Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 799/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 250/TTr-STP ngày 11/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến, quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đảm bảo các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng; đồng thời, tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hoá mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

Bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, kế thừa và phát triển những kết quả đạt được của Đề án 258 trước đây.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung cụ thể đối với các hoạt động để thực hiện Đề án, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

Đảm bảo các Sở, Ban, Ngành có liên quan nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu thực hiện Đề án, đối chiếu với việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và lĩnh vực kỹ thuật hình sự, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

4. Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Tham mưu củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, bảo đảm điều kiện hoạt động, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm thực hiện để đánh giá kết quả thực hiện.

2. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp theo lĩnh vực ngành quản lý.

3. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án ở ngành mình.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm; nguồn xã hội hoá, nguồn phát triển sự nghiệp của các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68