Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 3101/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Văn Hằng
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3101/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-BTP ngày 17/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 792/TTr-STP ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 2740/QĐ-BTP ngày 17/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Mục đích

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

b) Tăng cường sự phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung công việc theo Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Đối tượng thực hiện

Cán bộ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành với hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có văn bản mới ban hành.

b) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; tổ chức các hình thức tuyên truyền như: xây dựng chuyên mục hỏi - đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề pháp luật:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn nội dung và phương án thực hiện; xây dựng chuyên mục hỏi - đáp pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Tập huấn cho đối tượng là lãnh đạo của cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính các cấp, nhất là nguyên tắc áp dụng và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Năm 2014 trở đi: Tập huấn cho tất cả các cán bộ có liên quan.

3. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Rà soát, lập danh mục và đối chiếu.

+ Năm 2014 trở đi: Đề xuất ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tại ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương có nhiều vụ việc.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

5. Tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai cho đối tượng là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh; cho Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã về công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan thống kê, lập danh mục và rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh;

d) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

đ) Tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

e) Căn cứ chế độ tài chính hiện hành, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

g) Chủ trì việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính:

Sở Tài chính thẩm định bố trí kinh phí vào dự toán hàng năm của các đơn vị có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở chuyên trang, chuyên đề hoặc tăng thời lượng truyền tải nội dung của Luật đến cán bộ và nhân dân; hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của nhân dân liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

4. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong ngành Tòa án và Kiểm sát.

5. Các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Tổ chức triển khai, quán triệt Luật cho cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp mình và UBND cấp xã; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn trong triển khai “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị;

b) Rà soát, kiểm tra việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144