Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1758/2006/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 1758/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 21/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂKLĂK
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ quật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/1l/2003;

Căn cứ Quyết định số: 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/10/2003 của Thủ tướng Chính phú, về phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Xét Tờ trình số: 148/TT-STP ngày 10/05/2006 của Sở Tư pháp, về việc đề nghị củng cố Hội đồng phố hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 236/TTr-SNV ngày 31 thúng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn lại Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã có trước đây), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Mai Hoa Niê KĐăm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Đỗ Xuân Bỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

* Các thành viên Hội đồng có:

3. Ông Nguyễn Quý Ba - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

4. Ông Hoàng Chuyên - Phó Giám Sở Văn hoá và Thông tin.

5. Ông Võ Duy Chín – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

6. Ông Y Thoal H’Mook - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

7. Bà Nay Hoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

8. Ông Vũ Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Bà Nguyễn Ái Hồng Vân – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Ông Võ Danh Sơn – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Ông Nguyễn Quốc Thái – Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình.

* Mời tham gia làm thành viên Hội đồng có:

12. Ông Trương Minh Thắng - Tổng biên tập Báo ĐăkLăk.

13. Ông Trương Văn Tỵ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

14. Ông Lưu Tiến Vinh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

15. Ông Bùi Văn Bang – Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy.

16. Bà Nguyễn Thị Minh Tuỳ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

17. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Bí thư tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

18. Bà H’ Luộc Ntơr – Phó Trưởng chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XI.

19. Ông Nguyễn Xuân Loãn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

Điều 2. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo, dục pháp luật của tỉnh có nhiệm vụ:

- Đề ra kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, hàng năm để các ngành, các cấp phối hợp thực hiện trên cơ sở kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

- Định kỳ sơ kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh và kiến nghị các biện pháp không ngừng đẩy mạnh công tác này ở địa phương.

Trụ sở làm việc của Hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặt tại Sở Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1019/QĐ-UB ngày 08/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thành lập Hội đồng công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

Chánh Văn.phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TT tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng Tư pháp các huyện, Tp;
- Các CV nghiên cứu các phòng;
- TT tin học, Lưu trữ;
- Lưu: VT. TH, SNV.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1758/2006/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140