in ra và đóng thành quyển theo từng năm.

 

 

TP-LS-29
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

SỞ TƯ PHÁP

 

TỈNH (THÀNH PHỐ):………………………………………..

 

 

SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

(Được in trên khổ A3)

 

QUYỂN SỐ:                       /STP/LS-ĐKHĐ

Mở ngày …… tháng …… năm …….. đến ngày …… tháng …… năm.

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM

STT

Tên gọi, tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
(Ghi rõ số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp)

Địa chỉ trụ sở

Trưởng văn phòng/ Giám đốc công ty
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu, số Chứng chỉ hành nghề luật sư, thành viên ĐLS)

Lĩnh vực hành nghề

Danh sách thành viên
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu, số Chứng chỉ hành nghề luật sư)

Chi nhánh (ghi rõ nơi đăng ký lập chi nhánh, ngày đăng ký, số đăng ký; địa chỉ trụ sở, lĩnh vực hành nghề, họ, tên và số Chứng chỉ hành nghề luật sư của Trưởng chi nhánh)

Văn phòng giao dịch (ghi rõ ngày đăng ký lập văn phòng giao dịch, địa chỉ văn phòng giao dịch)

Đăng ký thay đổi

Nội dung thay đổi

Ngày thay đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

STT

Họ, tên luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
(Ghi rõ số giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, ngày cấp)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số Chứng chỉ hành nghề Luật sư, số Thẻ Luật sư và Đoàn luật sư nơi luật sư là thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Địa điểm giao dịch

Lĩnh vực hành nghề

Đăng ký thay đổi

Nội dung thay đổi

Ngày thay đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

STT

Tên gọi, tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
(Ghi rõ số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp)

Địa chỉ trụ sở

Trưởng chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài/ Giám đốc công ty luật nước ngoài
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu hoặc quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề tại Việt Nam)

Lĩnh vực hành nghề

Danh sách luật sư làm việc tại tổ chức (ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề tại Việt Nam)

Chi nhánh của công ty luật nước ngoài (Ghi rõ nơi đăng ký lập chi nhánh, ngày đăng ký, số đăng ký, địa chỉ trụ sở, lĩnh vực hành nghề, họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Trưởng chi nhánh)

Đăng ký thay đổi

Nước ngoài

Việt Nam

Nội dung thay đổi

Ngày thay đổi

1

21

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 17/2011/TT-BTP

Hanoi, October 14, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING THE LAW ON LAWYERS AND THE DECREE DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON LAWYERS, AND THE DECREE GUIDING THE LAW ON LAWYERS REGARDING LAWYERS’ SOCIO-PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

Pursuant to June 29, 2006 Law No. 65/2006/QH11 on Lawyers;

Pursuant to the Government’s Decree No. 28/2007/ND-CP of February 26, 2007, detailing and guiding a number of articles of the Law on Lawyers;

Pursuant to the Government’s Decree No. 131/2008/ND-CP of December 31, 2008, guiding the Law on Lawyers regarding lawyers’ socio- professional organizations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 93/2008/ND-CP of August 22, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;

The Ministry of Justice guides a number of provisions of the Law on Lawyers, Decree No. 28/2007/ND-CP and Decree No. 131/2008/ND-CP as follows:

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Recognition of certificates of overseas lawyer training

1. A certificate of overseas lawyer training is recognized when:

a/ It is granted by a foreign training institution which is the subject of application of an agreement on diploma equivalence or on mutual recognition of diplomas or of a diploma-related treaty which Vietnam has signed or to which Vietnam is a contracting party;

b/ It is granted by an overseas training institution whose training programs have been recognized by a quality appraisal authority of the host country or which is licensed by a competent authority of that country to operate and issue diplomas, certificates or papers certifying graduates of lawyer training;

2. A person wishing to have his/her certificate of lawyer training granted by a competent foreign authority recognized in Vietnam shall send a dossier to the Ministry of Justice. A dossier comprises:

a/ A written request for recognition of a certificate of overseas lawyer training;

b/ The certificate of overseas lawyer training;

c/ Copy of the report on training results at the foreign educational institution;

d/ Papers proving satisfaction of either of the requirements provided in Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The papers specified at Points b, c, d and e of this Clause must be consularly legalized under law and translated into Vietnamese. The Vietnamese translation must be certified.

