Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 37/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 51/TTr-STP, ngày 26/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

Thực hiện Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm giám định tư pháp;

Xác định, phân công trách nhiệm cho các ngành xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp

a) Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật Giám định tư pháp bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành trên các bản tin, báo chí.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013.

2. Rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

- Lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ do UBND tỉnh chủ trì soạn thảo, ban hành để phù hợp với Luật Giám định tư pháp.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2013.

3. Rà soát, lập và công bố danh sách đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

4. Củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp theo Luật Giám định tư pháp

Trong đó bao gồm: Tổ chức Giám định pháp y, Giám định Kỹ thuật hình sự và các tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, Tài chính - Kế toán, Xây dựng, Văn học nghệ thuật…

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các tổ chức giám định tư pháp tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2013.

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp lý cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh, để nâng cao năng lực, trình độ cho các giám định viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2013.

7. Ban hành văn bản của tỉnh về chế độ, chính sách để thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp tại địa phương

Căn cứ vào khả năng, điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản về chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Đắk Nông

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2013.

8. Kết hợp triển khai Luật Giám định tư pháp với Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp”

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Trong năm 2013.

9. Đảm bảo các nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác cho việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp có hiệu quả

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở cấp nào do ngân sách Nhà nước ở cấp đó bảo đảm. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Các Sở, ban, ngành liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

- Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159