Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 141/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 28/7/2020; Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2020; Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 và Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 141/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỚI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

1.1. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp 6.5 ngày, Bộ Tư pháp 20 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Xử lý hồ, chuyển Bộ Tư pháp giải quyết

Sở Tư pháp

06 ngày

B3

Bộ Tư pháp thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp

20 ngày

B4

Nhận kết quả, cập nhật sổ theo dõi, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

0.5 ngày

1.2. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp 6.5 ngày, Bộ Tư pháp 20 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Xử lý hồ sơ hồ sơ, chuyển Bộ Tư pháp giải quyết

Sở Tư pháp

06 ngày

B3

Bộ Tư pháp thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp

20 ngày

B4

Nhận kết quả, cập nhật sổ theo dõi, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

0.5 ngày

1.3. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp 6.5 ngày, Bộ Tư pháp 20 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Xử lý hồ sơ hồ sơ, chuyển Bộ Tư pháp giải quyết

Sở Tư pháp

06 ngày

B3

Bộ Tư pháp thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp

20 ngày

B4

Nhận kết quả, cập nhật sổ theo dõi, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

0.5 ngày

1.4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp 6.5 ngày, Bộ Tư pháp 20 ngày)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Xử lý hồ sơ hồ sơ, chuyển Bộ Tư pháp giải quyết

Sở Tư pháp

06 ngày

B3

Bộ Tư pháp thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bộ Tư pháp

20 ngày

B4

Nhận kết quả, cập nhật sổ theo dõi, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

0.5 ngày

2. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

2.1. Nhập quốc tịch Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 115 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp, Công an tỉnh: 44.5 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 ngày; Các cơ quan Trung ương: 60 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý

Trung tâm

Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh ký Tờ trình

Sở Tư pháp

44 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở Tư pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

05 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

B8

Đóng dấu, phát hành văn bản gửi Bộ Tư pháp

Văn thư

Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B9

Giải quyết hồ sơ tại các cơ quan Trung ương

Bộ Tư pháp;
Văn Phòng Chủ tịch nước

60 ngày

2.2. Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 85 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp, Công an tỉnh: 29.5 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày; Các cơ quan Trung ương: 50 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh ký Tờ trình

Sở Tư pháp

29 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở Tư pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Đóng dấu, phát hành văn bản gửi Bộ Tư pháp

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Giải quyết hồ sơ tại các cơ quan Trung Ương

Bộ Tư pháp;
Văn Phòng Chủ tịch nước

50 ngày

2.3. Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp, Công an tỉnh: 29.5 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày; Các cơ quan Trung ương: 40 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh ký Tờ trình

Sở Tư pháp

29 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở Tư pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Đóng dấu, phát hành văn bản gửi Bộ Tư pháp

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Giải quyết hồ sơ tại các cơ quan Trung Ương

Bộ Tư pháp;
Văn Phòng Chủ tịch nước

40 ngày

2.4. Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp có đủ cơ sở xác định QTVN: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp: 9.5 ngày; Bộ Tư pháp: 10 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Bộ Tư pháp xác minh

Sở Tư pháp

3.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị xác minh

Văn thư Sở Tư pháp

01 ngày

B4

Giải quyết Hồ sơ tại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

10 ngày

B5

Giải quyết hồ sơ sau khi có kết quả xác minh; cập nhật sổ theo dõi và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

05 ngày

- Trường hợp không có đủ cơ sở xác định QTVN: 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp: 9.5 ngày; Bộ Tư pháp, Công an tỉnh: 45 ngày).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Bộ Tư pháp, Công an tỉnh xác minh

Sở Tư pháp

3.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành văn bản gửi Bộ Tư pháp, Công an tỉnh.

Văn thư Sở Tư pháp

01 ngày

B4

Giải quyết Hồ sơ tại Bộ Tư pháp và Công an tỉnh.

Bộ Tư pháp

10 ngày

Công an tỉnh

45 ngày

B5

Giải quyết hồ sơ sau khi có kết quả xác minh; cập nhật sổ theo dõi và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tư pháp

05 ngày

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀT GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp: 19.5 ngày; UBND tỉnh: 20 ngày)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

Sở Tư pháp

18.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Vãn thý Sở Tý pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sõ

Vãn thý Vãn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm Định, xử lý hồ sõ tại Vãn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Vãn phòng UBND tỉnh

15 ngày

B6

Xem xét hồ sõ, ký nháy vãn bản tại Vãn phòng UBND tỉnh

Lãnh Đạo Vãn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sõ và ký ban hành vãn bản của UBND tỉnh

Lãnh Đạo UBND tỉnh

03 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sõ

Vãn thý Vãn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC

Sở Tư pháp

0.5 ngày

2. Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0,5 ngày; Sở Tư pháp: 14,5 ngày; UBND tỉnh: 15 ngày)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Sở Tư pháp

13.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Vãn thý Sở Tý pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sõ

Vãn thý Vãn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm Định, xử lý hồ sõ tại Vãn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Vãn phòng UBND tỉnh

10 ngày

B6

Xem xét hồ sõ, ký nháy vãn bản tại Vãn phòng UBND tỉnh

Lãnh Đạo Vãn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sõ và ký ban hành vãn bản của UBND tỉnh

Lãnh Đạo UBND tỉnh

03 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sõ

Vãn thý Vãn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC.