3. Within 15 days after receiving a complete and valid dossier, the Minister of Justice shall issue a decision to recognize a certificate of overseas lawyer training.

Article 2. Papers proving cases of exemption from lawyer training and exemption from or reduction of law practice probation

The papers proving a person is exempt from lawyer training under Article 13 of the Law on Lawyers or enjoys exemption from or reduction of law practice probation under Article 16 of the Law on Lawyers are any of the following:

1. Copy of the decision on appointment of a judge, procurator or investigator, or the People’s Council resolution or record on election of a judge, for judges elected by district- or provincial-level People’s Councils.

2. Copy of the decision on conferment of the title of Professor or Associate Professor of Law or copy of the Doctor of Law diploma.

3. Copy of the decision on appointment of a senior court examiner, senior procuracy inspector or senior legal expert, researcher or lecturer, or the decision on appointment of a principal court examiner or principal procuracy inspector or principal legal expert, researcher or lecturer.

4. Written certification of that person’s working duration in the legal sector by his/her employer.

5. Other lawful documents proving that person is exempt from lawyer training or enjoys exemption from or reduction of law practice probation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Minister of Justice may withdraw law practice certificates of lawyers falling into one of the cases provided in Clause 1, Article 18 of the Law on Lawyers.

2. In case of disciplining a lawyer by deleting his/her name from the list of lawyers of a bar association, within seven working days after issuing a disciplining decision, the Management Board of the bar association having disciplined the lawyer shall request in writing the Minister of Justice to withdraw that lawyer’s law practice certificate.

A lawyer subject to law practice certificate withdrawal shall terminate his/her professional practice on the date of the decision on deletion of his/her name from the list of lawyers of a bar association.

3. When detecting a lawyer who falls into one of the cases provided at Points a, b, c, d and f, Clause 1, Article 18 of the Law on Lawyers, the bar association of that lawyer or another agency or organization shall request in writing the Minister of Justice to withdraw that lawyer’s law practice certificate.

4. Within 15 days after receiving a written request for withdrawal of a law practice certificate, the Minister of Justice shall issue a decision on withdrawal of a law practice certificate.

A decision on withdrawal of a law practice certificate shall be sent to the concerned lawyer, his/her bar association, the Vietnam Bar Federation, central procedure-conducting agencies, and the provincial-level Justice Department and procedure-conducting agencies of the locality in which that lawyer’s bar association is based, and published on the website of the Ministry of Justice.

Within seven working days after receiving a decision on withdrawal of a law practice certificate, the Vietnam Bar Federation shall issue a decision to withdraw the lawyer card of the concerned lawyer. The Management Board of the bar association of that lawyer shall withdraw and destroy his/her law practice certificate and lawyer card.

5. A law practice certificate or lawyer card shall be destroyed by having its left corner cut. The destruction of a law practice certificate and lawyer card shall be recorded in writing with the signatures of the chairman of the bar association, the head of the bar association’s reward and discipline council and representative of the provincial-level Justice Department of the locality in which the bar association is headquartered. A destruction record shall be made in two copies, one to be kept at the bar association of the concerned lawyer and one at the provincial-level Justice Department of the locality in which the bar association is headquartered.

Destroyed law practice certificates shall be transferred to and kept at provincial-level Justice Departments under the law on archives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. When his/her law practice certificate is lost, torn, burnt or damaged unintentionally, a lawyer shall submit to his/her bar association an application dossier for re-grant of a law practice certificate which comprises:

a/ An application for re-grant of a law practice certificate, which clearly states the reason for re-grant and the number of the law practice certificate;

b/ The papers specified in Article 17 of the Law on Lawyers.

Within seven working days after receiving a complete and valid dossier, the Management Board of a bar association shall send to the Ministry of Justice a written request for re-grant of a law practice certificate enclosed with the dossier.

The procedures for re-granting a law practice certificate comply with Article 17 of the Law on Lawyers.

Chapter II

LAW-PRACTICING ORGANIZATIONS

Article 5. Provision of legal services by lawyers

1. A lawyer shall provide legal services under a legal service contract or written agreement on legal service provision, except when he/she participates in judicial proceedings at the request of a procedure-conducting agency or he/she is an independent law practitioner working under a contract with an agency or organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. For a case or job with a charge of under VND 200,000 (two hundred thousand dong), a law-practicing organization or an independent law practitioner shall make a written agreement on legal service provision with the client according to the form provided in Clause 22, Article 36 of this Circular, and make an invoice under Article 16 of the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP, on invoices on goods sale and service provision, and other laws on finance and accounting.

