Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1092/QĐ-BTP 2015 tổng kết Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Số hiệu: 1092/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 16/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương năm 2015;

Căn cứ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương ngày 06 tháng 3 năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án; xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án.

2. Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn nhằm tiếp tục bảo đảm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới theo tinh thần cải cách tư pháp, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.

3. Việc tổ chức tổng kết phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai, thực hiện Đề án tại Bộ, ngành, địa phương

a) Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tổng kết Đề án tại Bộ, ngành, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2015.

b) Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện khen thưởng trong công tác triển khai, thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2015.

2. Tiến hành tổng kết Đề án tại Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị chuyên môn thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2015.

3. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án

a) Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức:

- Hình thức và địa điểm: Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại Hà Nội.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 01 ngày trong tháng 12 năm 2015.

b) Thành phần tham dự Hội nghị:

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Tham dự Hội nghị gồm: đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo ở cấp Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số Sở, ngành có liên quan ở các địa phương (Y tế, Công an, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Tài nguyên và Môi trường); đại diện một số cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương; đại diện một số tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp ở Trung ương và địa phương; đại diện một số đơn vị, cá nhân được khen thưởng.

Tổng cộng: dự kiến khoảng 200 đại biểu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Cục Bổ trợ tư pháp là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trình Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, trình Bộ trưởng quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

- Các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Bổ trợ tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đưa ra trong Kế hoạch.

1.2. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tùy theo tình hình công tác tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2015 để tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Kinh phí khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1092/QĐ-BTP ngày 16/06/2015 về Kế hoạch tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249