Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2114/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Đoàn Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI HOẶC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công b thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1570/TTr-STP ngày 06/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục
KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI HOẶC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mi

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên

Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

2

Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên

Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

500.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

3

Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

4

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

5

Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

7

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành ph trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- Đối với trường hợp: Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với trường hợp đăng ký tập sự sau khi thay đổi nơi đã đăng ký tập sự: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

8

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức hành nghề công chứng.

 

9

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.500.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

10

Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Trung tâm Hành chính công tnh Quảng Bình, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

100.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết mt số điều và biện pháp thi hành Lut Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

11

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

100.000 đồng/hồ sơ

12

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng.

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

13

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

14

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động.

Trung tâm Hành chính công tnh Quảng Bình, số 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Thông tư s 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

15

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, Trưởng Văn phòng công chứng;

- Không thu phí đối với trường hợp ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký hoạt động khi thay đổi công chứng viên hợp danh hoặc công chng viên làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

16

Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, s 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định s 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

17

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động.

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư s 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Có

18

Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, s 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

19

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

500.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định s 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư s 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

20

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, s 09 Quang Trung, TP. Đồng Hới, tnh Quảng Bình

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

21

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

500.000 đồng/hồ sơ

- Luật Công chng ngày 20/6/2014;

- Nghị đnh số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

22

Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được Đ án thành lập Hội công chứng viên.

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Công chứng.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định nội dung bãi bỏ thủ tục hành chính

1

1.000112.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên

Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2

1.000100.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục bổ nhiệm lại công chng viên

3

1.000075.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

4

1.001071.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

5

1.001446.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

6

1.001125.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

1.001153.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

8

1.001438.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

9

1.001721.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

10

1.001756.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

11

1.001799.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

12

1.001877.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

13

2.000789.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

14

2.000778.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

15

1.001688.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

16

2.000766.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

17

1.001665.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng

18

2.000758.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

19

1.001647.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

20

2.000743.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

21

1.003118.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

22

1.001153.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

23

2.000775.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định s 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

24

2.000771.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

25

1.003191.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định s 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

26

1.003138.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

27

1.001450.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

28

1.001190.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

29

1.001453.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định s 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

30

1.001814.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

31

1.005463.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

32

1.003088.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng bản dịch

33

1.003049.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

34

1.003023.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

35

2.001074.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

36

2.001069.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

37

2.001048.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng di chúc

38

2.001039.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

39

2.000831.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng văn bản khai nhận di sản

40

1.001876.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định s 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

41

1.001856.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Công chứng hợp đồng ủy quyền

42

1.001834.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Nhận lưu giữ di chúc

43

2.000818.000.00.00.H46, thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Cấp bản sao văn bản công chứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2114/QĐ-UBND ngày 12/07/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251