Article 6. Method of numbering operation registration certificates of law- practicing organizations and law practice certificates of independent law practitioners

Operation registration certificates of law-practicing organizations and law practice certificates of independent law practitioners shall be numbered as follows:

The first two digits are the provincial code (Appendix 1 to this Circular, not printed herein); the next two digits are the code of type of law practice (Appendix 2 to this Circular, not printed herein); and the following four digits are the serial numbers of registration commonly used for law- practicing organizations, branches of law-practicing organizations and independent law practitioners.

When a law-practicing organization changes its form, the registered serial number of that organization will remain unchanged upon grant of a new operation registration certificate.

Article 7. Change of at-law representatives of law-practicing organizations

1. The at-law representative of a limited liability law firm with two or more members or a law partnership must be a lawyer and a member of the law firm.

When changing its at-law representative, a limited liability law firm with two or more members or a law partnership shall, within 10 working days after issuing a decision on such change, send a notice of the change and its operation registration certificate to the provincial-level Justice Department at which its has registered operation.

The procedures for changing registered operations comply with Article 36 of the Law on Lawyers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A lawyer office or one-member limited liability law firm wishing to change its at-law representative shall submit a dossier to the provincial-level Justice Department at which it has registered operation. A dossier comprises:

a/ A written request for change of the at-law representative;

b/ Operation registration certificate of the lawyer office or one-member limited liability law firm;

c/ Written agreement between the former and new at-law representatives on the performance of rights and obligations of the lawyer office or law firm;

d/ List of unfulfilled contracts and written agreements between the former at-law representative and clients on the transfer of those contracts to the new at-law representative of the lawyer office or law firm.

The procedures for changing the at-law representative of a lawyer office or law firm comply with Article 36 of the Law on Lawyers.

3. Within five working days after receiving a complete and valid dossier, a provincial-level Justice Department shall re-grant an operation registration certificate to a law-practicing organization, which clearly states change of the at-law representative.

Article 8. Change of form of law-practicing organizations

1. A lawyer office may be transformed into a limited liability law firm on the basis of taking over all the rights and obligations of the former under law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ A written request for operation registration of a limited liability law firm;

b/ A written commitment to taking over all the rights and obligations of the lawyer office, made by the head of the limited liability law firm;

c/ Notice of change to clients;

d/ Draft charter of the limited liability law firm;

e/ Operation registration certificate of the lawyer office;

f/ List of members or lawyers owning the law firm; copies of law practice certificates and lawyer cards of member lawyers, for transformation into a limited liability law firm with two or more members;

g/ Copy of the paper proving change of head office, in case of change in the head office.

Within seven working days after receiving a complete and valid dossier, the provincial-level Justice Department shall grant an operation registration certificate to a limited liability law firm.

2. The procedures for notifying operation registration of a limited liability law firm comply with Article 38 of the Law on Lawyers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The head of a lawyer office or the director of a law firm may concurrently act as the head of a branch of that office or firm. The head of a lawyer office or the director of a law firm may act as the head of only one branch of that office or firm.

2. A lawyer office or law firm may appoint a member lawyer or a lawyer working under contract to act as the head of its branch, except foreign law practitioners in Vietnam.

Article 10. Establishment of transaction offices of law-practicing organizations

1. A law-practicing organization wishing to establish a transaction office shall submit a dossier to the provincial-level Justice Department at which it has registered operation. A dossier comprises:

a/ A notice of establishment of a transaction office;

b/ Decision on establishment of the transaction office, which clearly specifies the person assigned by the law-practicing organization to permanently work at the transaction office to receive clients’ requests, enclosed with a copy of that person’s identity card;

c/ Operation registration certificate of the law-practicing organization;

d/ Copy of the paper proving the headquarter of the transaction office.

2. Within seven working days after receiving a complete and valid dossier, the provincial-level Justice Department shall include the address of the transaction office in the operation registration office of a law-practicing organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The operation registration certificate of a law-practicing organization shall be withdrawn when:

a/ It terminates its operation under Clause 1, Article 47 of the Law on Lawyers;

b/ It suspends its operation for more than one year after the deadline stated in its report on operation suspension without reporting on extension of such suspension.

