Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 123/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

 

Số: 123/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH 76 BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2404/STP-BTTP ngày 05 tháng 7 năm 2005 và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại Tờ trình số 62/TTr-BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1.1- 41 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản công chứng áp dụng tại các Phòng công chứng thành phố Hồ Chí Minh (Từ mẫu số 01-CC/MBCN đến mẫu số 41-CC/TSVC);

1.2- 35 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản chứng thực áp dụng tại Ủy ban nhân dân các quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh (từ mẫu số 01-CT/MBCN đến mẫu số 35-CT/TSVC).

Điều 2. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực nêu tại Điều 1 của Quyết định này được công bố công khai trên trang Web của thành phố, niêm yết tại trụ sở các Phòng công chứng, tại trụ sở Ủy ban nhân dân các quận - huyện và in trên giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) để tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng.

Điều 3. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực ban hành kèm theo Quyết định này gồm những yêu cầu, nội dung cơ bản phải có theo quy định của pháp luật. Người sử dụng mẫu có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung trong mẫu cho phù hợp với từng giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo nội dung cơ bản của mẫu, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Điều 4. Bãi bỏ 08 biểu mẫu sau đây trong “21 biểu mẫu về công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nhân” quy định tại khoản 1.4, Điều 1 – Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:

4.1- Mẫu số 01/CC-TSC (Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng);

4.2- Mẫu số 02/CC-TSC (Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng);

4.3- Mẫu số 03/CC-DC (Di chúc);

4.4- Mẫu số 04/CC-DC (Tờ hủy bỏ di chúc);

4.5- Mẫu số 05/CC-DC (Giấy nhận giữ di chúc);

4.6- Mẫu số 06/CC-DC (Giấy từ chối nhận di sản);

4.7- Mẫu số 07/CC-DC (Thỏa thuận phân chia tài sản);

4.8- Mẫu số 18/CC-HĐ (Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền);

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :          
- Như điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Các cơ quan Báo Đài;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH (ĐT-2b);- Lưu (ĐT-Nh)

.D.                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

 

41 BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH, VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ÁP DỤNG TẠI CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mẫu số 01-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán

Mẫu số 02-CC/MBCN: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán

Mẫu số 03-CC/MBCN: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán

Mẫu số 04-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

Mẫu số 05-CC/MBCN: Hợp đồng mua bán xe

Mẫu số 06-CC/MBCN: Hợp đồng đặt cọc

Mẫu số 07-CC/TC: Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 08-CC/TC: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 09-CC/TC: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng tặng cho

Mẫu số 10-CC/TC: Hợp đồng tặng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số 11-CC/TC: Hợp đồng tặng cho xe

Mẫu số 12-CC/MTĐTS: Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 13-CC/MTĐTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 14-CC/MTĐTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mượn tài sản

Mẫu số 15-CC/MTĐTS: Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 16-CC/MTĐTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 17-CC/MTĐTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu số 18-CC/TTS: Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 19-CC/TTS: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 20-CC/TTS: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 21-CC/TTS: Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê tài sản

Mẫu số 22-CC/TTS: Hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu số 23-CC/TTS: Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Mẫu số 24-CC/TTS: Hợp đồng bảo lãnh bằng động sản

Mẫu số 25-CC/TTS: Hợp đồng cầm cố tài sản

Mẫu số 26-CC/GV: Hợp đồng góp vốn

Mẫu số 27-CC/UQ: Hợp đồng ủy quyền

Mẫu số 28-CC/UQ: Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền

Mẫu số 29-CC/UQ: Giấy ủy quyền

Mẫu số 30-CC/UQ: Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng ủy quyền

Mẫu số 31-CC/TK: Di chúc

Mẫu số 32-CC/TK: Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

Mẫu số 33-CC/TK: Văn bản hủy bỏ di chúc

Mẫu số 34-CC/TK: Giấy nhận lưu giữ di chúc

Mẫu số 35-CC/TK: Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu số 36-CC/TK: Văn bản từ chối nhận di sản

Mẫu số 37-CC/TK: Biên bản phân chia thừa kế

Mẫu số 38-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Mẫu số 39-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng

Mẫu số 40-CC/TSVC: Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Mẫu số 41-CC/TSVC: Văn bản cam kết về tài sản.

 

CLICK ĐÔI VÀO BIỂU TƯỢNG BÊN DƯỚI ĐỂ MỞI FILE ĐÍNH KÈM

 

Các mẫu chứng thực


Các mẫu công chứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005 về 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.562

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!