Sở Tý pháp

0.5 ngày

3. Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp: 14.5 ngày; UBND tỉnh: 15 ngày)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Sở Tư pháp

13.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở Tư pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

10 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC

Sở Tư pháp

0.5 ngày

4. Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trung tâm Phục vụ HCC: 0.5 ngày; Sở Tư pháp: 14.5 ngày; UBND tỉnh: 15 ngày)

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Sở Tư pháp

13.5 ngày

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở Tư pháp

0.5 ngày

B4

UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

10 ngày

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày

B8

UBND tỉnh trả hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5 ngày

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC

Sở Tư pháp

0.5 ngày

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

1.1. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

2. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

2.1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

2.2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

2.3. Thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

2.4. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

2.5. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

2.6. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

3. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

3.1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

14.5 ngày

3.2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

3.3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

14.5 ngày

3.4. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

3.5. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong tường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

3.6. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

4. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

4.1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

4.2. Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

4.3. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

4.4. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

2.5 ngày

4.5. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

2.5 ngày

5. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (08 thủ tục)

5.1. Cấp thẻ đấu giá viên

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

5.2. Cấp lại thẻ đấu giá viên

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

2.5 ngày

5.3. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

5.4. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

5.5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

5.6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

5.7. Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

89.5 ngày

5.8. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

6. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (09 thủ tục)

6.1. Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

6.2. Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký họat động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

14.5 ngày

6.3. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại,Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

6.4. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký họat động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

6.5. Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

6.6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

6.7. Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

6.8. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

6.9. Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thường mại tự chấm dứt hoạt động.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

7. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI (09 thủ tục)

7.1. Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

7.2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

7.3. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

7.4. Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

7.5. Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

9.5 ngày

7.6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

2.5 ngày

- Trường hợp thay đổi khác: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

7.7. Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

7.8. Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

7.9. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

6.5 ngày

8. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

8.1. Xác nhận là người gốc Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

4.5 ngày

8.2. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Tư pháp

06 giờ

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Tư pháp

02 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

2. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS

và trả kết quả cấp huyện

0.5 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

3.5 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

3. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS

và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

09 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

4. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

2.5 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0.5 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

5. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

8.5 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

6. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

8.5 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

7. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.25 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

1.75 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.25 ngày

8. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

03 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

02 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

9. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

9.1. Đối với việc bổ sung hộ tịch: Trong ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

1.5 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

9.2. Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.

a) Trong trường hợp không cần phải xác minh: 03 ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

02 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

01 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

02 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

02 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

b) Trong trường hợp cần phải xác minh: 06 ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

02 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

04 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

02 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

02 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

10. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

08 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

11. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

08 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

12. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: Trong ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

1.5 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 giờ

- Trường hợp phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

01 giờ

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

02 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 giờ

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 giờ

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

13. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.25 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

02 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.25 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

21 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

14. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.25 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

02 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.25 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

21 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

15. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.25 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

02 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.25 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

21 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

16. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.25 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

02 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.25 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.25 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

06 ngày

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

0.5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

B8

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0.5 ngày

B9

Vào số, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp và Bộ phận TNHS và trả kết quả cấp huyện

Văn thư VP HĐND và UBND cấp huyện

0.5 ngày

II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

- Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu: 02 ngày.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

1.5 ngày

2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

- Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu: 02 ngày.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

1.5 ngày

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

7. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

02 giờ

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

06 giờ

9. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

1.5 ngày

10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

1.5 ngày

11. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B3

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

0.5 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ, cập nhật sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp huyện

Công chức Phòng Tư pháp

1.5 ngày

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

2. Thủ tục đăng ký khai sinh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

3. Thủ tục đăng ký kết hôn

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không cần phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp cần phải xác minh: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

6.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không cần phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp cần phải xác minh: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

6.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

6. Thủ tục đăng ký khai tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

7. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

3.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Văn UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

8. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

3.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Văn UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

9. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

3.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Văn UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

10. Thủ tục đăng ký giám hộ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Văn UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

11. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

04 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Văn UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

02 giờ

12. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

12.1. Đối với thay đổi, cải chính thông tin hộ tịch:

- Trường hợp không phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

4.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

12.2. Đối với bổ sung thông tin hộ tịch: Trong ngày làm việc (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo).

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

13. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

21.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

14. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

1.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

21.5 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

15. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

03 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

23 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

16. Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

03 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

23 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

17. Thủ tục đăng ký lại khai tử

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

03 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

- Trường hợp phải xác minh: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

0.5 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản xác minh, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

08 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

0.5 ngày

II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

- Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu: 02 ngày hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

3. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

4. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

5. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ.

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định

Công chức Tư pháp

04 giờ

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND cấp xã

01 giờ

6. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

7. Chứng thực di chúc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

8. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

9. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xă

0,5 ngŕy

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

10. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã

0,25 ngày

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức Tư pháp

01 ngày

B3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

B4

Đóng dấu phát hành, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và trả kết quả UBND cấp xã

Văn thư UBND xã

0,25 ngày

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


63

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220