Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 867/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Thanh Bế
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 867/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2000 của Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;
Căn cứ Công văn số 7473/BTC-CST ngày 16/6/2006 của Bộ Tài chính về phí dịch vụ công chứng, chứng thực;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (tờ trình số 53/TTr-TP ngày 03/10/2006); Sở Tài chính (tờ trình số 336/TTr-STC ngày 07/11/2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu giá dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau:

I. Mức thu giá dịch vụ:

1. Dịch thuật:

- Từ chữ nước ngoài sang chữ Việt Nam: 35.000 đồng/ trang giấy A4;

- Từ chữ Việt Nam sang chữ nước ngoài: 40.000 đồng/ trang giấy A4;

- Hiệu đính bản dịch do người yêu cầu công chứng tự dịch, mức giá thu bằng 50% số tiền của bản dịch tương ứng;

- Cử dịch thuật viên làm phiên dịch theo yêu cầu: 50.000 đồng/giờ.

2. Soạn thảo hợp đồng, các giao dịch khác:

- Hợp đồng các loại: 50.000 đồng/trường hợp;

- Các văn bản giao dịch khác: 50.000 đồng/trường hợp;

- Soạn thảo di chúc: 100.000 đồng/trường hợp;

3. Đánh vi tính (kể cả in):

- Chữ Việt Nam: 3.000 đồng/ trang giấy A4;

- Chữ nước ngoài: 5.000 đồng/ trang giấy A4;

II. Thời hiệu áp dụng: Quy định tạm thời này được áp dụng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy định mới của cấp có thẩm quyền.

III. Quản lý sử dụng: Các cơ quan công chứng, chứng thực có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được từ việc cung cấp các dịch vụ và được quản lý, sử dụng số tiền thu được sau khi đã nộp thuế theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp.

IV. Tổ chức thực hiện: Giao cho Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan công chứng, chứng thực và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã niêm yết công khai giá dịch vụ theo quy định hiện hành của Pháp lệnh Giá.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
-  Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VP (S95).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 867/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 Quy định tạm thời mức thu giá dịch vụ công chứng, chứng thực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!