Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 423/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 05/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Trên cơ sở Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL).

b. Thu hút các tổ chức hội, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL; tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

c. Đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình PBGDPL và TGPL của Hội Luật gia các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2016 các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia trong tỉnh đều tham gia PBGDPL và TGPL; các mô hình về PBGDPL và TGPL hoạt động và phát huy hiệu quả.

2. Yêu cầu

a. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, thiết thực và hiệu quả.

b. Đảm bảo sự tham gia, phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch này

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động PBGDPL và TGPL của Hội Luật gia tại cơ sở; ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn hệ thống

a. Tiến hành khảo sát, đánh giá các mô hình, thiết chế thực hiện PBGDPL và TGPL tại cơ sở; thực hiện lồng ghép, hỗ trợ hoạt động, huy động sự tham gia của hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện PBGDPL và TGPL miễn phí, phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

b. Trên cơ sở tận dụng các nguồn lực sẵn có, thí điểm tổ chức mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, Nhà văn hóa xã, Điểm bưu điện văn hóa xã... để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, PBGDPL và TGPL miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân theo Luật Hòa giải cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để nhân rộng hệ thống này theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của hệ thống và tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động

a. Hội Luật gia tỉnh đánh giá hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý của tổ chức Hội cấp huyện.

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá hoạt động của các tổ chức thành viên.

c. Qua đánh giá có biện pháp phát huy hoạt động có hiệu quả và thiết thực.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Nâng cao năng lực cho các cấp Hội Luật gia, các tổ chức xã hội trong các hoạt động PBGDPL và TGPL

a. Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL và TGPL cho các tổ chức của Hội Luật gia và thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thúc đẩy các hoạt động PBGDPL và TGPL

a. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức thành viên UBMTTQVN các cấp, trong đó xác định các tiêu chí về nghĩa vụ thực hiện PBGDPL và TGPL cụ thể nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham gia hoạt động PBGDPL và TGPL nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham gia hoạt động PBGDPL và TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

c. Các cơ quan nhà nước, tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức triển khai PBGDPL, TGPL cho hội viên của các tổ chức nói riêng và cho nhân dân nói chung với hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, đa dạng hóa các hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu của Đề án; hàng năm tổng hợp, báo cáo Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện Đề án hàng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

c. Sở Tài chính

Hàng năm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Phân bổ kịp thời kinh phí thực hiện Đề án cho các cơ quan, đơn vị khi cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc thực hiện Đề án

d. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường phối hợp với Hội Luật gia để thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

đ. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện nội dung Kế hoạch này.

e. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện

- Hàng năm, Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này lập, tổng hợp dự toán, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

- Nguồn huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở trong, ngoài tỉnh để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

3. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này gửi về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144