When a law-practicing organization has its operation registration certificate withdrawn under Point b, Clause 1 of this Article, the provincial-level Justice Department shall carry out procedures to terminate the operation of that law-practicing organization under Clause 3, Article 47 of the Law on Lawyers.

2. Operation registration certificates of branches of law-practicing organizations shall be withdrawn under Clause 1, Article 48 of the Law on Lawyers.

3. When withdrawing the operation registration certificate of a law- practicing organization or its branch, the provincial-level Justice Department at which the law-practicing organization has registered its operation shall issue a decision on operation registration certificate withdrawal and send it to the concerned bar association and the tax office of the locality in which the law-practicing organization has registered its operation.

Chapter III

LAWYERS’ SOCIO-PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

Article 12. Lawyer congresses of bar associations and national lawyer congresses of the Vietnam Bar Federation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The number and method of selecting delegates to a lawyer congress are provided in the charter of the bar association.

The selection of delegates to the lawyer congress of a bar association must ensure equality, democracy, publicity and transparency. The allocation of numbers of delegates to the congress must be based on the expected number of delegates, ensuring representation of law-practicing organizations and appropriate structure in terms of gender, age, ethnic minorities and districts and towns of residence of lawyers.

The Vietnam Bar Federation shall guide the selection and allocation of numbers of delegates to lawyer congresses of bar associations.

2. The national lawyer congress is the highest leading body of the Vietnam Bar Federation. A national lawyer congress is convened by the National Lawyer Council. The National Lawyer Council shall specifically guide the number and allocation of numbers of delegates to the national lawyer congress.

The selection of delegates to a national lawyer congress must ensure equality, democracy, publicity, transparency and representation of bar associations. The allocation of numbers of delegates to a national lawyer congress must be based on the number of expected delegates, ensuring representation of bar associations and appropriate structure in terms of gender, age, ethnic minorities and localities.

3. Delegates to the lawyer congress of a bar association or a national lawyer congress must be lawyers and satisfy the following criteria:

a/ To be faithful to the country and observe the Constitution and law of the Socialist Republic of Vietnam;

b/ To have good morals and strictly comply with law and professional ethnic rules of lawyers;

c/ To be prestigious, responsible and capable of contributing to the congress’ decisions; to be able to disseminate the congress results to other lawyers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Plans on organization of lawyer congresses of bar associations and national lawyer congresses

A plan on organization of the lawyer congress of a bar association or a national lawyer congress (below collectively referred to as congress organization plan) contains the following details:

1. Purposes of and reasons for holding the congress.

2. The congress preparation process.

3. Time and place to hold the congress and composition of participants; for organization of a delegates’ congress, the number and method of selecting delegates to the congress.

4. Major issues of the congress and working methods.

5. Regulation of the congress, election regulation and rules of the congress.

6. List of expected members of the Presidium, Presidium head and secretary, control board and vote counting board of the congress.

7. Assurance of security for the congress.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A plan on organizational structure and expected personnel contains the following details:

a/ Organizational structure and number of persons to be elected;

b/ Specific criteria for each leading post;

c/ Lists of nominees for leading posts.

2. Nominees to be elected to the Management Board and Commendation and Discipline Council of a bar association or as Chairman, Vice Chairman, or to the Standing Committee and the National Lawyer Council of the Vietnam Bar Federation must meet the following criteria:

a/ To be faithful to the country and observe the Constitution and law of the Socialist Republic of Vietnam;

b/ To have good morals and strictly comply with law and professional ethnic rules of lawyers;

c/ To be prestigious, professionally qualified and capable, and responsible;

d/ To have the capacity, time and other conditions to participate in regular activities of the bar association or the Vietnam Bar Federation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A minutes on approval of the Charter contains the following principal details:

a/ Time and place of organization; number and composition of delegates to the congress;

b/ Opinions given at the congress;

c/ Voting results of approval of the Charter.

2. A minutes on Charter approval shall be signed by the Presidium head and Congress secretary. For a multi-page minutes, the Secretary shall sign on every page of the minutes.

Article 16. Voting minutes

1. A voting minutes contains the following principal details:

a/ Time and place of organization; number and composition of delegates to the congress;

b/ Number of leading posts to be elected;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Voting results;

e/ List of elected persons.

