Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 63/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- UBND c
ác huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng, để triển khai thi hành Luật Công chứng được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật công chứng năm 2014 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công chứng và nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ công chứng viên.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật, xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giới thiu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014.

a) Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Quyết định quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Công chứng 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch;

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


575
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171