Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4706/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 4706/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4706/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4706/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý của Bộ Giao thông vận tải; thông qua đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP , tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2014, năm 2015 thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa...đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; đầu tư xây dựng cơ bản; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Vụ, Ban PPP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:

- Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Chủ động lồng ghép, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ trước ngày 15/01/2015 để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Tổng cục, Cục.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quý của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng đầu Quý sau.

b) Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải trong tháng 12/2015.

c) Vụ Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

d) Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp Vụ Pháp chế xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến nguồn kinh phí

I

Các Vụ, Ban PPP tham mưu thuộc Bộ

1

Duy trì, củng cố chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại trang Phổ biến và giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Vụ Pháp chế
TTCNTTin

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải..

Vụ Pháp chế
Văn phòng Bộ TTCNTTin

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và quy định của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

5

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

6

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các nội dung liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

7

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho các Sở Giao thông vận tải và các đối tượng có liên quan trong công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

Vụ Vận tải
Vụ Pháp chế
Tổng cục Đường bộ

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

8

Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia liên doanh và tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam.

Vụ Hợp tác quốc tế
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

9

Biên soạn tài liệu phục vụ doanh nghiệp Việt Nam kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài tham gia vào đầu tư xây dựng, khai thác cơ sở hạ tầng giao thông.

Vụ Hợp tác quốc tế
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

II

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tổng cục ĐBVN

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục.

Tổng cục ĐBVN

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2014, 2015.

Tổng cục ĐBVN
Các Vụ thuộc Bộ
Các Khu QLĐB
Các Sở GTVT

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Xây dựng tài liệu giới thiệu Công ước Viên về đường bộ.

Tổng cục ĐBVN
Vụ Pháp chế
Vụ Hợp tác quốc tế

Quý III/2014

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Tổng cục ĐBVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục ĐBVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

III

Cục Hàng Hải Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Thực hiện giải đáp pháp luật trong lĩnh vực hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

IV

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục ĐTNĐVN

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa, các quy định về thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Cục ĐTNĐVN

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Biên soạn, phát hành, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Cục ĐTNĐVN
Vụ Pháp chế

Quý II, III/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Cục ĐTNĐVN
Vụ Pháp chế

Quý III, IV/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Thực hiện giải đáp pháp luật trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Cục ĐTNĐVN
Vụ PC

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

V

Cục Đăng kiểm Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục ĐKVN

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm.

Cục ĐKVN
Các đơn vị Đăng kiểm

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng kiểm.

Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

VI

Cục Đường sắt Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục Đường sắt Việt Nam

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường sắt Việt Nam.

Cục Đường sắt Việt Nam

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản QPPL trong lĩnh vực giao thông đường sắt năm 2014, 2015

Cục Đường sắt Việt Nam

Quý III/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Thực hiện giải đáp pháp luật trong lĩnh vực đường sắt.

Cục Đường sắt Việt Nam
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật về lĩnh vực đường sắt trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Đường sắt Việt Nam

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

VII

Cục Hàng không Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục HKVN

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục HKVN

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Cục HKVN

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục HKVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Cục HKVN
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tổ chức hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp.

Cục HKVN

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

VIII

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục QLXD

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình.

Cục QLXD

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xây dựng và chất lượng công trình.

Cục QLXD

Quý II, III/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực được giao quản lý.

Cục QLXD
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Cục QLXD
Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

IX

Cục Y tế

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục Y tế

Trước ngày 15/01/2015

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Biên soạn tài liệu phổ biến các luật liên quan đến lĩnh vực y tế: Luật khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Luật Đấu thầu

Cục Y tế Các cơ sở khám chữa bệnh ngành GTVT

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4706/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36