Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế" do Ngân hàng Thế giới viện trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1061/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) VIỆN TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4321/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế” do WB viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp.

2. Mức vốn đầu tư: 275.000 USD (trong đó WB viện trợ không hoàn lại là 250.000 USD).

3. Mục tiêu chính của dự án: Hỗ trợ Bộ Tư pháp tăng cường năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý công một cách hiệu quả; kiểm soát tối đa các rủi ro về pháp lý khi Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tham gia các giao dịch tài chính quốc tế.

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7/2013 - 6/2016.

5. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát.

Điều 2. Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB văn bản tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế" do Ngân hàng Thế giới viện trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.501
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19