2. A voting minutes shall be signed by the heads of the Vote Counting Board and the Control Board. For a multi-page minutes, the heads of the Vote Counting Board and the Control Board shall sign on every page of the minutes.

Article 17. Congress resolutions

1. A congress resolution contains the following principal details:

a/ Time, place and composition of delegates to the congress;

b/ Contents of the congress;

c/ Voting results of each issue of the congress and voting results of approval of the congress resolution.

2. The congress resolution shall be signed by the Presidium head. For a multi-page resolution, the Presidium head shall sign on every page of the resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When detecting a case subject to dissolution provided in Clause 1, Article 17 of the Government’s Decree No. 131/2008/ND-CP of December 31, 2008, guiding the Law on Lawyers regarding lawyers’ socio-professional organizations, a provincial-level Justice Department shall request the provincial-level People’s Committee chairperson issue a decision on dissolution of the bar association attached with the papers proving the bar association falling into a case provided in Clause 1, Article 17 of Decree No. 131/2008/ND-CP.

Within 10 working days after receiving the provincial-level Justice Department’s written request, the provincial-level People’s Committee chairperson shall consult in writing the Minister of Justice on dissolution of a bar association. Within seven working days after receiving a provincial-level People’s Committee chairperson’s document, the Minister of Justice shall give his/her written opinions on dissolution of a bar association.

Within five working days after receiving the Minister of Justice’s written agreement on dissolution of a bar association, the provincial-level People’s Committee chairperson shall issue a decision to dissolve that bar association.

Chapter IV

PROFESSIONAL PRACTICE BY FOREIGN LAW-PRACTICING ORGANIZATIONS AND FOREIGN LAWYERS IN VIETNAM

Article 19. Transformation of branches of foreign law-practicing organizations into wholly foreign-owned law firms in Vietnam

1. The branch of a foreign law-practicing organization in Vietnam may be transformed into a foreign law firm in Vietnam on the basis of taking over all the rights and obligations of that branch.

A dossier of request for transformation of a foreign law-practicing organization in Vietnam into a wholly foreign-owned law firm in Vietnam shall be submitted to the Ministry of Justice. A dossier comprises:

a/ The foreign law-practicing organization’s written request for transformation, which clearly states the foreign law-practicing organization’s commitment to taking over all the rights and obligations of the transformed branch;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Draft charter of the wholly foreign-owned law firm;

d/ Copy of the establishment license and operation registration certificate of the transformed branch;

e/ List of lawyers expected to work at the wholly foreign-owned law firm;

f/ Copy of the paper proving the head office, in case of change in the head office.

Within 30 days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Justice shall issue a decision on licensing of a wholly foreign-owned law firm in Vietnam.

2. The procedures for registering operation, and publishing on newspapers and notifying establishment of a wholly foreign-owned law firm comply with Article 79 of the Law on Lawyers and Article 18 of the Government’s Decree No. 28/2007/ND-CP of February 26, 2007, detailing and guiding a number of articles of the Law on Lawyers.

Article 20. Re-grant of establishment licenses of branches of foreign law- practicing organizations and foreign law firms

1. When the license of the branch of a foreign law-practicing organization or a foreign law firm is lost, torn, burnt or unintentionally damaged, that branch or firm shall submit an application dossier for re-grant of an establishment license to the Ministry of Justice. A dossier comprises:

a/ An application for re-grant of the branch’s or law firm’s license, which clearly states the reason for the re-grant and the license’s number;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within 30 days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Justice shall re-grant a license to the foreign branch or law firm.

Article 21. Re-grant of operation registration certificates of branches of foreign law-practicing organizations and foreign law firms

1. When the operation registration certificate of the branch of a foreign law-practicing organization or a foreign law firm is lost, torn, burnt or unintentionally damaged, that branch or firm shall submit an application dossier for re-grant of an operation registration certificate to the provincial-level Justice Department of the locality in which the branch or firm is headquartered. A dossier comprises:

a/ An application for re-grant of the branch’s or firm’s operation registration certificate, which clearly states the reason for the re-grant and the operation registration certificate’s number;

b/ The papers specified in Article 79 of the Law on Lawyers.

2. Within 10 working days after receiving a complete and valid dossier, the provincial-level Justice Department shall re-grant an operation registration certificate to the foreign branch or law firm.

