Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 20/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2006/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 10 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 359/TTr-STP ngày 07 tháng 4 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, ph­ường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (gọi tắt là Kế hoạch triển khai thực hiện Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật).

Điều 2. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ban chỉ đạo 212 của Chính phủ;
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lưu VT, NC, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯ­ƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Để thực hiện các nội dung được quy định tại Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 và Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chư­ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở tỉnh Quảng Bình với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phư­ờng, thị trấn góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể:

a) Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, ph­ường, thị trấn;

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, h­ướng dẫn thực hiện những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, phù hợp với từng đối tượng, đặc thù kinh tế, xã hội và tình hình thi hành pháp luật ở từng địa bàn;

c) Từng bư­ớc ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật ở khu dân cư­; xây dựng môi trường sống lành mạnh trong từng gia đình, trong cộng đồng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, công tác dân số... trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các địa bàn trọng điểm;

d) Xây dựng các mô hình, cơ chế phối hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động chấp hành pháp luật có hiệu quả, phù hợp với địa bàn xã, phường, thị trấn;

đ) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư­ pháp xã, phư­ờng, thị trấn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư­.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thường xuyên, đầy đủ nội dung 4 Đề án đã được phê duyệt theo Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến xã tham gia vào việc thực hiện Chương trình. Trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan chủ trì và cơ quan, tổ chức phối hợp;

c) Coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin ở xã, phư­ờng, thị trấn.

a) Nội dung và mục tiêu:

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách thường xuyên, có trọng điểm, bằng nhiều hình thức trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Coi trọng việc biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong thi hành, chấp hành pháp luật, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm;

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong phổ biến, thông tin pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết, kỹ năng biên soạn thông tin pháp luật cho cán bộ Đài truyền thanh xã, phư­ờng, thị trấn;

- Tăng cư­ờng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hoạt động của các Đội thông tin lư­u động, Trung tâm văn hóa thông tin, Nhà văn hóa các cấp. Xây dựng các chương trình văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động, thông tin lưu động gắn với vận động chấp hành pháp luật, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư;

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cán bộ văn hóa - thông tin xã, ph­ường, thị trấn thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa - Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư­ pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư­.

a) Nội dung và mục tiêu:

- Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư­; phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện hư­ơng ư­ớc, quy ước ở cộng đồng dân cư;

- Xây dựng nhóm cộng đồng ở khu dân cư­ tham gia phổ biến pháp luật, vận động chấp hành pháp luật phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng nhóm đối tư­ợng.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Tư­ pháp, Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Tăng cư­ờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

a) Nội dung và mục tiêu:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, ph­ường, thị trấn bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân ở xã, phư­ờng, thị trấn;

- Tuyên truyền việc chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân vào tính đúng đắn của các quyết định giải quyết cụ thể; phê phán các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, coi thư­ờng và chống đối pháp luật;

- Định kỳ bồi dư­ỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phư­ờng, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ ở xã, ph­ường, thị trấn.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư­ pháp, Sở Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện.

4. Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư­ pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

a) Nội dung và mục tiêu:

- Phát huy vị trí, vai trò của tư­ pháp xã, ph­ường, thị trấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả thiết thực như tuyên truyền miệng, thông qua câu lạc bộ pháp luật, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật...;

- Thực hiện cung cấp thông tin pháp luật, h­ướng dẫn, tư­ vấn pháp luật miễn phí định kỳ cho các đối tư­ợng là ng­ười nghèo, đối tư­ợng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hoạt động của các trung tâm tư­ vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phư­ờng, thị trấn;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư­ pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị xã, ph­ường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân;

- Nâng cao vai trò của cán bộ tư­ pháp, công an xã trong việc tham mư­u cho chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong phạm vi thẩm quyền;

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phư­ờng, thị trấn thông qua các phiên tòa xét xử lư­u động và công tác thi hành án trên địa bàn.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư­ pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch

Kế hoạch này được triển khai thực hiện từ năm 2006 đến năm 2010, chia làm 2 giai đoạn:

a) Từ năm 2006 đến năm 2007 triển khai một số hoạt động chính sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ;

- Xác định những địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo;

- Tổ chức chiến dịch truyền thông; phát động phong trào sâu rộng trong nhân dân về tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

- Sơ kết giai đoạn 1.

b) Từ năm 2008 đến năm 2010:

- Tiếp tục triển khai các nội dung đã được quy định tại Kế hoạch này và các kế hoạch chi tiết có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Tổng kết Chương trình.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

- Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức và các địa phương thực hiện Kế hoạch này.

- Sở Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư­ pháp căn cứ nội dung tại Mục II Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg , bao gồm cả kinh phí và các phương tiện cần thiết để thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành (hoàn thành trong tháng 5 năm 2006).

- Sở Tài chính có trách nhiệm hư­ớng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Kế hoạch này và các kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án thuộc Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, căn cứ báo cáo dự toán kinh phí của các cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch chi tiết thực hiện các Đề án, thẩm tra và tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nư­ớc; đồng thời thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng chức năng, nhiệm vụ đư­ợc giao.

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung quy định tại Kế hoạch này.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia và Kế hoạch này về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 ở địa phương mình.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu và giúp Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2006/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242