Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 922/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 30/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 24 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (th/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- Cục Trợ giúp pháp lý (b/c);
- TT Tỉnh
y, HĐND tnh;
- Hội Luật gia;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr76/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2016 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đđông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2015.

b) Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

c) Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật, như: Khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...) để phục vụ công tác quản lý nhà nước (theo dõi, đánh giá hiệu quả các hoạt động) và triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại cơ sở tổ chức quản lý người khuyết tật, tại các xã, phường, thị trấn có người khuyết tật cư trú.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức quản lý người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý III.

Hoạt động 2: Tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp cho các dạng tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, các tổ chức khác của người khuyết tật.Trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu đảm bảo đạt 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm.

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức quản lý người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Rà soát và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) (trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên) tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tchức.

Hoạt động 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu tập huấn bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý).

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2016.

Hoạt động 3: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ những người thực hiện công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III.

Hoạt động 4: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức về việc nhận diện đối tượng trợ giúp pháp lý là người khuyết tật cho các cán bộ tiến hành tố tụng.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý III.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình,...) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài phát thanh, truyền hình đnói chuyện chuyên đề, trao đi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc trợ giúp pháp lý đin hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh, truyền hình…).

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và các cơ quan truyền thông như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau; Báo Cà Mau và Đài Truyền thanh huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

Hoạt động 2: Tiếp tục biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ nhu cầu cụ thể, để biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

Hoạt động 3: Xây dựng và lắp đặt bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm 100% tại cơ sở người khuyết tật các huyện, thành phố trong tỉnh (trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học và các tchức khác của người khuyết tật).

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

Hoạt động 4: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,...), thực hiện truyền thông trực tiếp trong các buổi sinh hoạt hội viên của các Hội Người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

b) Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp).

c) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án khác về người khuyết tật và các buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội Người khuyết tật.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quốc tế về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (khi có kế hoạch của Cục Trợ giúp pháp lý).

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các tổ chức của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách cấp hàng năm của Trung tâm và các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp về ngân sách nhà nước.

2. Phân khai và quyết toán kinh phí

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phân khai nguồn kinh phí ngân sách đối với các hoạt động TGPL cho người khuyết tật và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và sở, ban, ngành có liên quan, thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổ chức chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 922/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ngày 30/05/2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43