Article 22. Re-grant of permits for law practice in Vietnam for foreign lawyers

1. When his/her permit for law practice in Vietnam is lost, torn, burnt or unintentionally damaged, a foreign lawyer shall submit an application dossier for re-grant of a permit for law practice in Vietnam to the Ministry of Justice. A dossier comprises:

a/ The foreign lawyer’s application for re-grant of a law practice permit clearly stating the reason for the re-grant and the law practice permit’s number, which must be certified by the law-practicing organization at which the lawyer conducts law practice;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within 15 days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Justice shall re-grant a permit for law practice in Vietnam to a foreign lawyer.

Article 23. Extension of permits for law practice in Vietnam for foreign lawyers

1. A foreign lawyer wishing to extend his/her permit for law practice in Vietnam shall, at least 30 days before the expiry date of his/her law practice permit, submit a dossier to the Ministry of Justice. A dossier comprises:

a/ An application for extension of a permit for law practice in Vietnam with a foreign or Vietnamese law-practicing organization’s certification of its continued employment of that lawyer;

b/ Original permit for law practice in Vietnam.

2. Within seven working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Justice shall extend a foreign lawyer’s permit for law practice in Vietnam.

Chapter V

EXAMINATION AND INSPECTION OF LAW PRACTICE ORGANIZATION AND ACTIVITIES

Article 24. Tasks and powers of the Ministry of Justice and provincial- level People’s Committees in examination of law practice organization and activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Provincial-level Justice Departments shall assist provincial-level People’s Committees in examining law practice organization and activities in their localities.

Annually, provincial-level Justice Departments shall elaborate plans on examination of law practice organization and activities in their localities. These plans must clearly identify examinees and time and contents of examination; tasks and powers of the heads and members of examination teams; rights and obligations of examinees; and examination order and procedures. A plan on examination of law practice organization and activities shall be notified in writing to examinees at least seven working days before the examination.

Provincial-level Justice Departments may conduct irregular examination as authorized by the Ministry of Justice or provincial-level People’s Committees when detecting signs of violation of law in law practice organization and activities.

Within 15 days after completing an examination, a provincial-level Justice Department shall submit an examination report to the provincial-level People’s Committee and the Ministry of Justice.

Article 25. Principles of examination of law practice organization and activities

Examination of law practice organization and activities should adhere to the following principles:

1. Publicity, objectivity, transparency and compliance with approved plans, except cases of irregular examination.

2. Assurance of confidentiality in law practice under the Law on Lawyers and related laws.

3. Compliance with the law on lawyers and related laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Examination of a lawyers’ socio-professional organization covers the following major issues:

a/ The lawyers’ socio-professional organization’s performance of its rights and obligations under the Law on Lawyers and its guiding documents, the Charter of the Vietnam Bar Federation and the Charter of the concerned bar association;

b/ Settlement of complaints and denunciations under the Law on Lawyers and related laws;

c/ Compliance with the laws on finance, accounting and statistical work;

d/ Regular and irregular reporting; book making and document keeping under the Law on Lawyers and related laws;

e/ Compliance with the law on international cooperation and other laws on lawyers and law practice.

2. Examination of a Vietnamese law-practicing organization or a foreign law-practicing organization in Vietnam covers the following major issues:

a/ Compliance with regulations on operation registration by Vietnamese law-practicing organizations; application for establishment licenses and operation registration certificates by foreign law-practicing organizations in Vietnam; application for permits for law practice in Vietnam by foreign lawyers;

b/ Compliance with the labor law, for cases of hiring employees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Conclusion and performance of legal service contracts under law;

e/ Regular and irregular reporting; book making and document keeping under the Law on Lawyers and related laws;

f/ Compliance with other laws on lawyers and law practice.

3. Examination of an independent law practitioner focuses on the operations stated in the lawyer’s professional practice registration certificate and compliance with the law on lawyers and law practice and other related laws.

4. For provincial-level Justice Departments, examination focuses on the following major issues:

a/ Compliance with the Law on Lawyers and related laws on grant, modification and withdrawal of operation registration certificates of Vietnamese law-practicing organizations and foreign law-practicing organizations in Vietnam;

b/ Regular and irregular reporting; book making and document keeping under the Law on Lawyers and related laws;

c/ Compliance with other laws on lawyers and law practice.

Article 27. Tasks and powers of examination teams

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. An examination team head has the following tasks and powers:

a/ To direct the proper implementation of examination contents and deadline stated in the examination decision;

b/ To extend the examination when necessary;

c/ To request examinees to provide examination-related information and documents;

d/ To make an examination record and an examination report and take responsibility for their accuracy, truthfulness and objectivity;

e/ To sanction according to his/her competence or propose a competent person to sanction administrative violations in law practice organization and activities;

f/ To settle complaints and denunciations about administrative acts or decisions involving examination team members.

3. Examination team members shall perform their tasks assigned by the team head and keep confidential information on examinees.

Article 28. Tasks and obligations of examinees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To request examination team members and related agencies and organizations to keep information confidential under law;

b/ To receive the examination record and request explanation about its contents;

c/ To reserve his/her/its opinions in the examination record;

d/ To reject examination when there is no examination decision; to refuse to provide information and documents not related to examination contents, information and documents of state secrets or secrets of clients, unless otherwise provided by law;

e/ To denounce acts of violation of law in the course of examination;

f/ To have other rights under law.

2. An examinee has the following obligations:

a/ To comply with the examination decision of a competent state agency;

b/ To fully prepare reports and books under Articles 31, 32, 33 and 36 of this Circular; and other related dossiers and documents under law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To sign the examination record after the examination is completed;

e/ To comply with the examination team’s decision;

f/ To have other obligations under law.

Article 29. Examination order and procedures

1. To announce the examination decision when commencing examination of law practice organization and activities.

2. To compare, examine and evaluate contents of reports and produce books, papers and documents under law.

3. To make a record on examination of law practice organization and activities after completing the examination.

4. To handle according to competence or propose a competent authority to handle violations of law.

Article 30. Inspection of law practice organization and activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provincial-level Justice Departments shall assist provincial-level People’s Committees in inspecting law practice organization and activities in their localities under the inspection law.

Chapter VI

REPORTING REGULATIONS, METHODS OF SENDING DOSSIERS AND ENCLOSED FORMS

Article 31. Regular reporting

1. Biannually and annually, the Vietnam Bar Federation shall make and submit reports on law practice organization and activities to the Ministry of Justice; bar associations shall make and submit reports on law practice organization and activities to the Ministry of Justice, the Vietnam Bar Federation and provincial-level Justice Departments of the localities in which the bar associations are based.

Biannual and annual reports of lawyers’ socio-professional organizations shall be submitted before April 10 and October 10 every year, respectively.

2. Biannually and annually, Vietnamese law-practicing organizations and independent law practitioners shall make and submit reports on their organizations and activities to bar associations and provincial-level Justice Departments of localities in which lawyers’ socio-professional organizations or lawyers’ transaction points are based; foreign lawyers’ socio-professional organizations in Vietnam shall make and submit reports on their organizations and activities to the Ministry of Justice and provincial-level Justice Departments of localities in which they are based.

Biannual and annual reports of Vietnamese law-practicing organizations, independent law practitioners and foreign law-practicing organizations in Vietnam shall be submitted before April 5 and October 5 every year, respectively.

3. Biannually and annually, provincial-level Justice Departments shall make and submit reports on law practice organization and activities in their localities to the Ministry of Justice and provincial-level People’s Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The biannual report covers the period from October 1 of the preceding year to March 31 of the following year. The annual report covers the period from October 1 of the preceding year to September 30 of the following year.

Article 32. Reporting contents

1. The report of a provincial-level Justice Department contains the following major contents:

a/ Summary of the law practice organization and activities in the locality;

b/ Achievements, difficulties and problems and their causes, paying

attention to evaluation of the development of the contingent of lawyers and law-practicing organizations; building of party organizations in the bar association; lawyers’ professional practice in the locality; autonomy of the bar association; performance of state management of lawyers and law practice in the locality;

c/ Proposals and recommendations.

2. The report of a lawyers’ socio-professional organization contains the following major contents:

a/ Summary of the law practice organization and activities in the lawyers’ socio-professional organization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Proposals and recommendations.

3. The report of a Vietnamese law-practicing organization, an independent law practitioner or a foreign law-practicing organization in Vietnam contains the following major contents:

a/ Summary of the organization and activities of the law-practicing organization;

b/ Achievements, difficulties and problems and their causes;

c/ Proposals and recommendations.

Article 33. Irregular reporting

1. Provincial-level Justice Departments shall irregularly report on law practice organization and activities in their localities at the request of the Ministry of Justice or provincial-level People’s Committees.

2. The Vietnam Bar Federation shall irregularly report on law practice organization and activities at the request of the Ministry of Justice.

3. Bar associations shall irregularly report on law practice organization and activities in their localities at the request of the Ministry of Justice or provincial-level Justice Departments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34. Obligations of law-practicing organizations and lawyers’ socio- professional organizations in reporting and dossier and book making

1. Vietnamese law-practicing organizations, independent law practitioners and foreign law-practicing organizations in Vietnam shall strictly fulfill the reporting obligations under Clauses 7 and 8, Article 40 of the Law on Lawyers, Articles 31, 32 and 33 of this Circular, and the Justice Ministry’s Circular No. 08/2011/TT-BTP guiding statistical work of the justice sector.

Vietnamese law-practicing organizations and foreign law-practicing organizations in Vietnam shall make dossiers and books according to the forms provided in Clauses 23, 24, 25 and 26, Article 36 of this Circular and the laws on labor, taxes, finance and accounting.

Independent law practitioners shall make dossiers and books according to the forms provided in Clauses 24, 25 and 26, Article 36 of this Circular and the laws on labor, taxes, finance and accounting.

2. Lawyers’ socio-professional organizations shall strictly fulfill the reporting obligations under Articles 31, 32 and 33 of this Circular.

Lawyers’ socio-professional organizations shall make dossiers and books according to the forms provided in Clauses 23, 26, 27 and 28, Article 36 of this Circular and related laws.

3. Reports, dossiers and books shall be kept under the law on archives.

Article 35. Numbers and methods of sending dossiers

1. Applicants for recognition of certificates of overseas lawyer training, and grant and re-grant of law practice certificates; foreign branches and law firms applying for re-grant of establishment licenses, foreign lawyers applying for grant, re-grant and extension of permits for law practice in Vietnam, and branches of foreign law-practicing organizations in Vietnam transformed into foreign law firms in Vietnam shall submit one set of dossier directly or by post to the Ministry of Justice. For dossiers required of fees, such fees may be paid directly or transferred to the Ministry of Justice’s account, which is published on the website of the Ministry of Justice.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 36. Forms promulgated together with this Circular

1. Written request for a law practice certificate;

2. Resume;

3. Written request for operation registration of a lawyer office or one- member limited liability law firm;

4. Written request for operation registration of a law partnership or limited liability law firm with two or more members;

5. Written request for operation registration of a branch of a law-practicing organization;

6. Written request for law practice registration of an independent law practitioner;

7. Written request for change of registered operations of a law-practicing organization;

8. Operation registration certificate of a lawyer office or one-member limited liability law firm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Operation registration certificate of a branch of a law-practicing organization;

11. Law practice registration certificate of an independent law practitioner;

12. Application for establishment of a branch of a foreign law-practicing organization or a wholly foreign-owned law firm in Vietnam;

13. Application for establishment of a limited liability law firm as a joint venture in Vietnam;

14. Application for establishment of a foreign law firm branch in Vietnam;

15. Application for a permit for law practice in Vietnam of a foreign lawyer;

16. Application for operation registration of a foreign law-practicing organization in Vietnam;

17. Application for operation registration of a foreign law firm branch in Vietnam;

18. Operation registration certificate of a branch of a foreign law-practicing organization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20. Operation registration certificate of a limited liability law firm as a joint venture in Vietnam;

21. Operation registration certificate of a foreign law firm branch;

22. Agreement on legal service provision;

23. Incoming/outgoing correspondence record book;

24. Employee recruitment record book;

25. Record book on legal service contracts/agreements on legal service provision;

26. Record book on participation in judicial proceedings in criminal cases at the request of procedure-conducting agencies/free legal assistance;

27. Record book on commendation, disciplining and violation handling;

28. Record book on complaints and their settlement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

All the above forms are not printed herein.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 37. Effect

This Circular takes effect on December 1, 2011, and replaces the Justice Ministry’s Circular No. 02/2007/TT-BTP of April 25, 2007, guiding the Law on Lawyers and the Decree detailing and guiding a number of articles of the Law on Lawyers.

Article 38. Organization of implementation

Heads of the Ministry’s units, directors of provincial-level Justice Departments and concerned agencies, organizations and persons shall implement this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Justice for study and settlement.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Duc Chinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


53.586